Specificatie standaardtarieven in algemene voorwaarden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 124572/134104

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument verwijt de ondernemer dat hij geen transparante en inzichtelijke offerte heeft geleverd. De consument wil inzicht in de totstandkoming en gronden van het tarief dat aangeboden is. De ondernemer legt uit waar de standaardtarieven op gebaseerd zijn. De commissie oordeelt dat het op de weg van de ondernemer had gelegen om de consument te wijzen op de toepasselijke algemene voorwaarden, waarin de tarieven zijn gespecificeerd. De klacht is ten dele gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer heeft verzuimd om een transparante en inzichtelijke offerte te leveren, waarbij is te zien waarop de geoffreerde prijs is gebaseerd en hoe deze kosten zijn opgebouwd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft tot op heden verzuimd om een transparante en inzichtelijke offerte te leveren. Er is alleen een soort standaardtarief gegeven waarbij niet is te zien waarop deze is gebaseerd en hoe deze kosten zijn opgebouwd. Aangezien het project nog niet in volle omvang volledig duidelijk is vraagt de consument zich af welke waarde hij aan dit tarief moet hechten. De ondernemer heeft nog niet alle informatie en hanteert kennelijk een tarief waarvan de consument maar moet aannemen dat het allemaal wel klopt? De ondernemer is ook niet ter plekke geweest om de situatie op te nemen. De ondernemer wekt niet de indruk de consument echt terwille te willen zijn en heeft de aanvraag inmiddels geannuleerd. De consument heeft de ondernemer inmiddels in gebreke gesteld.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 3 juni 2021 een verzoek ingediend om de watermeter te verplaatsen. Op basis van deze aanvraag heeft de ondernemer op 10 juni 2021 telefonisch contact met hem gezocht en hiervan een schriftelijke bevestiging gestuurd. In de schriftelijke bevestiging heeft de ondernemer aangegeven dat er voor de verplaatsing van de watermeter een standaardtarief wordt berekend en er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan, zie hiervoor artikel 5 van de Algemene voorwaarden die op de tussen de ondernemer en de consument geldende leveringsovereenkomst van toepassing zijn. Dat er kosten aan de meterverplaatsing zijn verbonden, wordt in artikel 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden toegelicht.

De ondernemer werkt met standaardtarieven voor standaard werkzaamheden, hier is sprake van een zogenaamd postzegeltarief. Dit houdt in dat er sprake is van een gemiddelde van de kosten die met deze werkzaamheden gepaard gaan. Het maken van individuele calculaties is voor de ondernemer niet mogelijk daar deze te kostbaar en tijdrovend zijn. Alle tarieven kennen een kostprijsberekening welke getoetst wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij komt dat de tarieven van overheidswege worden getoetst en dat de ACM daarbij een adviserende functie heeft, die betrekking heeft op de transparantie van de kostenberekening en op het uitgangspunt dat met de tarieven niet meer inkomsten mogen worden behaald dan de geraamde kosten.

De ondernemer heeft meerdere keren per e-mail uitleg gegeven over de werkzaamheden en opbouw van de kosten. De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

– administratieve en technische voorbereiding door netbeheerder de ondernemer en leiding leggende aannemer;
– doen van Klic melding en aanvragen van vergunningen bij gemeente, waterschap etc. (waar nodig);
– verzorgen van een bodemadvies voor het te leggen leiding tracé;
– verzorgen van verkeersplan/wegafzetting (waar nodig);
– graven sleuf (exclusief verwijderen tegels etc.), demonteren bestaande meter, verlengen of geheel vervangen dienstleiding naar nieuwe meterlocatie, (her)plaatsen watermeter in de ondernemer watermeterbeugel.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument verwijt de ondernemer tot op heden verzuimd te hebben om een transparante en inzichtelijke offerte te leveren. Er is alleen een soort standaardtarief gegeven waarbij niet is te zien waarop deze is gebaseerd en hoe deze kosten zijn opgebouwd, aldus de consument.

In het licht van dit verwijt stelt de commissie vast dat de ondernemer wel het standaardtarief aan de consument heeft medegedeeld en ook heeft medegedeeld welke werkzaamheden binnen dit tarief vallen. Niet gesteld of gebleken is dat de ondernemer de consument gelet op diens niet onredelijke of onbegrijpelijke vraag ook met name heeft gewezen op artikel 14 van haar algemene voorwaarden, welk artikel informatie bevat over “tarieven” en de tarievenregeling van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie had dit gelet op de vragen van de consument op de weg van de ondernemer gelegen hieromtrent betere informatie te verschaffen dan thans is gebeurd, waarbij de commissie aanneemt dat het gelet op het e-mailverkeer tussen de consument en de ondernemer ook een kleine moeite zou zijn geweest om een PDF van de tarievenregeling als bijlage bij een van de e-mails mee te sturen en de relevante bepalingen te benoemen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de consument gedeeltelijk gegrond.

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer mr. E.F. Verduin, de heer H.W. Zuur, leden, op 24 januari 2022.