Stelselmatige te late betaling; incassokosten redelijk; afsluiting terecht

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48780

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de administratie met betrekking tot de levering van gas en elektriciteit.   De consument heeft op 19 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben van mening dat de ondernemer een ondeugdelijke administratie voert en onjuiste overzichten verstrekt van openstaande vorderingen. De vorderingen zijn niet onderbouwd en bij vragen krijg ik geen reactie.   Bij e-mailbericht van 19 juli 2010 heb ik gereageerd op de aankondiging van de ondernemer dat zij een incassoprocedure zou gaan starten omdat ik een bedrag van € 334,70 niet zou hebben betaald. Ik heb om een specificatie gevraagd, maar die heb ik niet ontvangen. Ik heb medegedeeld dat de vordering slechts zag op incassokosten over facturen die door mij waren betaald. Toen er gedreigd werd met afsluiting heb ik de incassokosten betaald. Ik ben van mening dat de administratie van de ondernemer een puinhoop is en zij misbruik maakt van haar machtspositie.    Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is juist dat het bedrag dat openstond voornamelijk bestond uit herinnerings, aanmaan- en incassokosten. De stelling dat wij onjuiste overzichten verstrekken van openstaande vorderingen kunnen wij niet plaatsen. Wij hebben vele aanmaningen aan de consument verstuurd en daarbij steeds aangegeven hoe de vordering was opgebouwd. Op vragen van de consument hebben wij telkens gereageerd. Uiteindelijk hebben wij aangekondigd dat wij tot afsluiting zouden overgaan indien de consument niet alsnog zou betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken en het verhandelde ter zitting kan worden opgemaakt dat de vordering van de ondernemer op de consument ontstaan is door het stelselmatig na de vervaltermijn betalen van door de ondernemer aan de consument verstuurde facturen voor de levering van energie. Doordat buiten de vervaltermijn wordt betaald heeft de ondernemer op basis van haar algemene voorwaarden herinneringskosten van € 5,– in rekening gebracht, welke verschuldigd worden indien in enig jaar drie of meer termijnfacturen niet tijdig worden voldaan. Wordt niet betaald binnen de in de herinnering opgenomen termijn dan wordt een aanmaning verstuurd, waarbij € 15,– extra in rekening wordt gebracht. Indien vervolgens niet betaald wordt binnen de in de aanmaning opgenomen termijn worden na 44 dagen na de vervaltermijn, incassomaatregelen genomen, waarbij € 50,– per nota verschuldigd wordt.   De commissie is van oordeel dat de ondernemer op basis van haar algemene voorwaarden gerechtigd is om bij niet tijdige betaling herinnerings, aanmanings- en incassokosten in rekening te brengen. De door de ondernemer gehanteerde termijnen, evenals de hoogte van de in rekening te brengen kosten acht zij niet onredelijk.   De consument kan eenvoudig voorkomen dat bij haar bovenvermelde kosten in rekening worden gebracht door tijdig, binnen de vervaltermijn, aan haar betalingsverplichtingen jegens de ondernemer te voldoen.   De commissie is voorts van oordeel dat niet gebleken is dat de administratie van de ondernemer met betrekking tot het onderhavige geschil niet op orde zou zijn. De door de ondernemer aan de consument verstrekte overzichten zijn naar het oordeel van de commissie niet onjuist en van enig machtsmisbruik is de commissie niet gebleken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.  Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 20 mei 2011.