Tariefwijziging niet in overeenstemming met algemene voorwaarden ivm onjuist publicatie; gewijzigde voorwaarden kunnen niet aan klager worden tegengeworpen

  • Home >>
  • Water Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0126

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het door het bedrijf op de jaarafrekening van 19 september 2010 in rekening gebrachte kosten voor het verbruik van water.

De afnemer heeft een bedrag van € 160,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De afnemer heeft op 6 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.

Standpunt van de afnemer

Het standpunt van de afnemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 18 september 2010 werd de afnemer geconfronteerd met een stijging van het te betalen vastrecht met een bedrag van € 160,41. Navraag bij het bedrijf maakte de afnemer niet veel wijzer. Men wees erop dat de tariefsverhoging bij brief was aangekondigd. Deze brief heeft de afnemer niet ontvangen. Uiteindelijk heeft de afnemer een kopie van deze brief ontvangen. Hierin wordt niet gesproken over een percentage. De klant wordt naar de website verwezen.

Het verbruik van de afnemer is gering, lager dan een gemiddeld huishouden.

Op de factuur is niet vermeld welke watercapaciteit er wordt geleverd.

De afnemer verlangt een financiële oplossing in die zin dat het bedrag van de verhoging wordt gecrediteerd en de kosten van de commissie worden vergoed. Ook dient duidelijker op het formulier de watercapaciteit te worden vermeld.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Het betreffende perceel is vanaf 26 juni 2001 voorzien van een watermeter. Al vanaf de plaatsing was sprake van een aansluiting met een capaciteit van Qn 3,5. Deze capaciteit is destijds door de installateur aangevraagd.

De afnemer is vanaf april 2003 klant van het bedrijf. Vanaf die datum ontvangt de afnemer facturen gebaseerd op deze grotere capaciteit. Hoewel de capaciteit niet op de jaarlijkse afrekeningen staat vermeld, kan dit worden afgeleid uit de hoogte van het in rekening gebrachte vastrecht.

Na ontvangst van de jaarafrekening heeft de afnemer telefonisch contact opgenomen met het bedrijf en laten weten bezwaar te maken tegen het gehanteerde vastrechttarief. Het bedrijf stelt dat zij alle klanten met een grotere aansluiting waaronder de afnemer hebben aangeschreven en de tariefswijziging hebben uitgelegd. In die brief staat onder meer vermeld dat een afnemer tot 1 maart 2010 de capaciteit kosteloos kon laten wijzigen.

De afnemer geeft aan deze brief niet te hebben ontvangen, waarop deze alsnog aan hem wordt verzonden. De afnemer geeft aan geen kleinere capaciteit te willen hebben noch een installateur opdracht te willen geven voor een onderzoek naar de benodigde capaciteit.

Het bedrijf stelt het tarief vast overeenkomstig artikel 14 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. Op de algemene vergadering van aandeelhouders worden jaarlijks de tarieven vastgesteld en deze worden overeenkomstig artikel 24 van de Algemene Voorwaarden bekend gemaakt.

Het bedrijf heeft vanaf 2010 de structuur van haar tarieven gewijzigd, waarbij voor een grotere aansluiting weliswaar een hoger vastrecht is verschuldigd, maar ook tegen een lagere kubieke meterprijs wordt afgerekend. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de wijzigingen opbrengst neutraal dienen te zijn. Indien een klant het gemiddelde verbruik heeft dat bij zijn meter hoort, zal deze niet meer gaan betalen. Een afnemer met een lager gemiddeld verbruik zal wat meer gaan betalen.

Het bedrijf heeft geen inzicht in hetgeen zich achter de meter bevindt, de binnenhuisinstallatie. De afnemer kan zelf een installateur inschakelen om een (her)berekening te laten uitvoeren. Het bedrijf kan geen inschatting maken van de benodigde capaciteit.

Ter zitting heeft het bedrijf verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De meest voorkomende tarieven worden in regionale dagbladen gepubliceerd. De volledige tarievenlijst staat op de website van het bedrijf.

De afnemer kan ter zitting de advertentie waarbij de tarievenwijziging is aangekondigd niet overleggen, maar zal de commissie daarvan een kopie sturen.

Gelet op de aard van het bedrijf is mogelijk een sprinklerinstallatie aanwezig. Dat vereist een grotere capaciteit. Het bedrijf heeft niet verzocht om een aansluiting met een lagere capaciteit. Dat kon kosteloos geschieden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat het bedrijf gelet op de toepasselijke Algemene Voorwaarden een discretionaire bevoegdheid heeft ten aanzien van het vaststellen van haar tarieven en dat de commissie om die reden de doorgevoerde wijzigingen slechts marginaal kan toetsen.

Met inachtneming van deze maatstaf is de commissie van mening dat de doorgevoerde tariefwijziging de toets der kritiek kan doorstaan en het bedrijf daarbij binnen de grenzen van haar bevoegdheid is gebleven.

De volgende door de commissie te beantwoorden vraag is of het bedrijf de onderhavige wijziging op juiste wijze, dat wil zeggen in overeenstemming met het bepaalde in de artikel 24 heeft gepubliceerd zodat de wijziging ook daadwerkelijk aan de afnemer kan worden tegengeworpen.

De commissie beantwoordt deze vraag ontkennend. Het bedrijf heeft weliswaar desgevraagd door de commissie aan haar een kopie van de advertentie gezonden waarin de wijzigingen van de tarieven worden aangekondigd, maar uit die tekst van die advertentie blijkt naar het oordeel van de commissie dat het bedrijf niet heeft voldaan aan met name het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.

De tekst van de advertentie luidt als volgt:

"De prijs voor drinkwater van [naam waterbedrijf] blijft in 2011 onveranderd laag. Voor 1 euro krijgt u bijna

1.000 liter drinkwater van topkwaliteit. En dat is niet alleen een stuk voordeliger dan water uit de fles, het is ook nog eens veel beter voor het milieu. Kijk voor meer informatie op [emailadres waterbedrijf] Lekker water? Natuurlijk uit de kraan. Drinkwater uit eigen bron. Van [naam waterbedrijf] natuurlijk."

Aldus is geen sprake van een kennisgeving: " dat de voorwaarden, voorschriften en regelingen zijn gewijzigd….", zoals artikel 24 lid 2 van de Algemene Voorwaarden voorschrijft.

Een en ander brengt naar het oordeel van de commissie mee dat de gewijzigde voorwaarden niet aan de afnemer kunnen worden tegengeworpen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de afnemer gegrond.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 178,50 aan de afnemer te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag wordt aan de afnemer teruggestort.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 11 februari 2011.