Sterkte geluid en mindere zuigkracht is geen gebrek van stofzuiger.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52452

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren van [een stofzuiger], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 340,– (met korting en verwijderingsbijdrage). De levering heeft op dezelfde datum plaatsgevonden.   De consument heeft op 12 februari 2010 zijn klacht (voor de eerste keer) voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na aanschaf van de stofzuiger waren wij teleurgesteld over de zuigkracht. Wij hebben de stofzuiger toen geruild voor een ander type van hetzelfde merk, dat het niet veel beter doet. Wij hebben toen zelf de fabrikant benaderd en zij hebben uiteindelijk een monteur gestuurd. Die monteur vond echter dat er niets mis was met de stofzuiger. Wij verwachten echter meer van een stofzuiger met deze prijs. Onze klachten zijn dat de stofzuiger een oorverdovend geluid maakt en dat de zuigkracht bepaald te wensen overlaat.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Stofzuigers van deze fabrikant staan bekend om hun zuigkracht. Echter, de zuigkracht van de door ons aangeschafte stofzuiger viel zwaar tegen. Ook na omruiling voor een ander type was dat niet anders. Ook daarvan viel de zuigkracht tegen. Ik ben het dan ook niet eens met het rapport van de deskundige. Van een stofzuiger van deze prijs mag toch een veel betere zuigkracht verwacht worden. Ik vind het apparaat zonder meer teleurstellend.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van het door hem betaalde aankoopbedrag dan wel een tegoedbon.   Standpunt van de ondernemer   Na het aanhangig maken van de klacht door de consument is de ondernemer in staat van faillissement verklaard. De curator in het faillissement van de ondernemer heeft desgevraagd niet op de klacht gereageerd. [De brancheorganisatie] – waarbij de ondernemer was aangesloten – heeft evenwel haar opmerkingen naar voren gebracht en die komen kort gezegd op het volgende neer.   Uit het dossier blijkt dat een monteur van de fabrikant het apparaat bij de consument thuis heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. De brancheorganisatie kent de fabrikant als een serieus werkend bedrijf en heeft geen reden om aan het oordeel van de monteur te twijfelen. De brancheorganisatie gaat er daarom vanuit dat het apparaat niet als een gebrekkig apparaat in de zin van de wettelijke bepalingen over consumentenkoop valt aan te merken. Uit het rapport van de technische deskundige van de commissie blijkt dat het apparaat functioneert zoals het hoort. Van een oorverdovend geluid en van onvoldoende zuigkracht is in het onderzoek van de deskundige niets gebleken. De deskundige constateert juist dat het apparaat geen defect vertoont. De bevindingen van de deskundige komen overeen met de conclusie van de monteur van de fabrikant die het apparaat op 30 augustus 2010 heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Er is derhalve geen sprake van een gebrekkig apparaat (geen non-conformiteit). De ondernemer heeft correct en redelijk gehandeld en de klacht van de consument is ongegrond.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het apparaat maakt wat meer geluid en zuigt iets minder, maar dat hoort bij het werkingsprincipe van dit type stofzuiger. De meerprijs wordt in het gebruik gecompenseerd doordat er geen stofzakken meer nodig zijn.   Volgens het vaktechnisch oordeel van de deskundige is geen sprake van een defect.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op basis van de overgelegde informatie en afgelegde verklaringen heeft de commissie niet vast kunnen stellen en is de commissie ook niet overtuigd geraakt van de gegrondheid van de klacht van de consument. Niet dan wel onvoldoende is komen vast te staan dat de door de consument gesignaleerde klachten (geluidsoverlast en onvoldoende zuigkracht) te wijten zouden zijn aan een gebrek/tekortkoming van de stofzuiger. Zowel uit het onderzoek door de fabrikant zelf als uit het onderzoek van de in deze zaak ingeschakelde deskundige is niet gebleken dat van een gebrek aan het apparaat sprake is geweest. Ten aanzien van de door de consument ervaren geluidsoverlast volgt de commissie het oordeel van de deskundige dat dat normale, gebruikelijke aan het apparaat inherente geluiden zijn. Dat de stofzuiger onvoldoende zuigkracht zou hebben, vindt ook geen bevestiging in de bevindingen van de fabrikant en de ingeschakelde deskundige. Ten aanzien van de zuigkracht merkt de commissie ten overvloede nog op dat het bij dit type en merk stofzuigers van belang is dat deze goed vacuüm dient te trekken en er dus geen sprake moet zijn van valse lucht. Dat betekent met name dat voor wat betreft het type ondergrond de juiste en goede borstels gebruikt moeten worden. Al met al is de commissie van oordeel dat de door de consument naar voren gebrachte klachten niet te wijten zijn aan concrete defecten/tekortkomingen van de stofzuiger. De ondernemer valt in dat verband niets te verwijten.   Aldus is de klacht van de consument ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 8 juli 2011.