Showroommodel is ook een nieuwe auto, nu er slechts 13 kilometer op de teller stond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE08-0282

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 29 augustus 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe auto, merk [merknaam] [type] automaat, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.250,–. De levering van de auto vond plaats op of omstreeks 30 augustus 2007. De consument heeft op 3 september 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De auto heeft niet de eigenschappen die de consument van deze auto mocht verwachten. De auto is als een nieuwe auto gekocht, maar toen het kentekenbewijs werd afgegeven bleek dat de auto al vijf maanden oud was. Dan is het volgens de consument geen nieuwe auto meer.   Verder gebruikt de auto veel benzine. Hij gebruikt ongeveer 1 liter op 12 kilometer. Gebruikelijk voor een auto als de onderhavige is 1 op 17. Volgens de ondernemer valt daar niets aan te doen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de proef op de som genomen door 80 km/u te gaan rijden en op de toerenteller te kijken. Ik heb gereden met ongeveer 2.200 toeren, ongeveer 70 kilometer. De benzinewijzer liep daarbij even hard terug. De auto is volgens mij helemaal niet in orde. Ik heb bij alle tankbeurten de kilometerstanden en de hoeveelheden getankte brandstof genoteerd. dat kwam altijd neer op 32 à 33 liter op 400 kilometer, 1:12 dus ongeveer.   Wij hebben op de auto ook geen korting gehad. Wel kregen we een [merknaam] televisie. Op de teller stond bij aankoop 13 kilometer. Ik weet niet of er meer mee is gereden en de teller is teruggedraaid.   Wij voelen ons een beetje genept. Eerst kregen we een doorslag van de koopovereenkomst die niet goed gekopieerd kon worden. Op de koopovereenkomst die wij hebben getekend stond niet vermeld dat het om een gekentekende auto ging. Wij kregen een roze formulier. Dat was niet te lezen en om die reden heb ik dat teruggegeven. Volgens mij stond daar niet op dat het om een gekentekende auto ging en heeft de ondernemer dat er na ondertekening op gezet. Maar zeker weten doe ik dat nu niet meer.   De consument verlangt een redelijke vergoeding voor het feit dat de auto al vijf maanden oud is en een tegemoetkoming in de kosten van het extra benzineverbruik.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aankoop was de consument op de hoogte van het feit dat de auto al op 28 maart 2007 was geregistreerd. Dit is op de koopovereenkomst ook expliciet vermeld. De prijs was daar op aangepast.   Een brandstofverbruik van 1 op 17 is met de auto haalbaar en tijdens een test door de ondernemer zelfs aangetoond. Het brandstofverbruik is afhankelijk van tal van factoren (afstanden, buitentemperatuur, rijstijl) en de ondernemer acht zich niet gehouden de consument te compenseren voor het brandstofverbruik.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bepalend voor de ouderdom van een auto – en daarmee voor de waarde bij inruil – is de datum van eerste toelating (“d.e.t.”) zoals die op het kentekenbewijs is vermeld. In het onderhavige geval is dat 28 maart 2007. Daarmee is en blijft de auto een auto uit het bouwjaar 2007. Gelet op de omstandigheid dat de auto bij aflevering slechts 13 kilometer op de teller had staan, kan niet worden geoordeeld dat niet langer sprake was van een nieuwe auto. Wellicht is sprake van een showroommodel, maar dat maakt de auto nog niet tot een “gebruikte” auto. Dat de auto bij aflevering al ongeveer vijf maanden op kenteken stond, heeft dan ook naar het oordeel van de commissie geen relevant gevolg voor de waarde van die auto.   Daarbij zij overigens opgemerkt dat de commissie op de factuur heeft gezien dat de fabrieksgarantie zou lopen tot 28 maart 2010. Uitgaande van een fabrieksgarantie van drie jaar, is de commissie van oordeel dat die zou moeten ingaan op de datum van aflevering van de auto, derhalve op 30 augustus 2008, toen het kenteken op naam van de consument is gezet, en dus zou moeten aflopen op 30 augustus 2011.   Voor wat betreft het brandstofverbruik merkt de commissie op dat de cijfers die de fabrikanten en importeurs dienaangaande noemen notoir onbetrouwbaar zijn. Deze plegen te worden gemeten onder optimale omstandigheden. In elk geval is ten aanzien van de cijfers die de consument zijn voorgehouden niets bekend omtrent de omstandigheden waaronder deze zijn gemeten. In de praktijk zijn de verbruiksgegevens afhankelijk van vele factoren, die kunnen maken dat de door een fabrikant of importeur genoemde cijfers zelfs niet bij benadering worden gehaald. De door de consument geconstateerde afwijking van de door de dealer vermelde gebruiksgegevens is niet van dien aard dat zij, gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt, aanleiding geeft te veronderstellen dat de auto een gebrek vertoont.   De commissie is dan ook van oordeel dat de klachten niet gegrond kunnen worden bevonden, waarbij zij verstaat dat de ondernemer de garantietermijn, vermeld op de factuur, zal aanpassen.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 11 december 2008.