Tekortkoming in stukwerk rechtvaardigt ontbinding overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 108387/126421

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft de plafond van de consument gestukt en de consument klaagt over het resultaat hiervan. Door het gedrag van de ondernemer heeft de consument geen vertrouwen meer in de relatie. De consument wenst de herstelwerkzaamheden door een andere stukadoor te laten herstellen. Volgens de ondernemer is meerdere keren aangeboden de gebreken te verhelpen. De ondernemer stelt de aan hem opgedragen werkzaamheden deugdelijk te hebben uitgevoerd. Daarnaast wil de ondernemer de herstelwerkzaamheden nog steeds uitvoeren. De deskundige van de geschillencommissie heeft vastgesteld dat het om opvallende gebreken gaat en dat herstel technisch mogelijk is. De commissie oordeelt dat de klacht onvoldoende gemotiveerd is weersproken, waardoor vaststaat dat de ondernemer is tekort geschoten in de nakoming. De commissie ontbindt de overeenkomst gedeeltelijk, waardoor de ondernemer een deel van het bedrag moet terugbetalen aan de consument. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op een 9/13 april 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het doen van stucadoorswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2881,87.

De werkzaamheden zijn verricht in mei 2021.

De consument heeft een bedrag van € 881,87 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 17 mei 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

“De ondernemer heeft ons plafond gestukt in de woonkamer en in de hal. We hebben akkoord gegeven op een offerte. Wij zijn niet tevreden over het resultaat en hebben daarvan een deel nog niet betaald. Vervolgens werd de consument gesommeerd om meer te betalen en wel direct. Daar zijn we niet mee akkoord gegaan. De ondernemer is vervolgens bij ons thuis geweest. Deze werd echter zo agressief, dat wij de politie hebben gebeld en hij is verwijderd uit ons huis. Daarna hebben we hem nog een kans gegeven. Maar in plaats van ons probleem op te lossen heeft hij bij ons thuis het hele gesprek zonder toestemming gefilmd en was hij vooral bezig om ons te pakken op onze woorden. Dit was de druppel. Hij is niet langer welkom. Het filmen hebben we gemeld bij de politie en de AVG.

Er is ondertussen te veel gebeurd en de relatie is zodanig verziekt waardoor wij geen vertrouwen in de ondernemer meer hebben en hem niet meer hier over de vloer willen hebben.

In reactie op het rapport van de deskundige voer ik nog het volgende aan:
– Ik neem aan dat de herstelwerkzaamheden niet in één dag uitgevoerd kunnen worden. Ik stel zo voor: dag één afplakken en eerste pleisterlaag aanbrengen, dag twee tweede pleisterlaag, dag drie schuren en verven. Wat ik niet terugvind is dat wij gedurende drie daqen ons huis weer op zijn kop hebben staan. Alle spullen moeten weer uit de kamer, keuken en hal.

– Ik mis het aanbrengen van stucloop op de vloeren.

– Ik heb van een andere stukadoor begrepen dat je niet rechtstreeks op een geverfd plafond kunt pleisteren. Je moet eerst een primer/hechtlaag aanbrengen. Ik dacht dat dit ook besproken was tijdens het onderzoek. Het aanbrengen van deze primer zie ik niet terug in het deskundigen rapport.

– Ik heb van een andere stukadoor begrepen dat je niet kunt pleisteren op een primer/hechtlaag, maar dat je dan eerst weer een stuclaag moet aanbrengen en vervolgens weer de pleisterlaag op de stuclaag.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

“Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. De ondernemer heeft wel degelijk de kans gehad om het werk te vervolmaken. Hij heeft die kans echter niet benut. De verhouding van partijen is inmiddels zo slecht dat ik de ondernemer niet meer thuis wens te ontvangen voor het doen van herstelwerk. Ik heb bij de ondernemer geen vertrouwen meer in een goede afloop. Ik heb nog geen derde ingeschakeld om het vereiste herstelwerk uit te laten voeren. Ook heb ik (nog) geen schriftelijke offertes. Ik heb alleen mondeling een prijs ontvangen”.

De consument verlangt dat een andere stukadoor de gebreken hersteld. Bij navraag bij andere stukadoors is gebleken dat het plafond in de woonkamer opnieuw moet worden gestukt om alle oneffenheden weg te kunnen werken. Geschatte kosten: € 1600,–. De ingehouden € 881,87 is hiervoor veel te weinig.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft in opdracht van de consument (stukadoor) werkzaamheden verricht aan het plafond van de woonkamer en de hal van diens woning, zulks op basis van een door de ondernemer vooraf opgestelde en door de consument op 9 april 2021 geaccepteerde offerte met nummer: 17.

De werkzaamheden zijn in de periode van 4 t/m 11 mei 2021 uitgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden heeft de ondernemer op 11 mei 2021 een factuur met nummer: 2021003 van
€ 2.881,87 aan de consument verstrekt. € 2000,– is als voorschot aan mij betaald, het restant staat nog open.

De consument geeft na terugkomst van vakantie aan oneffenheden (groeven, bobbels en gaatjes) aan het stucwerk te hebben geconstateerd. De ondernemer heeft aangeboden om maandag 17 mei 2021 langs te komen om de klachten te komen beoordelen. Aangegeven is om eventuele gebreken te willen verhelpen waarop het restant van het factuurbedrag kan worden betaald. Ook tijdens dit gesprek heeft de ondernemer zich niet op een agressieve of ongepaste manier opgesteld ten opzichte van de consument. De consument is ook niet weggelopen tijdens het gesprek. Nadat de politie ter plaatse kwam heeft de ondernemer uitleg gegeven en is hij vertrokken. Op 20 mei 2021 is de ondernemer opnieuw langs geweest voor overleg. Om discussie achteraf over afspraken tussen partijen te voorkomen heeft de ondernemer, nu de consument bij eerdere gelegenheden gemaakte afspraken in twijfel trok, een deel van het gesprek gefilmd. Nadat de consument achteraf heeft aangegeven daar bezwaar tegen te hebben, heeft de ondernemer de gemaakte opname van zijn mobiele telefoon verwijderd.

De ondernemer heeft ook tijdens dit overleg aangegeven bereid te zijn om eventuele gebreken aan het plafond weg te nemen. De consument heeft echter aangegeven hem daartoe niet meer de gelegenheid te zullen bieden. Per e-mail van 22 mei 2021 heeft de consument aangegeven door een andere stukadoor herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. Per e-mail van 25 en 26 mei 2021 heeft de ondernemer opnieuw aangegeven de gebreken te zullen verhelpen. Per brief d.d. 30 september 2021 van de gemachtigde van de ondernemer is voorgesteld om voor herstel van gebreken te zorgen en is aangegeven dat de consument het openstaande factuurbedrag in afwachting hiervan nog niet behoeft te betalen. Dit heeft echter niet tot een verandering in het standpunt van de consument geleid.

Op grond van artikel 7:759 Burgerlijk Wetboek (BW) dient de consument, als het werk gebreken vertoont, de ondernemer de gelegenheid te geven om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Voor zover er sprake mocht zijn van gebreken aan het werk, wordt door de ondernemer aangevoerd dat hij heeft aangeboden om gebreken aan het uitgevoerde werk waarvoor hij aansprakelijk is te verhelpen. De consument heeft meegedeeld de consument geen gelegenheid te zullen geven tot uitvoering van nadere (herstel) werkzaamheden. Door de ondernemer geen gelegenheid te bieden voor herstel verkeert de consument zelf in (schuldeisers) verzuim. De omstandigheid dat de consument kennelijk geen vertrouwen meer in de ondernemer had, moge zo zijn, maar laat onverlet dat hij de ondernemer in het geval van gebreken de gelegenheid tot herstel had moeten bieden. Het staat de consument op grond van artikel 7:764 BW vrij om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen. In geval van zulke opzegging rust op de consument wel de verplichting om de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide werk. In dit geval is het werk reeds uitgevoerd en geen sprake van besparingen.

Aanwezigheid oneffenheden en herstelwiize
De foto’s van de consument (waarop stukken tape op het plafond te zien zijn) zijn erg onduidelijk en op grond hiervan kan zeker niet de conclusie worden getrokken dat er sprake is van (een groot aantal) oneffenheden. De consument heeft geen objectief bewijs geleverd voor de aanwezigheid van gebreken en evenmin van de hoogte van de kosten van herstel. De gestelde gebreken staan daarmee niet vast. De ondernemer stelt de aan hem opgedragen werkzaamheden deugdelijk te hebben uitgevoerd. Voor zover er sprake zou zijn van geringe oneffenheden, stelt de ondernemer dat deze oneffenheden plaatselijk bijgewerkt kunnen worden waarna het plafond opnieuw gepleisterd en met latexverf gespoten moet worden. Het geheel overnieuw stuken van het plafond en daarna afwerken zoals door de consument wordt verlangd is echter buitenproportioneel en niet nodig. De gestelde bevindingen van de door de consument ingeschakelde stukadoor (een verklaring of offerte van de stukadoor is niet overgelegd) zijn niet juist en worden door de ondernemer betwist.

Conclusie
De ondernemer is niet in zijn verplichtingen tekortgeschoten is en verkeert niet in verzuim. De consument is niet bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en/of aanspraak te maken op een (vervangende) schadevergoeding bestaande uit de kosten van herstel door een derde partij. De vordering van de consument bestaande uit vergoeding van de kosten van herstel door een andere partij is onterecht en dient te worden afgewezen. Voor zover de ondernemer al een vergoeding verschuldigd zou zijn aan de consument, hetgeen wordt betwist, dan dient deze vergoeding te worden beperkt tot een redelijke vergoeding voor het plaatselijk bijwerken van de oneffenheden gevolgd door het pleisteren en spuiten van het plafond.

De ondernemer maakt in deze procedure aanspraak op betaling van het openstaande factuurbedrag van € 887,87, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn of althans vanaf de datum dat het verzuim is ingetreden.

De ondernemer verzoekt om:
– de klacht van de consument ongegrond te verklaren en zijn vorderingen tot betaling van de kosten van herstel door een andere partij, af te wijzen;
– de consument te veroordelen tot betaling aan de ondernemer van het voor het werk openstaande factuurbedrag van € 887,87, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het verstrijken van de in zijn factuur gestelde betalingstermijn;
– de consument te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
“Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. In reactie op het rapport van de deskundige herhaal ik mijn standpunt dat ik de vereiste herstelwerkzaamheden zelf wil uitvoeren. Dat is voor mij veel goedkoper.
Ik ga niet mee in het standpunt van de consument dat onze onderlinge verhouding herstel door mij in de weg staat. Wat de consument daarover heeft aangevoerd is niet een juiste voorstelling van zaken. De politie heeft mij ook niet uit de woning van de consument gezet. Ik ben daar zelf uit gelopen. Ik hoor de consument zeggen dat hij aangifte van een strafbaar feit heeft gedaan bij de politie; ik heb daar en van een eventueel vervolg niets van meegekregen. De politie heeft mij niet verhoord op die aangifte”.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

Mijn bevindingen zijn de volgende:

Woonkamerplafond:
Het plafond is voorzien van een verfsysteem, aangebracht op een gestukadoorde ondergrond. Aan het oppervlak van dit plafond zijn op diverse gedeelten ter hoogte van de keuken, kast en zithoek (zijde achterpui) door de consument gele kleef notitieblaadjes geplakt met nummering als aanduiding van de locaties waar het plafondoppervlak gebreken vertoont.

Op basis van de beoordeling van deze plafondgedeelten blijken er plaatselijk concentraties gaatjes (luchtbelgaatjes), krasjes, ruwe plekken, ruw afgewerkte randen en een halfcirkelvormige aftekening aan het oppervlak voor te komen. Deze plafondgedeelten zijn beoordeeld vanaf een kijkafstand van omstreeks 1 meter onder normale lichtomstandigheden. Hierbij zijn deze plaatselijke onregelmatigheden geconstateerd aan het oppervlak en hebben deze te maken met het in onvoldoende mate glad afpleisteren van dit plafondoppervlak (dit is een verwerking technisch gebrek in de uitvoering van het stukadoorswerk). Overeenkomstig het vooraf gehanteerde (en door de ondernemer geoffreerde) klasse 1 stukadoorswerk (interpretatie TBA: groep 1 voor stukadoorswerk binnen, uit de “oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen”) komen er te veel plaatselijke onregelmatigheden aan het plafondoppervlak voor en is reparatie/herstel nodig om de esthetische kwaliteit van de plafondafwerking op een acceptabel niveau te brengen.

Hal:
Het plafond is voorzien van een verfsysteem, aangebracht op een gestukadoorde ondergrond. Aan het oppervlak van dit plafond zijn op een drietal gedeelten door de consument gele kleef notitieblaadjes geplakt met nummering ter aanduiding van de locaties waar het plafondoppervlak gebreken vertoont. Op basis van de beoordeling van deze plafondgedeelten blijken er in beperkte mate plaatselijk concentraties gaatjes (luchtbelgaatjes) een krasjes en op de wand gemorste primerdelen aan het oppervlak voor te komen. Deze plafondgedeelten zijn beoordeeld vanaf een kijkafstand van omstreeks 1 meter onder normale lichtomstandigheden. Hierbij zijn deze plaatselijke onregelmatigheden geconstateerd aan het oppervlak en hebben deze te maken met het in onvoldoende mate glad afpleisteren van dit plafondoppervlak, alsmede het niet verwijderen van de primerdelen vanaf de wand (dit is een verwerking technisch gebrek in de uitvoering van het stukadoorswerk). Overeenkomstig het vooraf gehanteerde (en door de ondernemer geoffreerde) klasse 1 stukadoorswerk (interpretatie TBA: groep 1 voor stukadoorswerk binnen, uit de “oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen”) komen er enkele plaatselijke onregelmatigheden en vervuiling (primer) aan het plafond en wandoppervlak voor en is reparatie/herstel nodig om de esthetische kwaliteit van de afwerking op een acceptabel niveau te brengen.

De omvang van de problemen is opvallend te noemen.

Herstel is technisch mogelijk, en wel als volgt:

– afplakken vloeren en wanden. Wij adviseren om de wanden af te plakken met een daarvoor geschikte tape. In sommige gevallen is het raadzaam om eerst langs het plafond een strook zelfklevend gaasband aan te brengen alvorens de tape wordt aangebracht, dit i.v.m. het voorkomen van beschadigen van het behang op de wanden (wij adviseren dit proefondervindelijk toe te passen);
– het tweemaal overpleisteren van de plafonds doormiddel van een dunne, daarvoor geschikte, pleisterlaag, bijvoorbeeld Knauf Finishpasta of gelijkwaardig. Raadpleeg alvorens het aanbrengen van het stucsysteem Knauf te Utrecht;
– na droging de plafonds machinaal schuren, stofvrij maken en fixeren;
– na droging kunnen de plafonds worden voorzien van twee lagen muurverf;
– verwijderen afplakmateriaal en opruimen”.

De totaalkosten van herstel worden door de deskundige begroot op € 1.304,– exclusief BTW. De schematische berekening van dit bedrag is opgenomen in het rapport.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie verenigt zich met de bevindingen en conclusies van de deskundige, en maakt die tot de hare. Dit ook nu daartegen als zodanig door de ondernemer geen bedenkingen zijn geuit.

Bovendien geldt dat de klacht als zodanig onvoldoende gemotiveerd is weersproken, zodat deze ook om die reden vaststaat.

Aldus is genoegzaam komen vast te staan dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in een juiste nakoming van het door partijen overeengekomene.

Genoegzaam is gebleken dat de ondernemer tot tweemaal toe in de gelegenheid is geweest om zijn standpunt ten aanzien van de voorliggende klacht te bepalen, waartoe hij ook steeds in de woning van de consument is geweest. Dat het daarbij niet is gekomen tot het vervolgens doen van nakomings-/herstelwerkzaamheden, heeft de ondernemer in belangrijke mate aan zichzelf te wijten. In het bijzonder is door de ondernemer ongebruikt gelaten de mogelijkheid om de consument aan te bieden het vereiste herstel te laten uitvoeren door zijn werknemer of door het inschakelen van een derde.

De commissie zal indachtig de ernst van het totaal van de tekortkomingen alsmede de voortdurende slechte verhouding van partijen zoals ook ter zitting is gebleken, treden in het verzoek van de consument om het door partijen overeengekomene gedeeltelijk te ontbinden, en wel op de wijze zoals hierna in het dictum staat vermeld. Het depotbedrag wordt geretourneerd aan de consument en er wordt bepaald dat de consument dat niet verschuldigd is te betalen aan de ondernemer.

Voor de vaststelling van de in aanvulling daarop verschuldigde schadevergoeding is aangesloten bij de door de deskundige gegeven begroting van het totaal van de herstelkosten, te weten het totaalbedrag van € 1.304,– exclusief BTW = € 1.584,36 inclusief BTW.

Er is geen reden om meer toe te wijzen dan gemeld bedrag. In het bijzonder de door de deskundige noodzakelijk bevonden wijze van herstel oordeelt de commissie als deugdelijk en voldoende. Dat meer en andere herstelwerkzaamheden zijn vereist (inclusief hogere kosten) is niet aannemelijk geworden. Het standpunt van de consument daarover wordt niet gedeeld door de commissie.

Met voormeld totaalbedrag van € 1.584,36 moet de consument in staat worden geacht het vereiste herstelwerk door een derde te laten uitvoeren. Het bedrag is ook nagenoeg gelijk aan het bedrag dat de consument door een derde/ondernemer is genoemd als zijnde de kosten van herstel.

Nu de klacht gegrond is, is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie gehouden om het klachtengeld aan de consument te vergoeden en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten zullen overigens separaat bij factuur bij de ondernemer in rekening worden gebracht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie ontbindt het door partijen overeengekomene gedeeltelijk, en wel aldus:
– de consument is ontheven van de verplichting tot betaling van het openstaande bedrag van € 881,87 aan de ondernemer;
– de ondernemer is ontheven van de verplichting om de door de deskundige noodzakelijk gevonden nakomings-/herstelwerkzaamheden uit te voeren;

De ondernemer is voorts gehouden tot betaling van een aanvullende schadevergoeding aan de consument van € 702,49, en wel binnen vier weken na de verzenddatum van deze beslissing.

Indien betaling van dat bedrag niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf die verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Bepaalt indachtig het hiervoor overwogene, dat het depotbedrag ad € 881,87 moet worden terugbetaald aan de consument.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. A.B. van Kruistum en mr. B.W. Weilers, leden, op 2 maart 2022.