Stallingskosten voor auto vallen weg tegen door consument gemaakte herkeuringskosten.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE97-0005

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 mei 1996 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daar­bij ver­plicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument te beta­len prijs van f 13.500,–. De levering is geschied op of om­streeks 7 mei 1996.
 
De consument heeft op 24 juni 1996 de klacht voorgelegd aan de onderne­mer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:
 
Op 6 mei 1996 kocht ik bij de ondernemer een auto, merk Hyun­dai Lantra. Na amper een maand in de auto te hebben gereden ver­toonde deze klachten, te weten een schurend/klokkend geluid bij de voorwielen dat bij het remmen een trilling veroorzaakt
(auto onbestuurbaar) en een zwaar brommend geluid van de uit­laat (oorzaak een defecte katalysator en uitlaat­pijp). Het schu­rend/klokkend geluid is tot op de dag van vandaag niet verhol­pen en ook het brommend geluid is nog steeds aanwezig.
 
Mijn vertrouwen in de ondernemer is groten­deels verdwenen. Het grootste probleem is dat ik de auto onbe­trouwbaar (onbestuur­baar) vind op de weg in verband met de trillingen.
 
De consument verlangt: reparatie klokkend geluid voorwielen, aankoopbedrag ad f 13.500,– retour, vergoeding van de gemaak­te kosten (vervoer) of andere auto met dezelfde aankoopwaarde.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
Wij hebben de klachten van de consument nooit ontkend. De volgens de ANWB aanwezige klachten hebben wij gratis verhol­pen. Hierna stelde de consument de voor hem storende rammel. Na veel onderzoek, ook door derden, heeft uiteindelijk garage Blokland de rammel weggenomen door het subframe te stellen. De consument heeft steeds gratis vervangend vervoer gehad. Alle vervangen onderdelen hebben wij bewaard. Wij hebben steeds alles gedaan de consument het naar de zin te maken. Helaas, het mocht niet baten.
 
Deskundigenrapport

De door de Commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastge­steld:
 
Bij een proefrit met de auto van de consument heb ik geen afwijkingen kunnen constateren. De auto rijdt zoals een Hyun­dai van die leeftijd en met die kilometerstand doet. Er is alleen een licht kritisch toerental bij bepaalde toerentallen waar­neembaar. Overigens hebben veel auto’s dit in meer of mindere mate! Bij deze auto is dit niet extreem!
 
Beoordeling van het geschil

De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
Tussen partijen is komen vast te staan dat de consument van de ondernemer heeft gekocht een tweedehands auto, merk Hyundai Lantra. De consument stelt dat hij reeds binnen een maand na de levering heeft geklaagd over een brommend geluid bij de uitlaat en een klok­kend/schurend geluid nabij de voor­wielen. De onder­nemer heeft vele pogingen ondernomen de klachten weg te nemen, maar evenwel zonder resultaat. Hij heeft de auto destijds bij de ondernemer voor reparatie gebracht en sedert 4 december 1996 staat de auto gestald bij de ondernemer. De ondernemer daaren­tegen stelt dat de geuite klachten niet (meer) aanwezig zijn.
 
Op verzoek van de Commissie heeft deskundige Den Dekker de auto onderzocht en hiertoe een proefrit gemaakt. De deskundige heeft tijdens de proefrit geen afwijkingen kunnen constateren die de genoemde klacht bevestigen. Weliswaar is er sprake van een licht kritisch toerentalgeluid bij bepaalde toerentallen waar­neembaar, zulks is niet extreem en komt bij veel auto’s in meer of mindere mate voor.
 
De Commissie kan zich vinden in het deskundigenoordeel en maakt de inhoud van het rapport tot de hare.
Het bovenoverwogene leidt tot de slotconclusie dat de klacht van de consument ongegrond is.
 
Ten overvloede overweegt de Commissie dat de door de onderne­mer bij de consument in rekening gebrachte stallingskosten tot het bedrag van f 2.632,– (16 weken à f 20,–/dag) niet rede­lijk zijn. Weliswaar heeft de consument de ondernemer – zonder daartoe afspraken te hebben gemaakt – tot bewaarder aange­steld, zulks rechtvaardigt geen stallingskosten tot het in rekening gebrachte bedrag.
 
De consument heeft de betreffende auto laten keuren en herkeu­ren door de ANWB welke keuring heeft geleid tot reparatiewerk­zaamheden, die de ondernemer op basis van garantie heeft ver­richt. De kosten van de keuringen heeft de consument be­taald.
 
De Commissie overweegt in dit verband dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden de door de ondernemer als bewaarder werkelijk gemaakte (stal­lings)kosten wegvallen tegen de door de consument gemaakte (her)keurings­kosten­. De onder­nemer is gehouden de auto aan de consument terug te geven zonder dat de ondernemer de consument kosten in rekening brengt.
 
Op grond van voorgaande is de Commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Bepaalt dat de ondernemer binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies de auto, merk Hyundai Lantra, kenteken DJ-NG-92 aan de consument dient af te geven.
 
De ondernemer brengt de consument geen kosten in rekening.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 5 augustus 1997.