Slijtage ontstaan door invloed van factoren van buitenaf. Ondernemer hier niet voor verantwoordelijk.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114739

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tapijt tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.687,38.
De levering vond plaats op of omstreeks 7 januari 2010.

De consument heeft op 10 januari 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het handgeknoopte wollen tapijt is na zeven jaren op diverse plaatsen versleten. De poolhoogte van 3,2 cm is teruggegaan naar 1 cm. Dit is een gebrek dat de consument niet heeft behoeven te verwachten. Het betreft immers een duur en handgemaakt tapijt waarvan desgevraagd is aangegeven dat zo’n tapijt zeker 15 jaar meegaat. Er is sprake van non-conformiteit. De slijtage is opvallend en de kwaliteit van de wolsoort is twijfelachtig.
De ondernemer is gesommeerd tot kosteloos herstel of vervanging over te gaan. Voorts zijn de buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. De consument heeft de koopovereenkomst op 4 oktober 2017 buitenrechtelijk ontbonden. De koopprijs is niet terugbetaald.

Wol zou een lange levensduur moeten hebben.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument benadrukt dat de slijtage opvallend is onder normale omstandigheden, aldus de deskundige. Er is altijd op normale wijze gebruik gemaakt van het karpet. Er is geen sprake van intensief gebruik nu de consument overdag werkt en dus alleen ’s avonds aanwezig is. Het aanbod (korting) is niet acceptabel vanwege de verplichting een nieuw karpet bij dezelfde ondernemer te moeten kiezen.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De slijtageplekken zijn het gevolg van het gebruik. Slijtage is aanwezig waar het kleed belast wordt. Het gaat om een duurzaam gebruiksgoed doch met een beperkte economische levensduur. De garantieduur van drie jaar is overschreden. Hoewel de klacht ongegrond is heeft de ondernemer uit coulance een aanbod gedaan door aanvankelijk 20% korting te verlenen op een nieuw karpet. Dit is later verhoogd tot 25%. Het laatst gedane aanbod is geldig tot en met 31 december 2017. Dit aanbod gaat uit boven de garantieregeling zoals genoemd in de algemene voorwaarden. Na zeven jaar is de restwaarde van een karpet nihil. De ontbinding van de koopovereenkomst is niet geaccepteerd. Er is geen levensduur van 15 jaar overeengekomen en kosteloos herstel of vervanging is niet aan de orde.

In reactie op het deskundigenrapport stelt de ondernemer dat de uitspraak dat een karpet van dit niveau een levensduur zou hebben van 15 jaar of langer een hoogst ongebruikelijk standpunt is en niet reëel voorkomt. Het coulance aanbod is gebaseerd op een levensduur van circa 9 jaar. Dat een ondertapijt de levensduur aanmerkelijk verlengt, betwijfelt de ondernemer. Dit hangt immers samen met de samenstelling van de backing en de gebruikte materialen. Bij dit karpet garandeert dit al voldoende levensduur. Er is niet verkeerd geadviseerd. Zonder technische onderbouwing wekt de deskundige de indruk dat gebrekkige kwaliteit materiaal is gebruikt. Dit is niet het geval.

De ondernemer benadrukt dat omstandigheden en gebruik mede bepalend zijn voor de slijtage, aldus de deskundige.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer stelt dat de slijtage zich in hoofdzaak voordoet bij de bank en nauwelijks bij de stoel aanwezig is. Niet is te achterhalen wat de oorzaak is van de slijtage als een klacht eerst na zeven jaren plotseling wordt gemeld. Doordat het karpet wordt belast, is vuil aanwezig. Door gebruik ontstaat slijtage. Het pletten van de polen kan met behulp van bevochtiging weer worden hersteld. Dat is hier als gevolg van bevuiling/vervuiling niet meer mogelijk. De slijtageplekken zijn ook donkerder van kleur. Bij de aankoop is gesproken over de samenstelling van de draden en is aan de hand van stalen een mix overeengekomen van verschillende materialen. De ondernemer stelt dat een karpet gemiddeld circa 10 jaar meegaat.

De ondernemer heeft d.d. 14 september 2017 en 27 september 2018 aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een handgetuft karpet dat na zeven jaren opvallende slijtage vertoont op de plaatsen waar de voeten worden geplaatst. De slijtage is door gebruik ontstaan. Bij de voeten is het tapijt ernstig vervilt, aangekoekt en enigszins vervuild, waardoor slijtage is opgetreden. De pooldraden zijn nog slechts 10 tot 15 mm hoog in plaats van 35 tot 40 mm bij aanvang.
Het karpet ligt los op een plavuizen tegelvloer en is niet voorzien van een ondertapijt. Een ondertapijt absorbeert de druk op de pooldraden en kan de levensduur aanmerkelijk verlengen. Een aantal draden uit het karpet heeft de deskundige bekeken onder de microscoop. Hij heeft verschillende soorten wolvezels aangetroffen met verschil in kleur, dikte en lengte. Het is moeilijk vast te stellen of alle draden voldoen aan de te stellen kwaliteitseisen maar gezien de toestand van het karpet is dit twijfelachtig. De verschillende soorten wol en linnen verschillen in kwaliteit. Vezels verzameld bij het reinigen van het karpet zijn enigszins vervuild en zijn afgebroken.
Onder normale omstandigheden zou een levensduur van 15 jaar of langer gelden.
Echter, omstandigheden en gebruik zijn mede bepalend.

Het is vrijwel onmogelijk het karpet te repareren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat sprake is van slijtage van het karpet en heeft te oordelen of dit als tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst dient te worden aangemerkt. De commissie stelt dat het na zeven jaren gebruik van een karpet niet meer met zekerheid is vast te stellen wat de oorzaak is van de slijtage. Wel is vast te stellen dat de slijtage zich op een aantal specifieke plaatsen voordoet namelijk daar waar de voeten worden geplaatst als de consument op de bank zit. De commissie acht het aannemelijk dat de slijtage het gevolg is van gebruik.

Hierbij is mede van belang dat vuil in de vezels is aangetroffen hetgeen de slijtage in het algemeen bevordert. De commissie oordeelt derhalve dat de slijtage onder invloed van factoren van buitenaf is ontstaan en dat het niet aannemelijk is dat de oorzaak is gelegen in een gebrek in het product.
Immers, niet althans onvoldoende is aangetoond dat het karpet als ondeugdelijk product moet worden beschouwd. De opbouw van het karpet en het gebruik van verschillende materialen (garens) is in overleg met de consument bepaald en overeengekomen. Dat de draden verschillen in kwaliteit, dikte en lengte is inherent aan de keuze en betekent niet dat een ondeugdelijk product is geleverd. De door de deskundige geuite mogelijke twijfel over de kwaliteit van de verschillende draden, weegt niet op tegen het gebruikseffect.

Dat geen ondertapijt voor een karpet is geadviseerd, laat de commissie buiten beschouwing. De commissie geeft slechts aan dat naast de mededelingsplicht van de ondernemer een onderzoekplicht van de consument aanwezig is.

De commissie overweegt in navolging van de deskundige dat een gemiddelde levensduur van een karpet afhankelijk is van de omstandigheden en het gebruik. Nu zowel de omstandigheden als het gebruik oorzaken zijn van buitenaf kan de ondernemer daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 11 april 2018.