Toegang via beheerder niet onrechtmatig

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 29424

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een buiten medeweten van de consument in mei 2007 gewisselde gasmeter en de sindsdien aan de consument in rekening gebrachte bedragen voor de levering van gas.   De consument heeft op 31 oktober 2008 de klacht met betrekking tot de vervanging van de gasmeter voorgelegd aan de ondernemer en op 30 januari 2009 de klacht met betrekking tot de in rekening gebrachte bedragen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 8 mei 2007 heeft de ondernemer zich zonder onze toestemming toegang verschaft tot onze stacaravan op [naam eiland] en de gasmeter verwisseld. Sindsdien is het ons in rekening gebrachte verbruik aanmerkelijk toegenomen. Er klopt dus iets niet, want in ons verbruikspatroon is niets gewijzigd. Aangezien de meterstanden zijn opgenomen buiten onze aanwezigheid hebben wij deze niet kunnen controleren. De ondernemer wil de meterstanden niet aanpassen.   De consument verlangt een uitspraak van de commissie waarbij het de ondernemer wordt verboden zonder voorafgaande toestemming van de consument diens stacaravan te betreden, alsmede herziening van de sedert de meterwisseling door de ondernemer gehanteerde meterstanden met creditering van de te veel in rekening gebrachte bedragen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het betreden van de stacaravan van de consument is geschied in overleg met de terreinbeheerder, aan wie de consument een sleutel ter beschikking heeft gesteld. Wij hebben dus niet onrechtmatig gehandeld. De nieuwe gasmeter is op 8 mei 2007 van start gegaan met een meterstand nul. De sedertdien in rekening gebrachte hoeveelheden gas zijn overeenkomstig het verbruikspatroon van de consument over voorgaande jaren. Wel kan het zijn dat de hoeveelheid in het laatste jaar wat hoger is uitgevallen dan daarvoor. Dat komt doordat de meterstanden eerder zijn geschat en die schatting aan de lage kant was, waardoor een inhaaleffect is ontstaan. Maar de totale in rekening gebrachte hoeveelheden zijn nauwelijks afwijkend. De consument betwijfelt of de stand van de nieuwe meter wel op nul stond toen de meter werd geplaatst. Wij kunnen u verzekeren dat dat het geval was. Een nieuwe meter begint altijd met de stand nul.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de overgelegde jaarafrekening over de periode van 27 augustus 2007 t/m 12 juli 2008 blijkt dat de nieuwe meter per 27 augustus 2007 op 34 stond. Daarmee is uitgesloten dat de stand van de nieuwe meter per 8 mei 2007, de datum waarop deze werd ge├»nstalleerd, hoger was dan nul. Verder blijkt uit de stukken dat de sinds de meterwisseling in rekening gebrachte hoeveelheden niet in ongunstige zin afwijken van de hoeveelheden die voor de meterwisseling in rekening werden gebracht. Het klachtonderdeel met betrekking tot de gehanteerde meterstanden is daarmee ongegrond. Door de sleutel aan de terreinbeheerder toe te vertrouwen moet de consument geacht worden de beheerder te hebben gemachtigd om de stacaravan van de consument te betreden indien dat noodzakelijk is. Juist voor het opnemen of verwisselen van energiemeters is dat handig, omdat de gebruiker van de caravan daarvoor niet apart naar zijn vakantieadres behoeft te gaan. Niet is gebleken dat van deze door de consument verleende bevoegdheid misbruik is gemaakt. De consument kan de terreinbeheerder ook machtigen om namens hem voor de opgenomen meterstand te tekenen. Ook dit klachtonderdeel moet dus ongegrond worden verklaard.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 18 augustus 2010.