Tegelzetter had moeten waarschuwen voor onaanvaardbaar tintverschil van badkamertegels.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52816

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 14 augustus 2010 tot stand gekomen koopovereenkomst, waarbij de ondernemer aan de consument heeft verkocht en geleverd 15 pakken tegels met de omschrijving White MAT 25×40 cm 1 m² tegen een factuurbedrag van € 159,37. In verband met kleurverschil vordert de consument vergoeding van herstelkosten door hem begroot op € 2.600,–.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Nadat de tegels door de tegelzetter in een badkamer waren gelegd, bleken de tegels niet allemaal dezelfde kleur te hebben. De badkamer moet nu opnieuw worden betegeld, waarbij de kosten worden begroot op ongeveer € 2.600,– op grond van een aantal offertes volgens werkspot.nl.   Ter zitting heeft de consument aangevoerd dat 14 dozen zijn verbruikt en de deskundige ten onrechte één doos niet zou hebben bekeken, waaruit volgens de consument het kleurverschil mogelijk had kunnen blijken. Mede naar aanleiding van een vraag van de commissie, heeft de consument ter zitting verklaard ook een geschil met de tegelzetter te hebben, maar de afloop van deze zaak af te willen wachten alvorens het geschil met dat bedrijf door te zetten. Tot slot heeft de consument ter zitting naar aanleiding van het deskundigenbericht aangevoerd, dat voor hem het tintnummer van de tegels op de verpakking onvoldoende duidelijk zichtbaar was.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op het prijskaartje behorende bij de tegels in de schappen, wordt vermeld dat tegels uit steeds dezelfde partij gemengd moeten worden gelegd, teneinde tintverschil zoveel mogelijk te voorkomen. De consument heeft vermoedelijk verschillende tintnummers gebruikt en bovendien niet gemengd. De tegelzetter had de tintnummers moeten controleren en het kleurverschil moeten melden in plaats van door te gaan met tegelen. Omdat de tegels allemaal zijn verwerkt, kunnen zij geacht worden te zijn goedgekeurd.   Deskundigenbericht   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft in zijn rapport vastgesteld dat er sprake is van tintverschil (geen kleurverschil). Volgens de deskundige worden kleurnummers en tintnummers op de verpakking van de tegels vermeld en wordt er tevens op gewezen dozen met hetzelfde kleurnummer en tintnummer te gebruiken om nuanceverschil te voorkomen, terwijl wordt aanbevolen de tegels uit verschillende verpakkingen onderling te mengen. Volgens de deskundige is niet gekeken naar de aanduiding van kleur en tint, terwijl het tintverschil op voorhand eenvoudig had kunnen worden geconstateerd en is dat achteraf de ondernemer niet verwijtbaar. De deskundige schat de herstelkosten op € 1.000,– inclusief BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie volgt het oordeel van de deskundige, dat er geen sprake is van kleurverschil, maar tintverschil. De commissie legt het deskundigenrapport aldus uit, dat dit tintverschil had kunnen worden voorkomen als volgens voorschrift was gelegd, namelijk met gebruikmaking van dozen met hetzelfde kleurnummer en tintnummer, hetgeen ook het standpunt van de ondernemer is. Vaststaat dat de tegels zijn gelegd door een door de consument ingeschakelde vakman. De commissie is van oordeel dat, indien en voor zover er sprake zou zijn van een onaanvaardbaar verschil in tint, deze tegelzetter als degene die de tegels heeft verwerkt, daarvoor had moeten waarschuwen alvorens met leggen door te gaan, terwijl de commissie bovendien niet kan uitsluiten dat de tegelzetter met verschillende tintnummers heeft gewerkt al dan niet zonder menging vooraf. Het handelen of nalaten van de tegelzetter dient aan de consument te worden toegerekend, nu deze de tegelzetter als vakman heeft ingeschakeld. De geleverde tegels zijn door hem op één doos na, zonder protest alle verwerkt, waarmee de consument geacht kan worden de tegels te hebben aanvaard. De commissie acht niet relevant, dat de deskundige één doos niet zou hebben bekeken, nu immers de klacht is gebaseerd op 14 dozen die wel zijn verwerkt en die door de deskundige in zijn oordeel zijn betrokken. De commissie is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat door de ondernemer verkeerde tegels zijn geleverd. De verwijzing van de consument naar een uitspraak van de Geschillencommissie als gepubliceerd in haar verslag 2009, pagina 48, mist derhalve relevantie.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De vordering van de consument wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 10 augustus 2011.