Slijtage laminaatvloer is het gevolg van een van buiten komende invloed: het te vochtig reinigen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 85189

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 december 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van eiken laminaat, merk [merknaam].
De levering vond plaats op of omstreeks 2 december 2008. De consument heeft in de loop van 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het geleverde laminaat voldoet niet aan de overeenkomst, doordat het na een beperkt aantal jaren al slijtage vertoont. Al na één jaar brokkelde de vloer op de hoeken af. Een ingeschakelde expert heeft de klacht ongegrond bevonden, omdat de consument de schade zelf kon bijwerken.

Door de jaren heen is de vloer snel gesleten, waardoor nu de witte basislaag zichtbaar is geworden. Er is opnieuw een expert komen kijken en die is van oordeel dat de oorzaak is gelegen in vocht van buitenaf. De consument is het daar niet mee eens, maar de expert heeft niet meer willen reageren op haar bezwaren tegen de inhoud van diens rapport.

Er is een product geleverd waarop de fabrikant 25 jaar garantie geeft. Na vijf jaar is de vloer onacceptabel ver afgesleten. Dan is sprake van een ondeugdelijk product.

Op 11 juli 2013 heeft een expert een rapport uitgebracht over de vloer. Daarin geeft hij als zijn bevindingen weer dat de slijtage plaatsvindt op de uiterste randen van de vloerdelen. Metingen geven aan dat de vloer een vochtigheid heeft van 10 tot 11. Op enkele plaatsen zijn duidelijk vochtplekken langs de kanten waarneembaar. De vloer wordt, aldus de expert, wekelijks gedweild. De vloer is iets hol gaan staan op enkele plaatsen waar de vloer slijtage vertoont.

De consument heeft aangegeven dat het rapport op een aantal punten niet juist of onbegrijpelijk is. In reactie daarop heeft het expertisebureau laten weten dat de slijtage aan de vloer het gevolg is van opstaande kanten van de vloerdelen. Het opstaan van die kanten is veroorzaakt door inwerking van vocht van bovenaf, waardoor een schoteleffect kan ontstaan. De consument is het niet eens met die conclusie.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik vind dit soort klachten niet normaal, wanneer op een vloer 25 jaar garantie wordt gegeven. Wat houdt zo’n garantie dan nog in? Het is een vloer voor intensief gebruik. Zo’n vloer moet er tegen kunnen dat je hem dweilt. Voor zover ik weet is mij niet het advies gegeven om de vloer alleen droog te reinigen.

Bij het eerste onderzoek is geconstateerd dat er wat hoekjes waren afgebroken van de vloerdelen. Toen heb ik het advies gekregen om de plekken die waren ontstaan met een stift donker te kleuren. Dat was ongeveer een half jaar na het leggen. De slijtage van de vloerdelen begon ongeveer een jaar later en is in de loop der tijd steeds erger geworden. Nu zie je die plekken over de hele vloer. De vloer geeft het beeld van een compleet versleten vloer.

Ik heb de vloer niet te nat gereinigd. Boven heb ik ook laminaat liggen en dat reinig ik op dezelfde manier. Die vloer geeft geen enkel probleem.

De consument verlangt een nieuwe laminaatvloer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De expert is drie keer langs geweest om naar de vloer te kijken. De ondernemer sluit zich aan bij de bevindingen en conclusies van de expert.

Uit diens onderzoek blijkt dat de vloer te nat wordt gedweild. De vloerdelen vertonen op enkele plaatsen een schoteleffect. Het vochtgehalte van de vloer was aan de hoge kant, maar niet te hoog. De relatieve luchtvochtigheid was aan de hoge kant. Van een productfout is, aldus de ondernemer, geen sprake.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De vloer is uitgevoerd met v-groeven rondom. Deze v-groeven zijn gekleurd. Bij regulier gebruik hebben deze vellingkanten de neiging om kaal te lopen en dat vertoont zich als een licht streep effect langs de zijkanten van de delen. Dit is bij intensief gebruik een te verwachten gebruikerseffect. In de garantiebepalingen van de fabrikant wordt hiervan melding gemaakt en wordt dit uitgesloten van garantie.

De kale plekken bij de kopse kanten zijn ontstaan door slijtage. De kopse aansluitingen van de delen “toppen” (staan iets tegen elkaar omhoog). Doordat de naden iets omhoog staan zullen de delen hier eerder slijten dan op de vlakke delen.

De oorzaak van dit “toppen” is ingetrokken vocht. Bij nat reinigen trekt er vocht in de delen en daardoor zetten de delen iets uit. Bij nat onderhoud (dweilen) kan dit zijn ontstaan. Bij navraag door mij aan de consument over het onderhoud systeem is mij verteld dat de vloer regelmatig (wekelijks) met een neutraal schoonmaakmiddel wordt gedweild. Bij dit type vloeren is het regulier onderhoudsadvies: dagelijks stofwissen en vlekken zo droog mogelijk plaatselijk verwijderen. Een vochtige vloerdoek kan worden gebruikt. Hierbij moet worden vermeden dat de vloer vocht op kan nemen vanuit de schoon-maakdoekjes.

De beschadigde hoekjes in een aantal delen kunnen het gevolg zijn van stoten bij de installatie. Door mij is dit in dit geval niet vast te stellen. Ook puntbelasting op de hoekjes van de delen kunnen tot afbreken leiden van de toplaag in de hoekjes.

Er zijn door mij geen beschadigingen waargenomen groter dan 1 cm2 waar de decorlaag volledig is versleten. Kleinere beschadigingen en slijtplekken dan 1 cm2 zijn inherent aan het intensief huishoudelijk gebruik en een te verwachten gebruikerseffect.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie volgt de deskundige in de conclusie die hij op grond van zijn bevindingen en waarnemingen heeft getrokken. In het algemeen geldt dat houten vloeren en laminaatvloeren bij voorkeur zo droog mogelijk gereinigd moeten worden, omdat zij gevoelig zijn voor vocht. Dat geldt temeer voor laminaatvloeren, waarbij de vloerdelen zijn opgebouwd uit verschillende lagen.

De commissie is daarom met de deskundige van oordeel dat de slijtage het gevolg is van een van buiten komende invloed, te weten: het vochtig reinigen van de vloer. Door het gebruik van vocht bij het dweilen zijn de vloerdelen (licht) gaan schotelen, waardoor op de randen van de vloerdelen een bovenmatige slijtage optreedt. De commissie kan dit niet als een gebrek aan het product kwalificeren en in dat geval bestaat geen grond om de klacht van de consument gegrond te oordelen.

Het voorgaande voert dan tot na te melden beslissing.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 16 september 2014 door de Geschillencommissie Doe-het-Zelfbedrijven.