Switch; klacht ongegrond; verwijzing naar nieuwe leverancier

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE05-2660

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de eindafrekening met betrekking tot de levering van gas.

De consument heeft de klacht op 27 mei 2005 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in verband met een switch naar een nieuwe gasleverancier een eindafrekening laten opmaken door de ondernemer. De eindafrekening geeft volgens de consument een te hoog gasverbruik: volgens haar is het werkelijke gasverbruik 656 m3 minder dan door de ondernemer is aangegeven. Het bedrag van de eindafrekening ad € 152,58 en het voorschot voor mei 2005 ad € 106,– is door de consument dan ook niet betaald. Volgens de berekening van de consument heeft de consument zelfs een bedrag van € 118,54 te veel aan de ondernemer betaald.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft haar nieuwe leverancier gevraagd de juiste meterstanden door te geven, maar die heeft dit niet gedaan en de consument gezegd dat de ondernemer verantwoordelijk is voor de aanpassing van de meterstanden. Reeds voordat de consument was overgestapt naar een nieuwe leverancier, hanteerde de ondernemer een te hoog termijnbedrag op basis van een te hoge schatting van het verbruik door de consument, en weigerde de ondernemer het termijnbedrag aan te passen. De onvrede hierover vormde voor de consument de aanleiding voor de switch.

De consument verlangt terugbetaling door de ondernemer van een bedrag van € 118,54 en het door de ondernemer gevorderde en door haar onder protest betaalde bedrag van € 268,58.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de onterechte weigering van de nieuwe energieleverancier van de consument om de juiste meterstanden aan de netbeheerder door te geven en kan deze niet zelf corrigeren, evenmin als de netbeheerder dat kan. Overeenkomstig de wettelijk vastgelegde regels voor de vrije energiemarkt dient de nieuwe energieleverancier van de consument de meterstanden aan de netbeheerder op te geven. Dat heeft de nieuwe energieleverancier van de consument niet gedaan, zodat de netbeheerder deze heeft moeten berekenen. Slechts indien de nieuwe energieleverancier van de consument alsnog nieuwe meterstanden doorgeeft, kan de netbeheerder de definitieve meterstanden berekenen en deze doorgeven aan de oude en de nieuwe energieleverancier. Zolang dat niet gebeurt, kan de ondernemer de eindafrekening niet corrigeren. De ondernemer heeft dit de consument ook herhaaldelijk getracht uit te leggen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft met juistheid betoogd dat de ondernemer op grond van de bestaande regels niet gerechtigd is de meterstanden te corrigeren, maar in deze afhankelijk is van een verzoek van de nieuwe leverancier aan de netbeheerder, die op basis van de door de nieuwe leverancier te verstrekken gegevens tot herberekening zal overgaan van de meterstanden. De consument had haar klacht derhalve tegen de nieuwe leverancier moeten richten. Aangezien de klacht van de consument niet tegen de juiste partij aanhangig is gemaakt, moet zij overeenkomstig artikel 18 van het Reglement Geschillencommissie Energie en Water ongegrond worden verklaard.

Om te voorkomen dat de consument na deze beslissing niet weet hoe zij verder dient te handelen om alsnog te bewerkstelligen dat de meterstanden gecorrigeerd worden, overweegt de commissie ten overvloede als volgt. De consument kan haar nieuwe leverancier schriftelijk vragen een verzoek tot aanpassing van de meterstanden te doen aan de netbeheerder. Zij kan de leverancier daartoe het beste een brief schrijven waarin de nieuwe leverancier gesommeerd wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief van de consument de juiste meterstanden aan de netbeheerder door te geven. Indien de nieuwe leverancier hieraan niet voldoet, kan de consument een klacht bij de commissie indienen tegen de nieuwe leverancier. Indien de consument een dergelijke klacht vóór 1 mei 2006 bij de commissie aanhangig maakt, zal de commissie de klacht in behandeling nemen zonder dat de consument hiervoor opnieuw klachtengeld verschuldigd is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 10 februari 2006.