Spookrekening mobiel. Op grond van privacyregels kan niet van ondernemer gevraagd worden adressen en gegevens betrffende de betwiste gesprekken te verstrekken

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Privacy    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 83216

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Er staat een bedrag van € 297,09  open. De bundel van 16 oktober tot en met 15 november en de bundel van 16 november tot en met 15 december zouden zonder blokkade over de beide bundels laten gaan. Pas op 25 november heeft de consument niet meer kunnen bellen, sms’en en internetten. Thuis en op school op de Wifi er is alleen gebruik gemaakt van de bundel voor [een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes kan versturen] en [Messenger waarmee je berichten kunt uitwisselen zonder dat je hoeft te betalen voor sms-berichten] Het kan niet buiten beide bundels zijn gegaan. Bovendien worden de algemene voorwaarden overschreden, er staat een bedrag open van € 336,32 waarvan € 218,62 aan datakosten buiten de bundel. Het gaat om volledige facturen vanaf november 2013. Niet alleen het betwiste dataverbruik is onbetaald gebleven, maar ook de niet betwiste overige kosten zoals overige belkosten en abonnementskosten.

De consument verlangt als oplossing dat het dataverbruik uitgezocht wordt en het teveel gefactureerde bedrag niet in rekening wordt gebracht en het contract ontbonden wordt.

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op het verzoek tot kwijtschelden van de gemaakte gebruikskosten of kosteloze vroegtijdige beëindiging van het tweejarige abonnement kan niet worden ingegaan. Het op de specificatie berekende verbruik heeft daadwerkelijk plaatsgevonden door de consument. De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst waaronder het dataverbruik via mobiel internet. Gebruik buiten de bundel staat vrij maar er zijn gebruikskosten aan verbonden.
Waar de consument verwijst naar de datalimiet heeft dat betrekking op dataverbruik in het buitenland en dat staat ook onder de passage genoemd die de consument aanhaalt. Voor dataverbruik met een databundel binnen Nederland is een andere passage opgenomen. De ondernemer heeft dus wel in overeenstemming met de algemene voorwaarden en de Fair Use Policy gehandeld.
De consument heeft op meerdere manieren kennis kunnen nemen van de hoogte van het dataverbruik en de bijbehorende kosten na overschrijding van de databundel, namelijk via aanmelding op Rekening Online of [mijn telecomaanbieder] dan wel door de verbruiksApp te downloaden terwijl bovendien door de ondernemer meerdere sms’jes ter waarschuwing zijn gestuurd bij nadering van het einde van de databundel. Desondanks heeft de consument gekozen om gebruik te blijven maken van internet op haar mobiele telefoon. Bij het aangaan van een contract wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die bij de dienst horen. Deze voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website van de ondernemer. Daarin wordt verwezen naar de prijslijst die op de website te vinden is.

De ondernemer kan de details specificeren voor het gebruik van data en calls. Op de bijgevoegde facturen is een overzicht per dag weergegeven. De berekening van data vindt plaats op basis van datasessies naar een bepaald IP- adres. Vanwege privacybescherming is het voor de ondernemer niet mogelijk om aan te geven welk specifiek verbruik is gekoppeld aan de data. In deze datasessies is per sessie beschreven hoe lang deze open heeft gestaan, op welk tijdstip dit is geweest, hoeveel bytes gebruikt zijn en welk IP adres hiervoor is gebruikt.
Ondernemer toont met de factuur en de call-details aan dat het verbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bovendien heeft ondernemer met de verstuurde sms’jes gewaarschuwd voor naderende kosten buiten de databundel. Het is niet aan de ondernemer om een verklaring te geven voor het hoge dataverbruik van de consument. Voor het niet tijdig versturen van de waarschuwing op 30 oktober 2013 is een passende vergoeding gegeven waarbij alle gefactureerde datakosten tot aan het versturen van een sms volledig zijn vergoed. Een kosteloze opzegging van het abonnement is niet toegestaan. Bij de aanschaf van het tweejarige abonnement is immers een telefoontoestel verstrekt. Het is spijtig dat het toestel gestolen zou zijn maar hierin is de ondernemer geen partij.

De beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer moet in zijn verweer gevolgd worden. De consument spreekt van een spookrekening en geeft aan dat data in rekening worden gebracht die niet bekend zijn. Het is echter aan de consument om daarover duidelijkheid te verkrijgen. De informatie die de ondernemer kan verschaffen is aangereikt. Het staat de ondernemer vanwege privacy overwegingen c.q. verplichtingen niet vrij om adressen op te geven. Het verlangde nader onderzoek kan daarom niet van de ondernemer gevergd worden.
Uit de overgelegde bescheiden blijkt voldoende van het dataverbruik dat in rekening wordt gebracht en de consument is het daarom verplicht te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het gedeponeerde bedrag wordt aan de ondernemer voldaan teneinde in mindering te brengen op hetgeen de consument verschuldigd is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 28 februari 2014.