Stroomstoring is oorzaak schade. Geen overmacht ondernemer. Schadevergoeding op basis van redelijkheid en billijkheid

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61482

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil  

Het geschil betreft de wijze van verrekening van tegoedbedragen, het starten van een incassoprocedure en de hoogte van de in rekening gebrachte voorschotbedragen.   De consument heeft in maart 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op zijn schrijven aan de ondernemer van 17 maart 2011 nooit antwoord gekregen. Voor de maand februari 2011 hanteert de ondernemer twee verschillende voorschotbedragen. Voor de maand maart 2011 wordt een bedrag van € 15,– in rekening gebracht; voor de maand april 2011 wordt een bedrag van € 65,– in rekening gebracht. In de brieven van de ondernemer komt de uitbetaling van de tegoedbedragen ten onrechte niet ter sprake. Om die reden is de consument van mening dat de ondernemer het totaal van de drie tegoeden aan hem is verschuldigd tot een bedrag van € 703,30. Het door Intrum Justitia geïncasseerde bedrag is opgebouwd uit voorschotbedragen die onjuist zijn.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de ondernemer van de consument ontvangen brieven van 22 augustus en 28 augustus 2011 heeft de ondernemer in zijn brief van 7 september 2011 beantwoord. Een brief van 8 september 2011 van consument heeft de ondernemer nooit ontvangen.   De brief van de consument van 17 maart 2011 heeft de ondernemer wel ontvangen, maar niet beantwoord omdat de daarin gestelde vragen door de ondernemer al waren beantwoord in zijn brieven van 24 februari, 18 maart, 30 maart en 6 april 2011.   Ten aanzien van [adres]. Op 25 augustus 2011 heeft de ondernemer een kopie van de jaarafrekening met nummer 10000275754 aan de consument gestuurd. De jaarafrekening is gecorrigeerd. Hierdoor is het voorschotbedrag opnieuw berekend en met ingang van januari 2011 vastgesteld op € 65,– in plaats van € 141,31.   De consument heeft niet tijdig betaald waarna de ondernemer de vordering van € 121,68 aan het incassobureau heeft overgedragen. Het totaal bedrag inclusief incassokosten van € 184,38 is door de consument betaald.   Het tegoed op de jaarafrekening bedraagt € 441,11. Hiervan is een bedrag van € 370,32 op 18 februari 2011 aan de consument betaald en op 20 februari 2011 is het resterende bedrag van € 70,79 betaald. Ten aanzien van de Tubbergenstraat 78. De ondernemer heeft voor de maand februari 2011 geen voorschotbedrag in rekening gebracht, omdat de jaarafrekening voor dit adres later is gemaakt. De consument had een klacht ingediend met betrekking tot de meterstanden van beide adressen. Met ingang van maart 2011 is het voorschot vastgesteld op € 15,– per maand. Op verzoek van de consument is dit bedrag verhoogd naar € 25,–. Deze wijziging is verwerkt met ingang van mei 2011. De tegoeden van € 194,43 en € 66,76 zijn verwerkt in het totale tegoed van € 225,55 dat op 18 maart 2011 aan de consument is betaald. De ondernemer is van mening dat de brieven van de consument adequaat zijn beantwoord en behandeld. Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Het was de consument onduidelijk welke tegoeden voor welk adres zijn uitgekeerd. De ondernemer legt een nadere specificatie over van de verrekening en betaling van de tegoeden. De ondernemer heeft de consument eerst een aanmaning gestuurd alvorens de zaak aan het incassobureau over te dragen.   Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat de consument door niet ter zitting te verschijnen zichzelf de mogelijkheid heeft ontnomen het door de ondernemer ter zitting gestelde gemotiveerd te weerspreken en eventuele bij de commissieleden levende vragen te beantwoorden. Anders dan de consument stelt is de commissie van oordeel dat de ondernemer wel voldoende informatie heeft gegeven over de wijze van de verrekening en betaling van de tegoeden en van de achterstand in de betaling van de voorschotten die tot het inschakelen van het incassobureau heeft geleid. De commissie heeft de indruk dat de onduidelijkheden mede zijn ontstaan doordat sprake is van twee verschillende adressen en een doorgevoerde correctie van de meterstanden. Hiervan valt de ondernemer echter geen verwijt te maken. Voldoende is komen vast te staan dat de tegoeden aan de consument zijn betaald. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.
  Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 26 januari 2012.