Tegels komen niet overeen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58130

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 april 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een partij siertegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 664,02. De levering vond plaats op of omstreeks 11 april 2011.   De consument heeft op 13 april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De tegels zijn later geleverd dan afgesproken en weken bovendien af van de gemaakte afspraak. Ik heb de tegels uitgezocht aan de hand van een bij de ondernemer aanwezig wild-verband patroon, bestaande uit vier 30×30, twee 60×40 en twee 60×60 tegels. Dit patroon herhaalt zich bij het leggen totdat het gehele te betegelen oppervlak is belegd. Toen mijn tegellegger was begonnen met leggen, constateerde hij dat het gekozen wild-verband patroon niet was te realiseren, omdat de geleverde partij te weinig 30×30 en 60×40 tegels bevatte en te veel 60×60 tegels. Omdat het een restpartij betrof, was omruil van tegels niet mogelijk. Mijn tegellegger was hierdoor genoodzaakt de tegels op maat te zagen om het gewenste patroon mogelijk te maken. Dat heeft mij € 225,– extra gekost. Bovendien zijn door het zagen de vellingkanten op verschillende plaatsen verdwenen. Er moeten nieuwe vellingkanten worden aangebracht, wat nog eens € 50,– extra gaat kosten. De ondernemer wilde niet meer doen dan mij gratis een zaagtafel ter beschikking stellen. De door mij gemaakte extra kosten wil hij niet vergoeden. Nadat een gedeelte van de tegels was gelegd, constateerde ik dat ook de kwaliteit van de tegels minder was dan wat ik verwachtte. Er zitten vale, bijna grijze tegels bij en er zijn te veel kleurverschillen. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft daarop onvoldoende gelet. Ik ben het ook niet eens met zijn oordeel dat het leggen van de tegels in het door mij gewenste wildverband zonder zagen of knippen niet mogelijk is. Dat is wel degelijk mogelijk. Je houdt wel een strook over, maar die kan worden weggewerkt naar de zijkant van de tegelvloer.   De consument verlangt vervanging van de gelegde tegels, subsidiair vermindering van de prijs en vergoeding van de gemaakte en nog te maken kosten, alsmede een vergoeding wegens ondervonden ongemak en gemaakte kosten in verband met de voorbereiding en behandeling van het geschil.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie kenbaar gemaakt. Er is geen correspondentie tussen partijen overgelegd waaruit het standpunt van de ondernemer rechtstreeks valt af te leiden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De tegels zijn niet in het door de consument gewenste wildverband te leggen zonder zagen of knippen, omdat het in de toonzaal van de ondernemer getoonde patroon in de tuin van de consument niet uitkomt. Alleen als het oppervlak van de te betegelen ruimte vol gelegd kan worden met puzzelstukjes van 90×150 cm komt men goed uit. Dat is bij de tegelvloer van de consument niet het geval. Volgens de deskundige is elke vakbekwame tegellegger in staat om tegels te verzagen en te verknippen waar dat nodig is. De geleverde tegels zijn A-kwaliteit. Tijdens het onderzoek van de deskundige waren de tegels nat, zodat een kleurverschil minder zichtbaar wordt, maar naar het oordeel van de deskundige verschillen de tegels onderling niet bovenmatig van kleur.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de overgelegde kopie-factuur van de ondernemer blijkt dat overeengekomen is [wildverband leisteen]. Op een overgelegde foto, gemaakt in de showroom van de ondernemer, is te zien hoe het overeengekomen “wildverband” eruit ziet. Het bestaat uit vier 30×30 tegels, twee 60×40 tegels en twee 60×60 tegels. Het spreekt naar het oordeel van de commissie vanzelf dat om dit wildverband patroon in de tuin van de consument te realiseren de te leveren partij een veelvoud moet zijn van het aantal tegels in het uitgekozen legpatroon in dezelfde verhouding tussen de aantallen met verschillende afmetingen. De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat die verhouding in de geleverde partij ontbrak en dat het daardoor noodzakelijk was om tegels te verzagen. De ondernemer heeft dit min of meer erkend door aan de consument gratis een zaagtafel ter beschikking te stellen. De door de consument gestelde extra kosten, verbonden aan het zaagwerk en het herstellen van de vellingkanten, van € 275,– in totaal zijn door de ondernemer niet betwist en komen de commissie aannemelijk voor. De commissie acht de ondernemer hiervoor aansprakelijk, omdat de geleverde partij tegels niet overeenkwam met hetgeen tussen partijen is overeengekomen. De consument heeft tevens gesteld dat de geleverde partij niet de juiste kwaliteit (A-kwaliteit) heeft en dat er te veel kleurverschillen zijn. Op de foto van het gelegde tegelterras is dat niet te zien, terwijl ook de deskundige geen kwaliteitsgebrek heeft vastgesteld. Weliswaar wordt het oordeel van de deskundige op dit punt door de consument aangevochten, maar de commissie ziet geen aanleiding aan de bevindingen van de deskundige te twijfelen. De deskundige heeft in antwoord op het commentaar van de consument op zijn rapport het standpunt van de consument gemotiveerd bestreden. Voor vervanging van de tegels acht de commissie derhalve onvoldoende grond aanwezig, te minder nu de consument is doorgegaan met leggen nadat hij het zijns inziens bestaande kwaliteitsgebrek had vastgesteld en een aantal tegels heeft verzaagd. Hij heeft er kennelijk niet voor gekozen om de tegels direct bij levering te inspecteren. Bovendien heeft de consument geaccepteerd dat de ondernemer niet in staat was andere tegels te leveren. De consument verlangt tevens vergoeding van in verband met het aanhangig gemaakte geschil gemaakte kosten en ondervonden ongemak. Dit verlangen is naar het oordeel van de commissie niet toewijsbaar, in de eerste plaats omdat de consument geen onderbouwde specificatie heeft verstrekt van gemaakte kosten en voorts omdat geen causaal verband is aangetoond tussen die kosten en het door de consument ondervonden ongemak enerzijds en enige tekortkoming van de ondernemer anderzijds. In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat de consument waarschijnlijk ook zaagkosten had moeten maken voor de randen, als de partij wel in de juiste samenstelling was geleverd. Gemaakte reiskosten voor de mondelinge behandeling van het geschil worden standaard niet vergoed, zoals aan partijen is meegedeeld bij de uitnodiging.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 275,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen op 2 februari 2012.