Serviceprovider niet verantwoordelijk voor eventuele misleiding door aanbieder SMS-diensten – 2

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Misleiding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-1011

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   De consument heeft op 5 augustus 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb van de ondernemer een rekening ontvangen van € 676,23. Deze heeft hoofdzakelijk betrekking op een chatdienst waarbij SMS-berichten worden uitgewisseld. Er is mij nooit verteld dat hieraan kosten waren verbonden. Na een intensief SMS-verkeer met een dame kreeg ik het gevoel dat er iets mis was en navraag bij de ondernemer leerde mij dat behalve de verzonden SMS-berichten ook de ontvangen berichten moesten worden betaald. Ik heb klachten ingediend bij de bedrijven die de SMS-diensten leveren, maar ik vind dat ook de ondernemer alerter had moeten zijn en mij tevoren had moeten waarschuwen voordat ik tot de aanvraag van de SMS-dienst overging dat ook ontvangen berichten moesten worden betaald en wat het tarief daarvan was. Ik heb nu als gevolg van misleiding hoge kosten gemaakt. Als ik juist was geïnformeerd, zou ik de SMS-dienst niet hebben aangevraagd en zouden mij deze kosten bespaard zijn gebleven.   De consument verlangt creditering van de in rekening gebrachte kosten voor de ontvangen SMS-berichten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het ligt niet op de weg van een serviceprovider om een abonnee te waarschuwen voor de kosten die verbonden zijn aan een SMS-dienst die de abonnee wil aanvragen. De abonnee dient zich daarover zelf tevoren te oriënteren. Wij hebben de klacht van de consument in behandeling genomen en hem uit coulance een creditering van € 100,– aangeboden, terwijl voor het restant een betalingsregeling is aangeboden. De consument heeft dit aanbod afgewezen. Wij achten de klacht ongegrond, omdat wij als serviceprovider geen rol spelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen abonnees en SMS-dienstverleners. De SMS-dienstverlener brengt ons de kosten van de SMS-berichten in rekening, die wij aan onze abonnees moeten doorberekenen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken van het geschil blijkt dat de consument zelf de betreffende SMS-dienst heeft aangevraagd. Dat ontkent hij ook niet, maar hij zegt die aanvrage te hebben gedaan onder invloed van misleiding of bedrog van de SMS-dienstverlener. Ingevolge de toepasselijke Gedragscode SMS-Dienstverlening is de serviceprovider tot niet meer verplicht dan het in behandeling nemen van klachten over een te hoge factuur. Voor klachten over de wijze waarop de tussen de abonnee en de SMS-dienstverlener gesloten overeenkomst tot stand is gekomen moet de abonnee zich wenden tot de betreffende SMS-dienstverlener. Volgens de genoemde code is de serviceprovider wel verplicht tot het inwinnen van informatie bij de SMS-dienstverlener, maar die verplichting geldt uitsluitend in het geval dat de abonnee ontkent enige overeenkomst met de SMS-dienstverlener te zijn aangegaan.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 7 december 2009.