Toegangsweg naar de boerderij geen openbare weg

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52521

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaats waar de brievenbus zich dient te bevinden met betrekking tot de bezorging van post door TNT Post.   De consument heeft op 23 november 2010 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De brievenbus staat thans aan de weg die loopt van de boerderij naar de openbare (straat)weg. De afstand tussen het huis van de consument en de brievenbus bedraagt 40 meter. TNT Post vindt dat de brievenbus 80 meter moet worden verplaatst, zodat de bus aan de openbare (straat)weg staat. Naar de mening van de consument voldoet de weg die loopt vanaf zijn boerderij naar de openbare (straat)weg aan de drie criteria die in artikel 5 lid 2 van de Postregeling 2009 worden genoemd. Met name kan een motorvoertuig op meer dan twee wielen het gehele jaar door met een snelheid van tenminste 40 kilometer per uur over de weg naar de boerderij rijden. Ook is de weg niet doodlopend omdat voorbij de huidige plaats van de brievenbus zich een draaiplateau bevindt waarop zelfs trucks met oplegger in één keer kunnen keren. De huidige plaats van de brievenbus bevordert de efficiënte bezorging van de post omdat de besteller op zijn (brom)fiets kan blijven zitten of zijn auto niet hoeft te verlaten. Dit in tegenstelling tot plaatsing van de brievenbus aan de openbare (straat)weg.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De weg die loopt van de straatweg naar mijn boerderij is een ‘eigen weg’. De weg is goed geasfalteerd. Er rijden zware vrachtauto’s over die kunnen keren op het draaiplateau om de terugweg te aanvaarden. De consument vindt dat die ‘eigen weg’ vanwege het draaiplateau moet worden gelijk gesteld met de openbare weg. De consument zet de vuilcontainers wel aan de openbare (straat)weg. De postbesteller blijft bij het afleveren van de post thans gewoon in zijn auto zitten.   De consument stelt dat toen hij aan TNT Post mededeelde dat hij het geschil aan de commissie wilde voorleggen, de reactie van TNT Post arrogant was. De betreffende medewerker van TNT Post deelde hem mede dat bezwaar maken bij de commissie zinloos was. De consument zou toch wel ongelijk krijgen.   De consument verlangt dat zijn brievenbus blijft staan op de plaats waar zij nu staat.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft het verzoek gekregen de betreffende brievenbus te verplaatsen naar een plek zo dicht mogelijk bij de openbare (straat)weg.   De Postwet 2009 bepaalt in artikel 20 dat bij ministeriele regeling regels worden gesteld omtrent de plaats, afmeting en andere hoedanigheden van brievenbussen. Die regels zijn vastgelegd in artikel 5 van de Postregeling 2009. De hoofdregel is dat een brievenbus zo dicht mogelijk bij de (rijbaan van de) openbare weg dien te worden aangebracht. Achtergrond van de regels in artikel 5 van de Postregeling 2009 is het betaalbaar houden van de postbezorging. Het is in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst dat de aflevering van post bij geadresseerden op een doelmatige wijze kan plaatsvinden. In dat verband dienen bestellers zo min mogelijk af te wijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert.   Als bijlage 2 bij het verweerschrift heeft TNT Post een situatiekaartje/luchtfoto en vier foto’s gevoegd. De brievenbus van de consument is thans bevestigd aan een witte paal, hetgeen te zien is op een drietal in het geding gebrachte foto’s. De inrit, waaraan de brievenbus thans is geplaatst, heeft geen ander doel dan om van en naar de woning van de consument te gaan. De inrit is doodlopend bij de woning van de consument en beperkt berijdbaar; auto’s kunnen elkaar niet passeren. TNT Post stelt dat de inrit niet kan worden gelijkgesteld aan een openbare weg.   Ter zitting heeft TNT Post verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op de plaats waar de brievenbus nu staat is efficiënte aflevering van de post niet mogelijk. De besteller moet 52 weken per jaar, iedere besteldag extra meters rijden om de post aan de consument af te leveren. Na de brievenbus rijdt de besteller nog verder door tot hij via het draaiplateau de bestelroute kan vervolgen. Ter verhoging van de efficiency zal de brievenbus van de consument dicht bij de rijbaan (straatweg) moeten worden geplaatst. De inrit heeft niet de bestemming openbare weg. Ook kan de inrit niet worden gelijk gesteld met een openbare weg. De besteller kan na het afleveren van de post zijn bestelroute niet zonder omwegen vervolgen, maar moet doorrijden naar het draaiplateau om van daaruit pas zijn bestelroute te vervolgen.   Met betrekking tot de klacht van de consument inzake de arrogante houding van TNT Post toen hij aan haar mededeelde het geschil aan de commissie te willen voorleggen, merkt de vertegenwoordiger van TNT Post op dat de betreffende medewerker dienaangaande is onderhouden en dat de gerapporteerde arrogante houding niet weer zal voorkomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onbetwist is dat de toegangsweg naar de boerderij, inclusief het woonhuis van de consument, geen openbare weg is. Waar het in deze procedure om gaat is of de toegangsweg gelijk gesteld kan worden aan een openbare weg. Alhoewel de toegangsweg smal is, voldoet zij naar het oordeel van de commissie wel aan het vereiste van artikel 5 lid 2 onder a van de Postregeling 2009. Echter, de toegangsweg voldoet niet aan de vereisten genoemd in artikel 5 lid 2 onder b en c. Immers, de weg loopt feitelijk dood en de besteller moet na het afleveren van de post een omweg maken via het draaiplateau om zijn bestelroute te vervolgen.   Daarnaast geldt dat het gestelde arbeidsvriendelijker werken van de bestellers ingeval de brievenbus blijft staan op de plaats waar zij nu staat, geen aanleiding is om van de wettelijk vastgestelde regelgeving af te wijken. Immers, dit criterium is niet in de Postregeling opgenomen, zodat de commissie de stelling van de consument niet kan toetsen.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.   Ten overvloede merkt de commissie op dat de klacht van de consument met betrekking tot de houding van TNT Post kennelijk door TNT Post reeds intern is behandeld en afgehandeld. De commissie ziet daarin aanleiding de klacht van de consument verder niet te bespreken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 30 maart 2011.