Stelselmatige te late betaling; incassokosten redelijk; afsluiting terecht

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61450

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten wegens niet tijdige betaling door de consument van de voorschotnota’s.   De consument heeft op 10 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De voorschotnota’s zijn ten onrechte naar de notabox bij de [bank van de consument] gestuurd. De consument weet niets van het bestaan van een notabox. Zij heeft geen mogelijkheid gehad om de nota’s in te zien. Naar aanleiding hiervan zijn in de vakantieperiode aanmaankosten in rekening gebracht door de ondernemer. De consument heeft deze kosten betaald om verdere stijging van de kosten en afsluiting te voorkomen. De ondernemer is verantwoordelijk voor de juiste bezorging van de nota’s.   De notabox is inmiddels gedeactiveerd door de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit een door de ondernemer bij [postbedrijf] aangevraagd log blijkt dat de consument zich op 28 november 2010 heeft aangemeld om digitale nota’s te ontvangen. Dit kan alleen via internet bankieren. Tijdens het aanmeldproces wordt meerdere malen om een bevestiging gevraagd.   Na verificatie van de gegevens is op 3 december 2010 de aanmelding definitief gemaakt, waarbij er toegang is verschaft tot het digitale portal van de [bank van de consument].   Op 21 februari en 23 mei 2011 zijn de voorschotfacturen digitaal ingelezen. De herinneringen van deze facturen zijn op 21 maart en 21 juni 2011 ingelezen. De aanmaningen worden per post verzonden. Dit is gebeurd op 14 april en 14 juli 2011. De consument heeft het digitale portal één keer geraadpleegd, op 9 augustus 2011. Op die dag is door haar tevens een afmelding gedaan voor de digitale nota’s.   De ondernemer is van mening niet nalatig te zijn geweest en ziet geen reden de in rekening gebrachte, en door de consument betaalde, kosten terug te storten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer blijft bij zijn verweer. De notabox is een service van de [bank van de consument] aan haar klanten. Daar staat de ondernemer buiten. De aanmaningen worden altijd schriftelijk gestuurd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken en uit hetgeen door de ondernemer ter zitting naar voren is gebracht, is gebleken dat de consument bij herhaling de door de ondernemer aan haar gezonden digitale en fysiek gestuurde facturen niet tijdig heeft betaald.   De ondernemer heeft vervolgens aanmaankosten en incassokosten in rekening gebracht. Naar het oordeel van de commissie valt de ondernemer hiervan geen verwijt te maken. De in rekening gebrachte kosten zijn naar het oordeel van de consument niet buitensporig, zodat geen grond voor matiging aanwezig is.   De consument heeft als verweer gevoerd geen weet te hebben van het bestaan van haar aanmelding voor het sturen van digitale nota’s en het openen van een notabox, maar heeft nagelaten dit standpunt, dat door de ondernemer gemotiveerd wordt betwist, nader te onderbouwen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 1 december 2011.