Terugbetaling na ontbinding overeenkomst heeft te lang geduurd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 194088/195956

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een elektrische fiets via de website van de ondernemer. Inmiddels is de overeenkomst, nadat de accu defect is geraakt, ontbonden. De consument heeft de koopprijs teruggekregen. De consument wenst een vergoeding van de gemaakte kosten zoals de verzekering voor de maanden dat de fiets niet optimaal gebruikt kon worden. De ondernemer is van mening dat hij nooit in verzuim is geraakt, omdat de ondernemer nooit een ingebrekestelling heeft ontvangen van de consument. Verder voert de ondernemer aan dat gevolgschade in de algemene voorwaarden is uitgesloten. De commissie is van oordeel dat de terugbetaling door de ondernemer te lang op zich heeft laten wachten. De klacht is gegrond verklaard, maar de gevorderde schadevergoedingen zijn niet toegewezen. Er is immers geen ingebrekestelling gestuurd, zodat de commissie geen grond ziet om een kilometervergoeding toe te kennen. Verder heeft de verzekeraar wel degelijk risico gelopen, zodat ook die kosten niet vergoed moeten worden.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 20 april 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting via een videoverbinding hun standpunt toegelicht.

De consument werd ter zitting vertegenwoordigd door haar partner, de heer [naam].

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer [naam], bijgestaan door
mevrouw mr. [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 mei 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een elektrische fiets merk [naam merk] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 999,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 25 mei 2022.

Het geschil betreft inmiddels nog de vraag of de consument na ontbinding van de koopovereenkomst recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In september is de accu van de fiets stuk gegaan. De consument heeft toen meteen contact opgenomen met de ondernemer. De consument heeft op verzoek van de ondernemer de accu opgestuurd.

De consument heeft voor de duur van het herstel om een leenfiets gevraagd, of een andere oplossing. De ondernemer heeft niets aan kunnen bieden.

Het heeft maanden geduurd voordat de consument een nieuwe accu ontving. Dat bleek toen bovendien een verkeerde accu te zijn.

Eerder had de consument al voorgesteld om de overeenkomst te ontbinden, maar ook dit wilden zij niet.

Inmiddels is de overeenkomst ontbonden en heeft de ondernemer de fiets opgehaald. De consument heeft alleen de koopprijs terug gehad.

De consument wil daarnaast vergoeding van gemaakte kosten, zoals de kosten van een fietsverzekering gedurende de maanden waarin de fiets niet optimaal gebruikt kon worden, € 5,05 per maand = € 15,15 en een vergoeding voor de slecht werkende fiets gedurende een aantal maanden, € 22,58 en € 9,04.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument had de fiets zonder accu thuis staan, maar ze heeft die niet gebruikt. Voor het vervoer heeft ze de auto gebruikt. Ze heeft ook een andere fiets, maar die moest juist vervangen worden door de bij de ondernemer gekochte fiets.

De consument had aanvankelijk niet de intentie om kosten te claimen, daarom is daarover niets aan de ondernemer geschreven.

De fiets is terug naar de ondernemer. De koopprijs is heel recent ontvangen.

De consument verlangt vergoeding van de gemaakte kosten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De koopovereenkomst is ontbonden, op grond waarvan de fiets opgehaald is en de koopprijs is terugbetaald. Daarmee is het geschil opgelost.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De problemen met de accu waren het gevolg van verstoring van het proces bij de leverancier. Het lag buiten de invloedsfeer van de ondernemer.

Het klopt dat de consument pas kort geleden de koopprijs terug heeft gehad. De vertraging was het gevolg van personeelsproblemen en personeelswisselingen.

Ten aanzien van de door de consument geclaimde kosten heeft de ondernemer nooit een ingebrekestelling gehad. Daarmee is de ondernemer dan ook niet in verzuim. Bovendien is de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitgesloten in de algemene voorwaarden van de ondernemer.

Voor wat betreft de verzekeringspremie is er geen grond om die te vergoeden, omdat de verzekering wel een risico heeft gedekt toen de fiets bij de consument stond.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vast staat dat de ondernemer niet tijdig heeft kunnen zorgen voor een vervangende accu. Dat de reden daarvoor bij de leverancier lag, doet daarbij in de relatie tussen de ondernemer als verkoper en de consument als koper niet ter zake. De oorzaak ligt in de risicosfeer van de ondernemer. Daarom was het verzoek van de consument tot ontbinding van de koopovereenkomst ook terecht.

De fiets is door de ondernemer teruggehaald in december 2022. Vervolgens heeft het tot april 2023 geduurd voordat de consument de koopprijs terug heeft ontvangen. Ontbinding van de koopovereenkomst op zich is een redelijke oplossing van het geschil, maar de uitvoering en met name ook de terugbetaling van de koopprijs liet aan de zijde van de ondernemer ernstig te wensen over.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument geen ingebrekestelling heeft gestuurd en dat de ondernemer daarom formeel juridisch niet in verzuim was. De consument heeft ook erkend dat nooit vooraf is aangegeven dat de ondernemer aansprakelijk gehouden zou worden voor bijkomende kosten. De commissie ziet daarom geen grond om de door de consument gevraagde kilometervergoeding toe te kennen.

De door de consument betaalde verzekeringspremie is niet zonder grond betaald. De verzekeringsmaatschappij heeft risico gelopen, de fiets had ook bij de consument gestolen kunnen worden. Dat zou slechts anders zijn als de fiets buiten de macht van de consument zou zijn geweest. Maar als de verzekeraar geen risico zou hebben gelopen, had de consument wel weer de mogelijkheid gehad de verzekering op te schorten, dan wel de premie terug te vragen. De basis van het verzekeringsrecht is immers dat alleen premie verschuldigd is, als de verzekeraar ook een risico loopt.

Daarom is de commissie van oordeel dat er ook geen grond is voor terugbetaling.

Samenvattend is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Dat leidt echter niet tot een andere verplichting dat die tot vergoeding van het door de consument betaalde klachtengeld en tot betaling van een bijdrage in de kosten van behandeling door de commissie.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht van de consument is gegrond.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. H.F. Lankhorst en mr. P. Rijpstra, leden, op 20 april 2023.