Smeltend dashboard door windscherm is een te verwachten producteigenschap

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: (non)conformiteit / Onjuiste voorstelling van zaken    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 12574/21618

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument koopt een nieuwe scooter met een windscherm. Na verloop van tijd merkt de consument op, dat zich vervormingen voordoen in het dashboard. Hij stelt zich op het standpunt dat deze vervormingen niet mogen plaatsvinden en daardoor het product niet de eigenschappen bezit die het moet hebben. Als dit een normale eigenschap van het windscherm is, is hij niet gewezen op de risico’s. De ondernemer wijst in dat kader op de aanwezige risico sticker. En stelt dat het wel degelijk gaat om een producteigenschap waarvoor is gewaarschuwd. De ingeschakelde deskundige concludeert dat de vervormingen enkel zijn ontstaan door de weerkaatsing van de zon in het windscherm en de daarbij ontstane warmte. De commissie is het daar mee eens. Daarnaast acht de commissie de sticker op het windscherm niet te missen en afdoende duidelijk in haar boodschap. Van een gebrek is dan ook geen sprake, omdat het een eigenschap betreft die een bepaald gebruik met zich brengt. Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 11 april 2019 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe scooter van het merk [merknaam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.400,-.

De overeenkomst is op 11 april 2019 uitgevoerd.

De consument heeft op 19 juli 2019 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument treedt in deze zaak krachtens een schriftelijke volmacht op als vertegenwoordiger van haar zoon, [naam zoon]. Hierna zullen beide personen als “de consument” worden aangeduid.

Op 11 april 2019 heeft de consument een nieuwe scooter met een bijbehorend windscherm aangeschaft. Begin juli 2019 constateerde de consument dat het dashboard niet naar behoren functioneerde. De consument verzocht om kosteloos herstel van de schade.

De ondernemer bleek daartoe niet bereid omdat sprake zou zijn van zogenaamde ‘smeltschade’. Dit zo zijn veroorzaakt door een combinatie van zonlicht en het windscherm, dat als een vergrootglas functioneerde.

De consument was niet bekend met het begrip smeltschade. Bij de aflevering heeft de ondernemer niet gewezen op de risico’s van zonlicht. Ook in de handleiding is daarover niets terug te vinden.

Als je goed kijkt bevindt zich aan de rechter onderzijde van het windscherm een klein stickertje waarop met een symbool iets wordt aangeduid met betrekking tot de gevaren van de zon.

De consument is van mening dat de ondernemer nalatig is geweest met het informeren/waarschuwen voor deze mogelijke schade en het juist parkeren van de scooter. De vorige scooter van de consument stond 3 jaar lang buiten en van een dergelijke schade is nooit sprake geweest.

Het is voor de consument onacceptabel dat de bij scooter die slechts enkele malen buiten heeft gestaan, een dergelijke schade is ontstaan.

De consument is van mening dat de scooter en het windscherm niet aan de koopovereenkomst beantwoorden en niet de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan noodzakelijk zijn. De zaken moeten bestand zijn tegen de weersomstandigheden en de scooter moet buiten kunnen worden geparkeerd. Van een consument kan niet worden verwacht hij steeds rekening houdt met de weersverwachtingen en de stand van de zon.

De consument betwijfelt of de schade inderdaad is ontstaan als gevolg van het staan in de buitenlucht. De oorzaak van het opgetreden gebrek is onduidelijk. Het bestaan van het gebrek zelf is wel duidelijk.

Er is slechts sprake van een transparante en daardoor onopvallende sticker op het windscherm. De betekenis van de sticker is onduidelijk en de ondernemer heeft verzuimd de consument op de risico’s te wijzen.

Naar aanleiding van het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige merkt de consument het volgende op. De door de deskundige genoemde reparatie set bestond eerder niet. Ook duidt dit erop dat sprake is van een structureel probleem waarvoor de fabrikant een oplossing heeft willen bedenken. De klachtbeschrijving is summier. De klacht betreft niet alleen de vervormingen an sich, maar ook de vraag hoe deze zijn ontstaan en het feit dat de ondernemer op geen enkele wijze heeft gewaarschuwd voor het risico van smeltschade. De scooter kan blijkbaar niet op straat worden geparkeerd zonder meermaals te controleren of de zon erop schijnt. Dat kan niet de bedoeling zijn van een product dat in de buitenlucht wordt gebruikt.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft bij de ondernemer een scooter met als extra een ‘New Like’ hoog windscherm gekocht. Tijdens een periodieke servicebeurt klaagde de consument erover dat het dashboard niet meer goed functioneerde. Daarop heeft de ondernemer de scooter bekeken en vastgesteld dat sprake was van smeltschade, dan kan worden veroorzaakt als het windscherm in lijn met de zon wordt geplaatst. Het transparante windscherm en de bolling daarvan fungeren onder omstandigheden als het ware als een soort vergrootglas, waarbij het brandpunt op het dashboard kan terechtkomen met smeltschade als gevolg. Deze schade ontstaat wel vaker bij niet oplettende scooterbezitters. Ook bij andere merken.

Omdat aan de constructie van het windscherm inherent is dat deze bij plaatsing recht tegen de zon in schade kan veroorzaken aan het dashboard, wordt daarvoor gewaarschuwd middels een sticker op het windscherm. Anders dan de consument stelt is de sticker zeer duidelijk en is de waarschuwing expliciet. Van een klein stickertje is geen sprake, maar de sticker beslaat een groot deel van het scherm. Van cryptische of onverklaarbare symbolen is geen sprake, wel van een duidelijke tekst dat zonnestralen schade aan het dashboard kunnen veroorzaken en een instructie om de scooter nooit met de bolling van het scherm in de zon te plaatsen.

Er is sprake van een producteigenschap en niet van een gebrek in de zin van artikel 7: 17 BW. De schade is ontstaan door een van buiten komend onheil. Daarvoor is gewaarschuwd.

De klacht van de consument moet worden afgewezen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Betreft een scooter van het merk [merknaam], type Like. De scooter verkeert in goede staat van onderhoud en functioneert naar behoren.

Klachtomschrijving: vervormingen in het dashboard, stuurkap en rand bij de kilometerteller.

Vaktechnisch oordeel: wij hebben de vervormingen in het dasboard waargenomen. Deze vervormingen zijn veroorzaakt door de weerkaatsing van de zon in het windscherm die terechtkomt op het dashboard. Door de hitte die op deze manier ontstaat, vervormt het plastic. Er is geen reden om aan te nemen dat er (andere) oorzaken zouden kunnen zijn die tot de vervormingen hebben geleid. Op social media zijn aanwijzingen te vinden dat dit vaker voorkomt bij scooters met een windscherm. Op het windscherm zit een sticker dat de scooter niet onder een bepaalde hoek in de zon geparkeerd mag worden. Het dashboard is zodanig vervormd dat deze vervangen dient te worden.

Herstel is mogelijk. [Merknaam scooter] heeft sinds kort een reparatieset ter beschikking. Dit betreft het vervangen van de tellerhuisrand en onderplaat tellerset. De kosten hiervan zijn € 130,66 incl. BTW.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In dit geschil klaagt de consument over schade aan het dashboard van de nieuw bij de ondernemer gekochte scooter. De consument is van mening dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan een gebrek van de scooter en het windscherm. Een scooter moet zonder meer buiten geparkeerd kunnen worden. Als al sprake is van smeltschade dan is daarvoor niet door de ondernemer gewaarschuwd volgens de consument. De op het scherm geplaatste sticker is onduidelijk en cryptisch.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

De door de commissie ingeschakelde deskundige komt tot het oordeel dat de schade van het dasboard is te wijten aan de weerkaatsing van de zon in het windscherm die terechtkomt op het dashboard. De hitte die daarbij vrijkomt leidt tot een vervorming van het dashboard. Er is geen reden om aan te nemen dat er een andere oorzaak van de vervormingen is aan te wijzen.

Nu partijen op dit punt geen aanmerkingen op de rapportage van de deskundige hebben gemaakt en de deskundige, anders dan de consument stelt, wel degelijk ingaat op de oorzaak van de vervormingen, zal de commissie diens bevindingen overnemen en tot de hare maken.

Naar het oordeel van de commissie bevat de sticker op het windscherm een door de gebruiker van de scooter een niet te missen waarschuwing, zowel qua tekst als qua beeld. Een beroep van de consument op het niet voldoende zijn geïnformeerd op het onderhavige risico faalt dan ook.

Van een gebrek in de zin van artikel 7: 17 BW is dan ook geen sprake, maar wel van een producteigenschap die een bepaald gebruik met zich meebrengt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, de heer P.G. Nieuwenhuijse en de heer mr. P.B. Vos, leden, op 3 november 2020.