Telefonische aanvaarding door consument van aanbod in weekfolder van eiken delen; ondernemer niet gehouden anders dan overeengekomen te leveren.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Dwaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: DOE07-0013

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in juli 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van eikenhouten vloerdelen (onbehandeld; 100 m2) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.465,28 (zie handgeschreven aanvulling op de betreffende bon). De overeengekomen aanbetaling van € 495,– is voldaan door de consument.   De consument heeft het restantbedrag van € 1.930,28 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 27 juli 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Ter zitting heeft de consument zijn eerder op schrift gestelde standpunt als volgt nader verwoord en verduidelijkt:   In week 28 is door de ondernemer in de zich bij de stukken bevindende “weekfolder” de bewuste aanbieding gedaan voor eikenhouten vloerdelen. Ik zat al een tijdje te wachten op een dergelijke aanbieding omdat ik veel oppervlak nodig had. Een vriend van mij die bij de ondernemer werkt, heb ik diezelfde week gevraagd om namens mij in week 28 te kijken of nog wat extra’s bedongen kon worden. Een lagere prijs werd aldus niet verkregen, maar wel een gratis aflevering van het materiaal en de mogelijkheid om wat ik over had later terug te brengen. Mede op basis van dat resultaat heb ik reeds tijdens de actieweek (week 28) gebeld met een medewerker van de ondernemer, en heb ik telefonisch de door mij gewenste partij gekocht. Daar is ook een aantekening van gemaakt. Omdat ik in week 28 niet langs kon komen, ben ik eerst in week 29 naar de ondernemer gegaan. Dat was tegen de avond, en ik heb toen gesproken met 1 van de 2 dames die toen achter de infobalie stond. Zij heeft de bevestiging van de telefonische afspraak er bij gezocht. De koop was al telefonisch beklonken; ik was daar alleen om te betalen en de aflevering te regelen. Het was ook niet nodig om het aangekochte nog in het rek te zien, want ik had de partij immers al gekocht. Ik ben toch even met de infobalie-medewerkster meegelopen naar het rek. Zij moest daar even het (type)nummer van het product overschrijven. Ik heb daar toen de eikendelen zien liggen. Dat was wat ik wilde, en wat ik dus reeds telefonisch nog in week 28 had aangeschaft. Ik kreeg te horen dat de levertijd 2 weken bedroeg. De gegevens zijn bij de infobalie verwerkt en daar heb ik ook de aanbetaling gedaan met pin. Dit nadat de prijs op basis van de bewuste aanbieding was herberekend, zoals ook handgeschreven op de bon staat vermeld. Ik heb toen de winkel verlaten. Omdat ik enkele minuten daarna nog even terug moest in de winkel voor iets anders, liep ik weer langs de infobalie. Ik werd toen meteen aangesproken door die medewerkster met de mededeling dat zij een vergissing had begaan. Dat was haar bij het invoeren van de bestelling gebleken. Ik heb toen meteen het standpunt ingenomen dat er geen vergissing kon zijn gemaakt omdat ik de brede delen heb gekocht die ik even daarvoor in het rek had gezien. Ik dacht dat dat de bewuste eikenvloer van deze aanbieding was. Achteraf is mij gebleken dat de eiken vloer van de week 28 aanbieding nooit in de winkel van de ondernemer heeft gelegen (op het rek). Die aanbieding moest dus steeds besteld worden. Nogmaals, dit hoorde ik eerst achteraf. Ik ging er van uit de wel in de winkel aanwezige vloerdelen te hebben gekocht, welke ik daar al vaker had gezien, en waarvan ik al langer hoopte dat die in de aanbieding zouden komen.   De consument verlangt nakoming van de koopovereenkomst, te weten het leveren van de brede vloerdelen die in de winkel lagen, tegen betaling van € 2.465,28.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kwam in week 30 voor een bestelling van de aanbieding eiken vloerdelen uit de [naam ondernemer]-krant voor week 28. Dit nadat hij daar eerder over had gebeld. Hoewel deze actie niet meer geldig was, had de bouwmarktmanager van [naam van de ondernemer] uit coulance besloten dat de consument deze vloerdelen nog voor de actieprijs zou kunnen bestellen. Die afspraak was door hem doorgegeven aan de assistent-bouwmarktmanagers.   In de winkel heeft de consument de vloerdelen aangewezen. De vestigingsmanager was toen op vakantie. De medewerkster van de infobalie is meegelopen met de consument naar het betreffende rek. De medewerkster had eerst telefonisch bij de aanwezige assistent-bouwmanager gecontroleerd of inderdaad was afgesproken dat de consument nog gebruik kon maken van de vloerdelen-aanbieding uit krant 28, en heeft later op de verkoopbon ook aangegeven dat de prijs gecorrigeerd moet worden naar aanleiding van folder 28.   Na het opmaken van de verkoopbon bleek dat de aangewezen vloerdelen niet de toen aanwezige vloerdelen waren van de actie van week 28. De gekozen vloerdelen hebben hele andere maten (bijna 4 cm breder en iets dikker) en ze zijn veel duurder. De consument heeft meteen na het opmaken van de verkoopbon de medewerkster meegedeeld dat er een fout was gemaakt met het artikelnummer. Gamma is van mening dat “bij de opmaak van uw bestelling” sprake is geweest van een kenbare fout en dat dus geen overeenkomst tot stand is gekomen. Het prijsverschil is gewoon veel te groot. De consument is aangeboden de vloerdelen uit de [naam van de ondernemer]-krant nummer 28 alsnog te bestellen voor de in die krant aangeduide actieprijs. De consument diende binnen 5 dagen te reageren. De consument is direct ter plaatse aangesproken op het feit dat bij de verwerking van de bestelling van de niet-aanwezige vloerdelen, was gebleken dat bij het opmaken van de verkoopbon een foutief artikelnummer is gebruikt. De consument was toen van oordeel dat een overeenkomst was gesloten die niet meer teruggedraaid kon worden. De ondernemer is van mening dat de consument de medewerkster van de infobalie niet juist heeft geïnformeerd. Ook is gedwaald bij het opmaken van de verkoopbon.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De door de consument hier ter zitting gegeven chronologische gang van zaken kan best kloppen, en wordt niet weersproken. De ondernemer blijft er bij dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de dure brede eikendelen. De eikendelen van de aanbieding in krant 28 hebben nooit in de winkel van de ondernemer gelegen. Deze moesten dus altijd besteld worden.   Beoordeling van het geschil   Partijen verschillen van mening of tussen hen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, en zo ja, wat de inhoud daarvan is.   Naar zeggen van de consument is de bewuste koop telefonisch overeengekomen, nog in week 28, de week van deze aanbieding. Duidelijk is ook dat aldus door de consument werd gereageerd op de weekfolder van week 28 met het volgende aanbod “Per m2 elders 39,95 bij [naam van de ondernemer] 25,95” en “Eiken vloerdelen Onbehandeld Rondom voorzien van mes en groef. Af. (dxb) 15×120 mm, lengte 180 cm. Verkoop per pak van 4 stuks (=ca. 0.86 m2).”. Naar het oordeel van de commissie kan dus alleen dat aldus in die weekfolder verwoorde aanbod telefonisch zijn geaccepteerd door de consument, die ter zitting desgevraagd nadrukkelijk heeft herhaald dat de koop telefonisch was gesloten en nog in week 28. Diens komst bij de ondernemer in week 29 had – weer naar eigen zeggen van de consument – alleen tot doel om uitvoering en inhoud te geven aan de reeds telefonisch gesloten koopovereenkomst. Het was daarom naar zeggen van de consument – bij diens komst in week 29 – voor het tot stand brengen van de koopovereenkomst niet meer nodig om nog naar het rek te lopen. De koop was immers de week daarvoor reeds telefonisch gesloten en de consument wist wat hij had gekocht en tegen welke prijs.   Door de ondernemer is deze door de consument gegeven chronologische voorstelling van zaken tijdens de mondelinge behandeling niet (langer) weersproken, zodat ook de commissie die voor juist kan aannemen.   De conclusie uit deze gang van zaken kan naar het oordeel van de commissie geen andere zijn dan dat door de consument in week 28 telefonisch is geaccepteerd het aanbod van de ondernemer zoals dat is verwoord in weekfolder 28, en wel zoals dat hiervoor is aangehaald. Hieruit moet de conclusie worden getrokken dat aldus alleen de in die folder specifiek aangeduide vloerdelen door de consument telefonisch zijn gekocht en niets anders. Naar het oordeel van de commissie betreft het hier een perfecte koopovereenkomst nu immers ook de prijs vaststond.   Hieraan kan naar het oordeel van de commissie geen afbreuk doen de omstandigheid dat de consument er bij die acceptatie kennelijk per abuis van uit is gegaan dat het de eikendelen betrof die hij reeds herhaalde malen in de winkel van de ondernemer had gezien en die hij zo graag middels een aanbieding voor een lagere prijs wilde verwerven.   Voor zover in de stellingen van de consument een beroep op dwaling moet worden begrepen, kan dat de consument niet baten. De consument had bij goede en aandachtige lezing van de aanbieding in de folder immers meteen kunnen zien en begrijpen dat die aanbieding planken betrof met een breedte van slechts 120 mm, en dus duidelijk veel smaller dat de brede eikendelen die hij daarvoor vaak in de winkel had gezien. Ook de door de ondernemer erkende omstandigheid dat de eikendelen zoals bedoeld in de aanbiedingsadvertentie nimmer in de winkel hebben gelegen en aldus beschouwd altijd besteld moesten worden, geeft geen steun voor een gerechtvaardigd beroep op dwaling. De consument had gewoon navraag moeten doen of de door hem bekeken – en steeds in verhouding duur blijvende – delen de eiken delen van de aanbieding betroffen.   De slotsom luidt dat de ondernemer voor de overeengekomen prijs (alleen) is gehouden de in folder 28 aangeduide eikendelen uit te leveren. De consument kan niet de uitlevering afdwingen van de brede – veel duurdere – eikenhouten vloerdelen. De commissie zal bepalen dat de gekochte vloerdelen moeten worden afgeleverd binnen vier weken na ontvangst van de betaling. Dit met name ook nu gesteld noch gebleken is dat deze gekochte vloerdelen niet meer kunnen worden geleverd.   De klacht is dus niet gegrond. Het depotbedrag komt de ondernemer toe waartegen over staat dat de ondernemer is gehouden de overeengekomen eikenhouten vloerdelen zoals aangeduid in folder 28 uit te leveren. De ondernemer is niet gehouden om klachtengeld te voldoen aan de consument.   Dit betekent dat als volgt moet beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De consument is bij wijze van nakoming gehouden om aan de ondernemer te betalen het nog openstaande bedrag van € 1.930,28.   Daar tegenover staat de verplichting om de gekochte hoeveelheid eiken houten vloerdelen uit folder 28 (“Eiken vloerdelen Onbehandeld Rondom voorzien van mes en groef. Af. (dxb) 15×120 mm, lengte 180 cm. Verkoop per pak van 4 stuks (=ca. 0.86 m2).”, af te leveren bij de consument binnen vier weken na ontvangst van de restant betaling.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag overgemaakt aan de ondernemer.   Wijst af wat meer of anders is verzocht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 8 februari 2008.