Sprake van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van het werk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 110463/112809

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Volgens de consument is een gedeelte van de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd, van een ander gedeelte voldoet de kwaliteit van het werk niet aan de eisen die er aan gesteld mogen worden. De consument verlangt een financiële compensatie. De ondernemer stelt dat het werk tenminste voor een deel niet de schoonheidsprijs verdient. Maar volgens de ondernemer zouden de klachten voor het grootste deel opgelost zijn. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van het werk. De commissie is op basis van het deskundigenrapport van oordeel dat het werk zoals dat door de ondernemer is uitgevoerd niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 januari 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De
ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van verbouw- en renovatiewerkzaamheden aan
de woning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 74.105,62.

De oplevering heeft nog niet plaatsgevonden.

Het geschil betreft de vraag of de door de ondernemer verrichte werkzaamheden voldoen aan de eisen
van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft een bedrag van € 6.824,14 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer is de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige niet
akkoord. Er zijn wel wat puntjes niet in orde, maar die zouden aangepast worden. Ook voor wat betreft de
begroting van de deskundige is de ondernemer niet akkoord.

Aan de consument is eerder een aanbod gedaan dat hij van het laatste termijn € 2.500,– af kan halen, om
zo de resterende openstaande zaken te verrekenen. Het moet nu niet zo zijn dat door het werk van
derden deze klachten voor een deel bij de ondernemer terecht komen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het werk verdient tenminste voor een deel niet de schoonheidsprijs. Maar volgens de ondernemer zouden
de klachten, als het zoals gebruikelijk tot een oplevering zou zijn gekomen, voor het grootste deel opgelost
zijn.

De ondernemer is niet gelukkig met hoe het verloop van het bezoek door de deskundige geweest is. De
ondernemer heeft ervaren dat er geen ruimte was om zijn standpunt kenbaar te maken, terwijl de
consument alle ruimte kreeg.

Volgens de ondernemer is de deskundige erg streng geweest in zijn beoordeling.

Overigens heeft de ondernemer de deur naar het toilet, die niet schijnt te passen, niet gehangen, dat is
door een derde gebeurd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Een gedeelte van de afgesproken werkzaamheden is niet uitgevoerd, van een ander gedeelte voldoet de
kwaliteit van het werk volgens de consument niet aan de eisen, die er aan gesteld mogen worden.

De consument is dan ook niet tevreden. De consument heeft een eigen deskundige naar het werk laten
kijken.

Volgens de consument is de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige niet
volledig en komt de deskundige in ieder geval veel te laag uit voor wat betreft de nog te maken kosten.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

In een eventueel toe te kennen compensatie dient ook voorzien te worden in een vergoeding voor niet
geleverde zaken. Het rapport van de deskundige is op dat punt niet volledig.

Het klopt overigens dat de toiletdeur niet door de ondernemer geplaatst is.

De consument verlangt een financiële compensatie, waarmee de consument niet uitgevoerde
werkzaamheden door een derde kan laten uitvoeren, en waarmee verkeerd of slecht uitgevoerde
werkzaamheden hersteld kunnen worden. Volgens de consument zijn de daaraan verbonden kosten te
begroten op € 61.810,99.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig.

Herstel is technisch mogelijk.
* Het tegelwerk in de badkamers en de toiletruimtes vertoont op zeer veel punten ongelijkheid, slecht
uitgewassen voegen, schade aan tegels, zeer lelijke snijranden etc. Het is daardoor onmogelijk om zonder
verdere schade, het tegelwerk plaatselijk te herstellen. Oplossing: het tegelwerk van de wanden
verwijderen, waar nodig de wanden stuken en daarna de wanden opnieuw betegelen en voegen.
* Het laminaat: Kopse kiertje herstellen: plint demonteren, kiertje dichttikken met aanslagijzer en plint weer
monteren. Kitresten van vloer en plinten verwijderen. Kitvoegen uitsnijden, opnieuw aanbrengen en goed
met sop afmessen: zodanig dat er geen kitresten overblijven. De beschadigingen van de vloer zijn
minimaal, opnemen van de vloer om deze delen te vervangen is niet aan te raden: kans op
beschadigingen van de andere vloerdelen.
* Electra: De aansluiting voor de hanglamp kan niet worden ingefreesd. Aansluiting zo laten of vanaf de
centraaldoos een kabelgootje over het plafond naar het lichtpunt monteren. Waar de wandcontactdozen
en lichtschakelaars niet geheel worden bedekt door de afdekraampjes, deze verwijderen en de
beschadigingen in de muur herstellen. Daarna de wandcontactdozen en lichtschakelaars weer monteren.
* Vlieg tussen het dubbelglas: bij Velux een nieuwe ruit bestellen (garantie) en deze plaatsen.
* Vrij / bezet beslag: consument heeft zelf al beslag gemonteerd.
* Stucwerk trapopgang: Trapopgang afplakken, wand voorstrijken, opnieuw stuken en sausen.
* Radiator ombouwen: Bestaande ombouwen aanpassen door in de bovenzijde (per ombouw) extra
sleuven in te frezen en de voorzijde te voorzien van een raster of meerdere gleuven. De ingebouwde
thermostaatknoppen vervangen door knoppen met een externe temperatuurvoeler.
* Kitrand plafond woonkamer: uitsnijden en opnieuw (strak) afkitten.
* Schade parketvloer: De kleine schuurplekjes bij het kozijn en de plint door een parketteur laten
herstellen.

De aan herstel verbonden kosten bedragen voor arbeid € 9.802,– en aan materiaal € 5.312,20.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat sprake is van ernstige
tekortkomingen in de uitvoering van het werk. Het rapport van de deskundige is uitvoerig en zorgvuldig
gedocumenteerd.

De commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid of de onafhankelijkheid van de
deskundige.

Het werk als geheel is niet opgeleverd. Omdat de werkzaamheden die de deskundige heeft beoordeeld in
hoofdzaak al afgeronde werkzaamheden betroffen, kan het werk volgens de commissie in de huidige
stand wel degelijk beoordeeld worden.

De commissie is op basis van het deskundigenrapport van oordeel dat het werk zoals dat door de
ondernemer is uitgevoerd niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Naar het oordeel van de commissie is de verhouding tussen partijen inmiddels van dien aard, dat het niet
gepast is om van partijen over en weer medewerking aan de verdere uitvoering van de overeenkomst te
verlangen.

De commissie zal daarom een door de ondernemer aan de consument te betalen vergoeding vaststellen,
waarmee de consument in de gelegenheid zal zijn voor de afronding een derde in te schakelen.

De aan de consument toekomende vergoeding wordt, op basis van hetgeen de deskundige heeft
gerapporteerd, vastgesteld op € 15.114,20 voor arbeid en materiaal.

Met de consument is de commissie overigens van oordeel dat de deskundige in de rapportage geen acht
geslagen heeft op hetgeen de ondernemer niet geleverd/uitgevoerd heeft. De consument heeft een
overzicht gepresenteerd, waaruit volgt dat het € 7.296,41 betreft.

De ondernemer heeft deze opstelling en dit bedrag niet, althans onvoldoende weersproken. Daarom
neemt de commissie (tevens) dit bedrag onverkort over.

Hetgeen de consument nog niet betaald heeft strekt daarop in mindering. Dit bedrag, € 6.824,14, is bij de
commissie in depot gestort. Dit bedrag zal aan de consument worden terugbetaald.

De ondernemer dient daarmee in totaal € 15.586,47 aan de consument te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 15.586,47. Betaling dient plaats te
vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag
vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 250,-
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie
behandelingskosten verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het depotbedrag ad € 6.824,14 wordt aan de consument terugbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk,
voorzitter, R.C. Schenk en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 31 januari 2022.
F.H.C.M. van Schaijk