Switchstanden bij overstap niet gelijk; vorige leverancier heeft bij de eindafrekening meer energie in rekening gebracht dan feitelijk is geleverd; consument moet zich wenden tot vorige leverancier.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40653

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de jaarafrekening gas en elektriciteit 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De weigering van de ondernemer, zelfs na herhaald telefoon- en mailcontact en aangetekende brief om in te gaan op verzoek tot correctie switchstanden – in afstemming met [naam vorige leverancier] – en correcte financiële afhandeling met mij.   De switchstanden bij overstap van [naam vorige leverancier] naar de ondernemer per 14 september 2009 zijn niet gelijk, waardoor ik een extreem hoge eindafrekening van € 443,84 van [naam vorige leverancier] heb moeten betalen.   Omdat de switchstanden niet gelijk zijn, is er een groot gat ontstaan tussen de meterstanden van [naam vorige leverancier] en de ondernemer, die, naast dat ik al een veel te hoge eindafrekening heb moeten betalen, ook nog in de toekomst kunnen maken dat ik – ook nog weer – dubbel zou moeten betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen ons, omdat zij het van haar voorgaande leverancier [naam vorige leverancier] een nota heeft ontvangen waarop een te hoog verbruik wordt gefactureerd.   De netbeheerder van de aansluiting [naam netbeheerder] heeft de eindstanden te hoog ingeschat en achteraf een correctie doorgevoerd op grond van optie 2. U bent reeds bekend met deze manier van corrigeren. De consument dient een verbruik af te rekenen bij de oude leverancier dat zij niet heeft verbruikt bij hen. De verwachting is dat wij een creditfactuur opmaken voor de consument en haar een bedrag terugbetaalt dat zij teveel bij [naam vorige leverancier] heeft betaald. Wij gaan niet akkoord met deze manier van corrigeren. Het is namelijk niet juist dat de voorgaande leverancier een verbruik bij de klant in rekening brengt en dat de nieuwe leverancier het teveel gefactureerde aan de klant dient te vergoeden.   Wij zijn vanwege bovenstaande dan ook van mening dat de netbeheerder de standen per de switchdatum dient te corrigeren en deze melding door te geven aan de voorgaande leverancier. Op deze manier kunnen zij een juiste eindnota voor de consument opmaken en op die manier juist afrekenen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Naar de kern komt het erop neer dat de vorige leverancier van de consument bij de eindafrekening meer energie in rekening heeft gebracht dan feitelijk is geleverd. De consument dient de vorige leverancier daar op aan te spreken, zoals zij ook bij brief van 6 december 2009 heeft gedaan. Dat deze vorige leverancier een fout heeft gemaakt, kan niet met succes aan de ondernemer worden tegengeworpen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 7 december 2010.