Tariefverhoging; persoonlijke kennisgeving + mogelijkheid opzeggen overeenkomst – 2

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 29544

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de bekendmaking van een tariefswijziging.   De consument heeft een bedrag van € 70,32 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   De consument heeft op 6 februari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Ik maak bezwaar tegen de tariefsverhoging per 1 januari 2009. Ik heb de aankondiging van die tariefsverhoging met terugwerkend kracht ontvangen bij brief die ik pas op 28 januari 2009 heb ontvangen. De ondernemer beroept zich op artikel 19 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. Daar ben ik het niet mee eens en ik wens de tariefsverhoging dan ook niet te accepteren. Ingevolge artikel 3.1 van de algemene voorwaarden moet mij bij wijziging van de tarieven een aanbod voor een nieuwe overeenkomst worden gedaan. De ondernemer dient mij tijdig, dat wil zeggen voor 1 november 2008, te informeren over de tariefsverhoging. Dan had ik tijd gehad om voor de inwerkingtreding van de tariefsverhoging een nieuwe leverancier te zoeken en gebruik te maken van mijn opzeggingsrecht. Ik vind dat de algemene voorwaarden onredelijk zijn omdat ik geen kans heb gehad tijdig over te stappen naar een andere leverancier en dus zo gedwongen wordt de wijziging te accepteren. In algemene voorwaarden van bijvoorbeeld telecom aanbieders is dat wel allemaal keurig geregeld. Ik ben inmiddels overgestapt naar een andere leverancier en heb een bedrag van € 70,32 in mindering gebracht op de eindafrekening.   Standpunt van de ondernemer   Voor de levering van energie zijn klanten bedragen verschuldigd aan de leverancier volgens de leveringstarieven van de leverancier. Wanneer wij onze leveringstarieven wijzigen, maken wij dit bekend aan onze klanten. Volgens artikel 19.1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers” dienen wij tariefwijzigingen uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend te maken. Artikel 19.2 schrijft voor dat bekendmaking plaatsvindt door middel van een persoonlijke kennisgeving aan de klanten of een algemene kennisgeving op de internetsite van de leverancier of in een of meer dag- of weekbladen. Bij een tariefstijging dienen wij onze klanten binnen een maand na de inwerkingtreding persoonlijk te informeren, waarbij wij onze klanten wijzen op de mogelijkheid om de overeenkomt op te zeggen. Op 15 december 2008 hebben wij op onze website een nieuwsbericht geplaatst waarin wij de nieuwe leveringstarieven per 1 januari 2009 aankondigen. Wij hebben de tarieven dus ruim voor 1 januari 2009 bekend gemaakt. Daarnaast hebben wij onze klanten ook persoonlijk geïnformeerd. De consument heeft de betreffende brief op 28 januari 2009 ontvangen, derhalve binnen de termijn van een maand. In die brief hebben wij hem geïnformeerd over de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen. Ingevolge artikel 19.3 kunnen overigens de tarieven ook gewijzigd worden ten aanzien van lopende overeenkomsten. Aangezien de consument een overeenkomst met een flexibele looptijd en variabele tarieven had waren wij gerechtigd de tarieven te wijzigen. Er is geen sprake van een nieuwe overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1. De tarieven die op de eindafrekening van 7 april 2009 zijn vermeld zijn gemiddelde tarieven over de gehele verbruiksperiode; voor het aantal dagen dat het nieuwe tarief van toepassing was hebben wij het nieuwe tarief per 1 januari 2009 berekend. De consument heeft de eindafrekening betaald met aftrek van een bedrag van € 70,32 welk bedrag volgens hem correspondeert met de tariefsverhoging. Wij verzoeken u de klacht ongegrond te verklaren.   Beoordeling van het geschil   Artikel 19 van de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden luiden blijkens de publicatie op de internetsite van de ondernemer per heden als volgt: “Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden en de tarieven
19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de voorwaarden en de tarieven door de leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
19.2 Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de internetsite van de leverancier of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen, met dien verstande dat ingeval van een tariefstijging altijd uiterlijk binnen één maand na inwerkingtreding van de stijging een persoonlijke kennisgeving plaatsvindt. In de kennisgeving wijst de leverancier de contractant op de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
19.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande leveringsovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.“ Ingevolge artikellid 19.1 van de op de tussen partijen bestaande leveringsovereenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden heeft de ondernemer de bevoegdheid om een tariefswijziging door te voeren per de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 19.2 van de algemene voorwaarden kan bekendmaking in de zin van het vorige artikel onder meer plaatsvinden door een algemene kennisgeving op de internetsite van de ondernemer gevolgd door een persoonlijke kennisgeving uiterlijk binnen één maand na inwerkingtreding. Van deze mogelijkheid heeft de ondernemer in het voorliggende geval gebruik gemaakt. De commissie heeft reeds eerder in een soortgelijk geschil tussen een consument en deze ondernemer ten aanzien van dezelfde algemene voorwaarden geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengt dat een verhoging van een tarief niet eerder doorgevoerd mag worden dan nadat de consument middels een persoonlijke kennisgeving in de gelegenheid is gesteld de leveringsovereenkomst op te zeggen tegen een zodanig tijdstip dat de verhoging niet voor hem geldt. De commissie verwijst naar haar bindend advies d.d. 9 november 2007 in zaak ENE 07-1333. De commissie is van oordeel dat deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn en niet tegen de consument mogen worden ingeroepen.   Gelet hierop is de commissie van oordeel dat de ondernemer het tarief van 2008 ook dient  te hanteren tot de datum van beëindiging van de leveringsovereenkomst tussen partijen.   Beslissing   De klacht van de consument is gegrond. De commissie gelast de ondernemer de eindafrekening van 7 april 2008 te crediteren en een nieuwe eindafrekening op te maken op basis van de voor 1 januari 2009 geldende tarieven zonder de tariefsverhoging per 1 januari 2009 toe te passen. Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.   Het depotbedrag van € 70,32 wordt aan de consument geretourneerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 13 januari 2010.