Tijdige mededeling wijziging tarief ondernemer, periode dient meer dan een maand te zijn en mededeling in nieuwsbrief onvoldoende

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54109

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor vaste telefonie via internet.   De consument heeft op 23 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Mijn klacht bestaat uit drie onderdelen: 1. De ondernemer heeft een tariefswijziging per 1 december 2010 doorgevoerd (die erop neerkwam dat er meer moest worden betaald), die niet tijdig en op een onduidelijke wijze is aangekondigd, zodat ik te laat van de wijziging op de hoogte kwam en dus onvoldoende gelegenheid heb gehad om het abonnement te beëindigen. 2. De ondernemer heeft mij kosten in rekening gebracht voor het bellen naar nummers die beginnen met het kengetal 088, terwijl het bellen naar die nummers volgens de voorwaarden van het abonnement gratis behoort te zijn. 3. De overeenkomst is op mijn verzoek beëindigd, maar dat is een week later geschied dan door mij gevraagd. Ik heb aan de ondernemer een financiële compensatie gevraagd ter zake van alle drie onderdelen van de klacht. Pas nadat ik een geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, heeft de ondernemer mij een aanbod gedaan waarin volledig aan de gewenste compensatie tegemoet wordt gekomen met vergoeding van het klachtengeld. Ik heb dit aanbod echter niet geaccepteerd omdat dit gedeeltelijk “uit coulance” is gedaan (dus zonder erkenning van de juistheid van mijn klacht), namelijk op het onderdeel niet tijdige en onduidelijke aankondiging van de tariefswijziging in het nadeel van de abonnee. Daarom wens ik op dat onderdeel een uitspraak van de commissie.   De consument verlangt naast de door de ondernemer toegezegde financiële genoegdoening een uitspraak van de commissie waarin de aankondiging van de tariefswijziging per 1 december 2010 als ontijdig en onduidelijk wordt gekwalificeerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent de klacht van de consument op de onderdelen met betrekking tot het bellen naar 088-nummers en de te late beëindiging van het abonnement. Met betrekking tot de aankondiging van de tariefswijziging per 1 december 2010 heeft de ondernemer meegedeeld dat hij, ondanks het feit dat hij zijn klanten begin november 2010 over de wijziging heeft ingelicht, uit coulance de door de consument extra gemaakte kosten zal vergoeden. In totaal heeft de ondernemer aan de consument een vergoeding aangeboden van € 81,95, inclusief € 50,– klachtengeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken die in het geschil zijn overgelegd blijkt dat de ondernemer de tariefswijziging per 1 december 2010 heeft aangekondigd in een nieuwsbrief d.d. 2 november 2010 die per e-mail is verzonden. De commissie acht deze wijze van aankondiging ontoereikend. Zij is van oordeel dat tariefswijzigingen die in het nadeel van de consument zijn, bij afzonderlijk schrijven dienen te worden aangekondigd. Bovendien acht de commissie de periode tussen het tijdstip waarop de aankondiging is gedaan en de datum van ingang van de wijziging te kort. Die periode dient meer dan een maand te zijn, opdat de consument voldoende gelegenheid krijgt zich te oriënteren omtrent een eventuele beëindiging van het abonnement en het vinden van een nieuwe provider. De klacht is dus gegrond. De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan redelijk en zal dienovereenkomstig beslissen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie stelt vast dat de door de ondernemer per 1 december 2010 doorgevoerde tariefswijziging op onvoldoende wijze en met inachtneming van een te korte termijn aan de consument is meegedeeld.   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 31,95. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld, zoals door de ondernemer aangeboden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 26 april 2011.