Tekortkoming in de uitvoering overeenkomst door gebrekkige communicatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 170239/173413

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft middels een EVC-traject vrijstelling gevraagd voor een deel van de opleiding. De consument scoorde een voldoende op alle onderdelen van het EVC-traject. Volgens de ondernemer waren een aantal onderdelen echter toch onvoldoende. Hierover heeft de consument intern bezwaar gemaakt, maar volgens de consument duurt de klachtenprocedure te lang. De consument stelt kortom dat zij meer had mogen verwachten van de opleiding. De ondernemer heeft anderzijds geen gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen bij de commissie. De commissie geeft aan een aantal belangrijke documenten als de onderwijsovereenkomst te missen in het dossier. Toch is de commissie op basis van overgelegde mails van oordeel dat de ondernemer inzake de communicatie tekort is geschoten is in de uitvoering van de overeenkomst. Nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt heeft de ondernemer toezeggingen aan de consument gedaan, waaraan de ondernemer zich moet houden.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 februari 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van een hbo-opleiding tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.944,–.

De opleiding is gegeven vanaf omstreeks maart 2019.

Het geschil betreft de door de consument gevraagde vrijstellingen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft voor een deel van de opleiding vrijstellingen gevraagd via een EVC-traject. Daarbij is geconcludeerd dat de consument voldoende scoorde op alle getoetste onderdelen.

Volgens de ondernemer zijn enkele onderdelen toch onvoldoende. De consument heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar daar wordt niet inhoudelijk op gereageerd. De klachtenprocedure duurt veel te lang en het is niet mogelijk om inhoudelijk overleg te plegen met de ondernemer.

Voor de consument is het voordat dit is afgehandeld niet mogelijk om haar studie te vervolgen, waarover zij echter met derden afspraken heeft gemaakt.

Vanaf het begin waren er problemen met de opleiding. Een en ander sloot niet goed op elkaar aan.
Na veel overleg werd voor cursisten een oplossing aangereikt, de ontbrekende modules konden worden afgerond middels een EVC.

Tegen het advies van de beoordelende instantie in werd de consument voor drie modules niet vrijgesteld. Daartegen heeft zij bezwaar gemaakt, waarop niet inhoudelijk wordt ingegaan door de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is veel misgegaan bij de opleiding. De opzet van de opleiding is tijdens de rit inhoudelijk gewijzigd. Vervolgens is het verzoek om vrijstellingen van de consument niet correct afgehandeld.

Er zijn inmiddels drie vrijstellingen afgewezen, maar die worden opnieuw beoordeeld. Eén vrijstelling betreft een module die niet in de opzet van de oorspronkelijke opleiding zat, daarvoor is het EVC-traject weer ingegaan. Twee vrijstellingen zijn nog steeds in behandeling. Van één vrijstellingsverzoek is de status onduidelijk.

Het gaat de consument niet om de beslissingen zelf, maar om de wijze waarop de procedures gegaan zijn. Volgens de consument mocht zij meer zorgvuldigheid en meer duidelijkheid verwachten van de ondernemer. Bovendien mocht de consument ervan uitgaan dat de ondernemer de zelf opgelegde termijnen zou aanhouden, wat niet het geval is.

De consument heeft zich ernstig gestoord aan wijzigingen van de opleiding, die via de online omgeving opeens bleken te zijn doorgevoerd, terwijl daar verder geen ruchtbaarheid aan gegeven was.

De consument verlangt een deugdelijke nakoming van de onderwijsovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
De consument heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het curriculum van de opleiding tussentijds is gewijzigd op een manier, die niet toegestaan was. De commissie heeft niet de beschikking gekregen over de complete overeenkomst tussen partijen en de daarbij horende stukken. Daarom is het voor de commissie niet mogelijk gebleken om te beoordelen of de ten aanzien van aanpassing van de opleiding geldende regels door de ondernemer in acht zijn genomen, of juist zijn overschreden.

Uit hetgeen de consument heeft aangevoerd en uit de correspondentie tussen partijen is wel gebleken dat sprake is van een zodanig gebrek in duidelijke communicatie van de zijde van de ondernemer, dat de commissie van oordeel is dat de ondernemer daarmee tekortgeschoten is in de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De ondernemer heeft in dat licht ook toezeggingen gedaan, na aanmelding van het geschil bij de commissie.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Toegezegd is dat de consument voor wat betreft de module ‘Teamoverstijgende werkzaamheden van de ED’ een validatietraject bij Bureau Sterk kan doen op kosten van de ondernemer.

Bovendien heeft de ondernemer aangegeven dat op korte termijn de afronding van de herbeoordeling aan de hand van de aanvullende stukken verwacht mag worden. Ook de afhandeling van het vrijstellingsverzoek betreffende de SPH-modules ‘Inrichten van herstelondersteunende zorg’ en ‘Cliëntgebonden taken’ loopt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer draagt zorg voor deugdelijke en spoedige uitvoering van hetgeen is toegezegd, zoals hierboven verwoord.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 107,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. J.A. Frederik en mr. P. Rijpstra, leden, op 21 juli 2022.