Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65066

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de consument verzonden postpakket dat volgens de consument niet te bestemder plaatse is bezorgd.   De consument heeft op 20 november 2011 de klacht voorgelegd aan PostNL.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 17 oktober 2011 heb ik een pakket verzonden aan [het adres]. Het pakket is niet op [het nummer van de consument] bezorgd, maar op [een ander nummer]. Het heeft de geadresseerde nimmer bereikt. PostNL heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt, maar heeft geweigerd mijn schade te vergoeden. Het pakket bevatte een zomerjack ter waarde van € 75,–. Dat is dus mijn schade. PostNL heeft mij een pakketzegel verstrekt, maar komt mij niet verder tegemoet.   De consument verlangt een vergoeding van € 75,–.   Standpunt van PostNL   Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.   Wat er ook zij van een mogelijke fout van onze bezorgdienst, wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door de consument geleden schade, omdat het pakket niet is verzonden met een aanvullende service, zoals “aangetekend” of “verzekerservice”. Onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de behandeling van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet 2009 en nader uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele postdienst van PostNL. In hoofdzaak komen deze bepalingen hierop neer dat ons bedrijf geen aansprakelijkheid voor schade accepteert, indien een poststuk niet met een aanvullende service is verzonden. Deze aansprakelijkheidsbeperking is noodzakelijk omdat wij dagelijks circa 13 miljoen postzendingen vervoeren en een onbeperkte aansprakelijkheid tot gevolg zou hebben dat de posttarieven zeer hoog zouden worden, wat de wetgever maatschappelijk gezien ongewenst acht. De genoemde algemene voorwaarden liggen op alle postvestigingen ter inzage, kunnen op verzoek gratis worden verstrekt en zijn bovendien te raadplegen op onze website. De consument had dus voldoende gelegenheid van de voorwaarden kennis te nemen alvorens zij tot verzending van haar pakket overging.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op de tussen de consument en PostNL gesloten overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor de universele postdienst van PostNL van toepassing. PostNL heeft aangegeven op welke wijze van die algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen. De consument heeft de toepasselijkheid van die voorwaarden niet betwist. Artikel 9 van de genoemde voorwaarden bepaalt voor zover ten dezen van belang dat PostNL niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst tot postvervoer tussen de afzender van een poststuk en PostNL, tenzij poststukken met een Service zijn verzonden. Onder Service wordt volgens artikel 1 van de genoemde algemene voorwaarden verstaan de service aangetekend en verzekerservice. Het staat vast dat de consument het pakket waarvan zij stelt dat dit de geadresseerde niet heeft bereikt, niet met een service heeft verzonden. Derhalve doet PostNL terecht een beroep op de uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor de door de consument gestelde schade. Of door PostNL inderdaad een fout is gemaakt bij de bezorging kan gegeven haar aansprakelijkheidsuitsluiting in het midden blijven.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 6 maart 2012.