Terugbetalen aanbetaling nu ondernemer werkzaamheden niet uitvoert.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61958

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks eind april, begin mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een verwarmingsketel, deel van een rioolbuis en een gasleiding, een en ander als nader omschreven in een offerte van 26 april 2011, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.740,47. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. De consument heeft op 15 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na het geven van de opdracht heeft de consument een aanbetaling gedaan van € 2.300,–. Vervolgens heeft de ondernemer om onduidelijke redenen de aanvang van de werkzaamheden op 20 juni 2011 afgezegd en een nieuwe datum voor aanvang van de werkzaamheden genoemd, 15 augustus 2011. Een week vóór die dag belde de ondernemer op met de mededeling dat zijn leveranciers hem geen materiaal meer wilden leveren wegens wanbetaling.   Op 15 augustus 2011 heeft de consument bij aangetekende brief de opdracht ingetrokken. Bij aangetekende brief van 24 augustus 2011 heeft de consument verzocht om terugstorting van de aanbetaling. Beide aangetekende brieven zijn ongeopend aan de consument teruggestuurd. Contact met de ondernemer bleek vervolgens niet meer mogelijk.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer is nog steeds actief en bij mijn weten niet failliet. Ik heb hem nog [op internetsites] actief gezien.   De consument verlangt terugbetaling van de door hem betaalde eerste termijn ad € 2.300,–.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen enkele inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de ondernemer op geen enkele wijze heeft weersproken wat door de consument is aangevoerd, moet worden aangenomen dat hij in gebreke is gebleven het aangenomen werk uit te voeren, zodat de consument gerechtigd was de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie zijdens de ondernemer. In dat geval dient de ondernemer de reeds verrichte aanbetaling terug te betalen aan de consument. Beslist wordt daarom als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.300,– (zegge: tweeduizend driehonderd euro). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 27 december 2011.