Tekortkoming ondernemer staat zonder verweer vast

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Wanprestatie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 192256/201617

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft zich verplicht werkzaamheden aan het huis van de consument uit te voeren, waaronder het leveren en monteren van een groepenkast. De consument klaagt over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De door de commissie ingeschakelde deskundige maakt een inschatting van de herstelkosten. De ondernemer voert geen verweer. Nu de ondernemer geen verweer voert, staat de klacht vast. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan een schriftelijk rapport d.d. 5 juli 2023 heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 11 augustus 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

De consument werd ter zitting bijgestaan/vertegenwoordigd door mevrouw [naam] ([rechtsbijstandsverzekering]).

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de wijze waarop de ondernemer de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van elektro-werkzaamheden aan de woning van de consument, bestaande uit het leveren en monteren van een groepenkast waaronder onder andere het leveren, bekabelen en monteren van een [naam] wandcontactdoos.

Na uitvoering van de werkzaamheden heeft de consument geconstateerd dat het werk niet is uitgevoerd zoals hij mocht verwachten. Zo is de [naam] aansluiting via de buitengevel van de woning aangebracht en zit er geen aansluiting boven de wandcontactdoos voor de afzuigkap. Door het boren door de buitengevel is er ook sprake van schade aan eigendommen van cliënt in de vorm van een gebroken gevelsteen.

De ondernemer heeft op de ingebrekestelling en aansprakelijkheidsstelling afwijzend gereageerd. Er is geen standpunt van de ondernemer bekend over het feit dat de elektra anders (via buitengevel) is aangelegd. Verder beroept de ondernemer zich voor de (gevolg) op een uitsluiting in zijn algemene voorwaarden. Voor zover deze al van toepassing zijn op onderhavige overeenkomst (quod non!), dan betwist cliënt dat deze voor of bij het sluiten ter hand zijn gesteld. Voor zover de ondernemer dit al kan aantonen, dan is een dergelijk uitsluitingsbeding onredelijk bezwarend voor de consument. De consument handhaaft daarom zijn vordering jegens de ondernemer. De consument wenst dan ook dat de ondernemer de kosten voor herstel door derde en de gevolgschade zal vergoeden.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweer gevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer, die is aangesloten bij Techniek Nederland, heeft in dit geschil geen verweer gevoerd.

De commissie acht zich bevoegd het geschil tussen partijen te beslissen.

Nu de klachten van de consument niet inhoudelijk zijn weersproken door de ondernemer en de commissie deze klachten niet ongegrond voorkomen, zal de commissie oordelen dat de klacht van de consument gegrond is.

De consument heeft ter zitting aangegeven een voorkeur te hebben voor een financiële afwikkeling van het geschil boven herstel van de tekortkomingen door de ondernemer. De commissie zal de consument hierin volgen, omdat de ondernemer geen verweer heeft gevoerd in deze procedure en ook niet heeft aangeboden de tekortkomingen kosteloos te herstellen.

De door de commissie benoemde deskundige heeft de kosten van de noodzakelijke herstelkosten begroot op de kosten verbonden aan 8 uur voor het installatiewerk en ongeveer € 250,– aan materiaalkosten. Aangezien de deskundige niet heeft aangegeven met welk uurtarief moet worden gerekend zal de commissie hierin zelf voorzien. De commissie zal voor het uurtarief aansluiten bij het door de consument ter zitting genoemde uurtarief van € 65,– exclusief btw. Dit betekent dat de kosten van het installatiewerk worden begroot op € 520,– exclusief btw, oftewel € 629,20 inclusief btw.

De commissie neemt de door de deskundige genoemde materiaalkosten van € 250,– inclusief btw over. De consument heeft ter zitting nog naar voren gebracht dat het bedrag van het vervangen van de gevelsteen niet in het bedrag van € 250,– is meegenomen. De commissie volgt de consument hierin niet. De beschadigde gevelsteen is in het deskundigenrapport expliciet genoemd. Hierna worden in het deskundigenrapport de herstelkosten begroot, waarbij de deskundige opmerkt dat dit de herstelkosten van “de totale operatie”. Niet valt in te zien waarom het vervangen de gevelsteen niet zou zijn meegenomen in de geschatte herstelkosten van de totale operatie.

Nu de klacht van de consument gegrond is, zal de ondernemer ook het door de consument betaalde klachtengeld moeten vergoeden. De ondernemer is ook behandelingskosten verschuldigd.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 879,20 inclusief btw. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 11 augustus 2023.