televisie werkt naar behoren, klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113131

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Het geschil is eerder behandeld ter zitting van 26 januari 2018 te Den Haag.

De commissie heeft in de hierop gegeven tussenbeslissing gelast dat nader onderzoek zou dienen plaats te vinden. Dit nadere onderzoek is uitgevoerd door de heer [naam deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht. Dit rapport is aan het dossier toegevoegd.

De consument heeft naar aanleiding van dit rapport bij monde van zijn gemachtigde gereageerd bij schrijven van 11 juni 2018.

De ondernemer heeft zich bij schrijven van 16 juni 2018 nader uitgelaten.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Zowel de ondernemer als de consument, de laatste vergezeld door zijn gemachtigde, is ter zitting verschenen om zijn standpunt tot te lichten.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Door hem is nader onderzoek gedaan inzake de technische status van de installatie op twee locaties.
Het eerste op locatie bij de ondernemer. De ondernemer had de tv geïnstalleerd in een verkoopschap en de deskundige heeft hem gevraagd alle op de klachten betrekking hebbende punten te demonstreren. Op alle punten constateerde de deskundige een goede werking.

Het tweede onderzoek vond plaats bij de consument thuis. De ondernemer had de tv geïnstalleerd thuis bij de consument. Deskundige heeft de consument gevraagd alle op de klachten betrekking hebbende punten te demonstreren. Op alle punten constateerde de deskundige een goede werking.

Conclusie van deskundige is daarom dat de Loewe tv op moment van de controle werkt volgens de opgave van de fabrikant. Hij merkt daarbij op dat er gedurende de tijd gelegen tussen de aankoop en het door hem uitgevoerde nadere onderzoek diverse softwarematige updates zijn geweest die effect hebben gehad op de werking en het praktisch functioneren van de tv en de mediatoepassingen. De deskundige voegt hier aan toe dat zulks gebruik is bij nagenoeg alle tv fabrikanten en een factor betreft waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen.

Standpunt van de consument

Het nadere standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ten tijde van het onderzoek door de tweede deskundige functioneerde de televisie redelijk, maar niet geheel zonder problemen. In zoverre is de consument het dan ook niet eens met de tweede deskundige. Bovendien heeft zich kort na het onderzoek weer een nieuw probleem aangediend: het toestel gaat regelmatig ‘op zwart’ en moet dan weer helemaal opnieuw opstarten. Dit doet zich nagenoeg dagelijks voor. Niet alleen het tv kijken maar ook het maken van opnames wordt hierdoor verstoord.

De consument wil dat de ondernemer het toestel terugneemt. Wat hem betreft wordt de koopprijs terugbetaald, maar als bij hem een wel werkend vervangend vergelijkbaar toestel wordt geplaatst kan hij met die oplossing ook leven.

Standpunt van de ondernemer

Het nadere standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Uit het onderzoek van de tweede deskundige is gebleken dat er niks aan het toestel mankeert. De euvels die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan zijn telkens middels updates opgelost, en zo zal dat in de loop van de tijd ook blijven gebeuren.

De klacht waarmee de consument nu komt is nieuw voor hem. De consument heeft hiervan bij hem nog geen melding gemaakt. Als hij dit wel doet is hij beslist bereid om er naar te komen kijken.

De ondernemer ziet geen enkele reden voor terugbetaling van de koopprijs. Sterker nog: er staat nog steeds € 500,– te betalen open en het wordt tijd dat de consument die aan hem betaalt. Het neerzetten van een ander toestel is in de ogen van de ondernemer in elk geval geen oplossing. Dan gaan precies dezelfde problemen spelen.

Nadere beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op de vorige zitting is enerzijds vastgesteld dat de consument van het begin af aan problemen heeft ervaren met de televisie en anderzijds dat hij deze aanvankelijk steeds bij de ondernemer meldde en dat deze dan langs kwam om die te (proberen te) verhelpen. In een later stadium zag de consument er steeds minder het nut van in problemen te melden omdat die naar zijn gevoel toch niet (goed) werden opgelost respectievelijk toch weer opgevolgd werden door nieuwe problemen. In de tussenbeslissing is derhalve bepaald dat middels een nieuw deskundigenonderzoek geïnventariseerd moest worden welke door de consument ervaren problemen nog actueel waren en welke oplossing hiervoor mogelijk zou zijn, vooraleer enige uitspraak kon worden gedaan over mogelijke verwijtbaarheid van de ondernemer.

De nieuw benoemde deskundige heeft gerapporteerd dat het toestel op de momenten waarop hij zijn onderzoek uitvoerde naar behoren functioneerde. Uit de toevoeging die de deskundige hierbij heeft gedaan aangaande de in de loop van de tijd doorgevoerde updates kan worden opgemaakt dat hij het beslist niet uitsluit dat er in het verleden wel degelijk problemen hebben gespeeld. Ook valt uit zijn opmerkingen op te maken dat het niet alleen bij Loewe, maar ook bij andere televisiefabrikanten geenszins ongebruikelijk is dat zich door de tijd heen soortgelijke problemen als die door de consument ervaren openbaren en ook dat er dan voor updates wordt gezorgd om die te verhelpen. De door de consument geuite klacht dat als een probleem werd opgelost er zich weer een nieuw probleem aandiende past wel in dat beeld. Hoe dan ook, de deskundige concludeert dat het toestel thans beantwoordt aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

De commissie neemt die conclusie over en maakt die tot de hare. De klachten van de consument missen dan ook naar de stand van vandaag een goede grondslag.

De thans nieuw gerapporteerde klacht van de consument maakt dit niet anders. Deze is door hem immers nog niet bij de ondernemer gemeld en laatstgenoemde heeft dan ook nog niet de gelegenheid gehad het toestel hierop te inspecteren en naar bevinden te handelen. Er is dan ook geen sprake van verzuim aan de zijde van de ondernemer ten aanzien van dit euvel.

Duidelijk is dat de consument in het verleden veel ‘gedoe’ heeft gehad met de televisie. Hij heeft vele malen contact moeten zoeken met de ondernemer om die uit te nodigen de door hem ervaren problemen te verhelpen. In die zin is er geen sprake geweest van ongestoord genot van het product. De commissie zoekt echter ook voor wat betreft dit aspect aansluiting bij het deskundigenrapport: dit is voor een product als het onderhavige niet alleen bij deze fabrikant, maar ook bij andere televisiefabrikanten, kennelijk niet ongebruikelijk en er kan dan ook niet gezegd worden dat de consument ervan uit heeft mogen gaan bij de aanschaf van de televisie, ook van dit merk, en ook met deze prijs, van dat ‘gedoe’ gevrijwaard te blijven. Het toestel voldeed aan de verwachtingen die de consument eraan mocht stellen; af en toe functioneringsproblemen die na verloop van tijd middels softwareupdates verholpen werden.

Al met al is de klacht van de consument ongegrond.

Derhalve zal als volgt worden beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 500,– zal aan de ondernemer worden doorbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
mr C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter,
mr P. Rijpstra en J. Duijns, leden, op 14 augustus 2018.