Standplaats wordt commercieel gebruikt, consument niet-ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 200254/206311

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht, omdat zij de gehuurde standplaats als belegging gebruikt. Nu de consument de standplaats commercieel gebruikt, kan haar klacht niet door de Geschillencommissie Recreatie in behandeling worden genomen.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 11 juli 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Tussen de klaagster en de ondernemer is een geschil gerezen dat ziet op drie aspecten, te weten de verhuur van het chalet door de consument zelf, de extra kosten die de ondernemer daarvoor in rekening wil brengen en de verhoogde entrance fee.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument beroept zich op afspraken die zij hierover met de rechtsvoorganger van de ondernemer heeft gemaakt en waaraan de ondernemer gebonden is.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt dat de klaagster niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat zij het chalet op de door haar gehuurde standplaats als belegging gebruikt en er niet zelf gebruik van maakt. Daarom is de Geschillencommissie op grond van de RECRON-voorwaarden niet bevoegd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie oordeelt dat het verweer doel treft. In het vragenformulier waarmee de klaagster dit geschil aanhangig heeft gemaakt staat dat het “chalet puur [is] aangekocht voor de verhuur”. Daarmee staat vast dat er geen sprake is van recreatief eigen gebruik als bedoeld in de RECRON-voorwaarden. Daaraan doet niet af dat de klaagster, in haar reactie op het verzoek van de ondernemer tot niet-ontvankelijkverklaring, stelt dat zij en haar familie of vrienden ook zelf recreatief gebruik maken van het chalet. Dat onderbouwt zij namelijk niet met bewijsstukken, wat wel mocht worden verwacht nu klaagster immers zelf op het vragenformulier heeft ingevuld dat sprake was van een belegging en zij niet zelf van het chalet gebruik maakt.

Omdat de bevoegdheid van de commissie op grond van de RECRON-voorwaarden alleen bestaat als er sprake is van recreatief gebruik en niet van commercieel gebruik (zoals verhuur bij wijze van belegging) is de commissie niet bevoegd. Klaagster wordt in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard. Zij kan overwegen zich tot de burgerlijke rechter (kantonrechter) te wenden.

Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in de klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. A.J.J. van Rijen, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 11 juli 2023.