Tengevolge van herstructurering slechts voor een deel van de recreanten een vervangende plaats beschikbaar. Ondernemer past zorgvuldige selectieprocedure toe.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Zorgvuldigheid ondernemer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0023

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft geen beschikbaarheid van een vervangende plaats voor de caravan van de consument na beëindiging van de overeenkomst wegens herstructurering.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt een vaste plaats voor haar caravan bij de ondernemer. Bij schrijven van 19 december 2005 heeft de ondernemer de overeenkomst opgezegd wegens herstructurering per 1 oktober 2007. De ondernemer heeft meegedeeld slechts voor een deel van de recreanten een vervangende plaats beschikbaar te hebben. De ondernemer hanteert daartoe het volgende selectiecriterium: de ondernemer heeft een taxateur opdracht gegeven alle caravans te taxeren. Het gaat om een zgn. geveltaxatie. Alleen caravans met een dagwaarde van € 5.000,–, inmiddels verhoogd naar € 5.185,–, komen in aanmerking voor een vervangende plaats. De caravan van de consument is getaxeerd op een bedrag van € 2.900,– en komt dus niet in aanmerking voor een vervangende plaats. Deze caravan is volgens de consument ruim 20 jaar oud, maar verkeert nog in zeer goede staat. Zij heeft deze caravan in 2000 gekocht voor een bedrag van fl. 7.000,–. De consument is het niet eens met deze taxatie. Andere vergelijkbare caravans zijn wel goedgekeurd. Omdat in het taxatierapport wordt vermeld dat de buitenbekleding bestaat uit schroten terwijl het in werkelijkheid panelen zijn, vroeg de consument zich af of er bij de taxateur geen verwarring was ontstaan omtrent de caravans. De consument nam daarom contact op met de taxateur die opnieuw de caravan bekeek en vervolgens zei dat hij hierover een gesprek zou voeren met de ondernemer omdat hij niet wist of de ondernemer de caravan van de consument nog op het park zou willen hebben. Hierdoor kreeg de consument een heel naar gevoel want het mag toch niet zo zijn dat de ondernemer bepaalt welke caravan de taxateur afkeurt of goedkeurt. De consument heeft hierover contact opgenomen met de ondernemer maar dit leidde niet tot een oplossing. De consument heeft voorgesteld een contra-expertise te laten verrichten, maar de ondernemer deelde mee dat hij geen waarde zou hechten aan de taxatie door een andere expert. De consument verlangt een vervangende standplaats, eventueel na een nieuwe taxatie door een beëdigde taxateur.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer gaat zijn terrein gefaseerd herstructureren. De ondernemer heeft na de herstructurering nog maar 20% van de vaste standplaatsen over. Hij moet dus een strenge selectie toepassen om de beschikbare vervangende plaatsen te verdelen onder de huidige recreanten. De ondernemer heeft er voor gekozen die selectie te baseren op de rapporten van een onafhankelijke, objectieve taxateur. Inmiddels zijn de caravans op het “naam” veld, waaronder de caravan van de consument, getaxeerd. De taxateur voert een zgn. geveltaxatie uit. De taxateur heeft opdracht bij de vaststelling van de waarde van de objecten rekening te houden met de mate van verplaatsbaarheid, brandveiligheid en beeldkwaliteit. Alleen caravans met een waarde van tenminste € 5.185,– (peildatum december 2005) komen in aanmerking van een vervangende plaats. De standplaatsen van caravans met een geringere waarde zijn opgezegd per 1 oktober 2005. Hiertoe behoort ook de standplaats van de consument. Naar aanleiding van de taxatie heeft de ondernemer op 21 december 2005 een gesprek gehad met de consument en heeft hij proberen uit te leggen dat een geveltaxatie sterk verschilt van een verzekeringstaxatie. Eind januari 2006 heeft de consument zelf een afspraak gemaakt met de taxateur omdat hij veronderstelde dat er misschien een fout door de taxateur was begaan. In dit gesprek heeft de taxateur een voor tweeërlei uitleg vatbare uitspraak gedaan. Dit heeft bij de consument de indruk gewekt dat de ondernemer een persoonlijke voorkeur zou hebben voor caravans die mogen blijven of moeten verdwijnen. Deze veronderstelling is echter absoluut onjuist en moet berusten op een misverstand. Dat heeft de ondernemer de consument uitgelegd. De ondernemer voert het beleid dat caravans die tot de twijfelgevallen behoren in aanmerking komen voor een tijdelijke vervangende plaats indien er gedurende de uitvoering van de herstructurering een plaats beschikbaar is. In principe komt de caravan van de consument hiervoor in aanmerking mits er een tijdelijke vervangende plaats beschikbaar is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat de ondernemer een zorgvuldige selectieprocedure toepast door de caravans op grond van door de ondernemer opgestelde criteria te laten taxeren door een onafhankelijke taxateur. Hoewel de taxateur in een gesprek met de consument een uitspraak heeft gedaan die wellicht een verkeerde indruk kon wekken omtrent zijn onafhankelijkheid, acht de commissie, mede gezien leeftijd en aanschafprijs van de caravan, geen reden aanwezig om te twijfelen aan de juistheid van de waardebepaling van de caravan van de consument door de taxateur.   De commissie acht dan ook de klacht van de consument ongegrond.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 26 april 2006.