Slimme thermostaat geen garantie voor energiebesparing

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Informatieverstrekking / Kosten    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 110828

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer.
Consument heeft een slimme thermostaat aangeschaft bij ondernemer. Volgens consument werd er bij de reclame van de thermostaat een energiebesparing beloofd. Consument wil het teveel betaalde geld terugkrijgen van ondernemer, nu het energieverbruik de afgelopen jaren is toegenomen.
De commissie oordeelt dat slecht het hebben van een slimme thermostaat geen energiebesparing biedt. De (mate van) energiebesparing is afhankelijk van het gebruik van consument. De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 4 september 2017 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
De ondernemer heeft ter zitting zijn standpunt toegelicht. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting zijn standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de werking en toepassing van de slimme thermostaat.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Consument heeft bij de ondernemer een slimme thermostaat aangeschaft. De reclamecampagne beloofde een energiebesparing, maar sinds de aanschaf is het omgekeerde gebeurd. In Nederland is in 2016 de consumptie van energie met 2% toegenomen, terwijl het verbruik van consument met bijna 16% is toegenomen. Hier is sprake van misleidende reclame. Consument verlangt betaling van het surplus voor de komende jaren.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De thermostaat is geen meetinrichting die bestemd is om de omvang van de geleverde energie vast stellen. Het op de thermostaat weergegeven verbruik is slechts indicatief en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan, in het bijzonder ten aanzien van het daadwerkelijk in rekening te brengen energieverbruik. De thermostaat is een hulpmiddel om het energieverbruik inzichtelijk te maken en de consument bewust te maken van zijn energieverbruik en daar zelf in te sturen. Kennelijk had de consument hoge verwachtingen over zijn energiebesparing na plaatsing van de slimme thermostaat, maar dit kan niet aan ons worden tegengeworpen. Het is aan de consument om zijn energieverbruik te monitoren en daar waar mogelijk energiebesparende maatregelen te treffen. In de reclame-uitingen wordt niet meer gezegd dan dat de thermostaat inzicht geeft in het verbruik en dat dit, afhankelijk van de acties die de gebruiker onderneemt, tot besparing kan leiden. Van enige toezegging is geen sprake.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. De slimme thermostaat garandeert geen energiebesparing. Dat is namelijk afhankelijk van hoe de consument hiermee om gaat. Niet mag worden verwacht dat het installeren van de thermostaat zelf leidt tot energiebesparing. De commissie kan dat ook niet afleiden uit de reclame uit de waar de consument op doelt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. W.H. van Oorspronk en H.W. Zuur, leden, op 4 september 2017.