Toepassing salderingsregeling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 183496/187832

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de toepassing van de salderingsregeling. De ondernemer saldeert per kwartaal en de consument betoogt dat dit niet mag. De saldering zou per jaar moeten gaan. Volgens de ondernemer schrijft de wettelijke regeling voor dat bij een variabel kwartaal contract, de prijs ook per kwartaal is. In afwachting van andere regelgeving over de wijze van salderen, geeft de commissie op dit punt aanwijzingen aan de ondernemer. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Onderwerp van het geschil betreft de salderingsregeling.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

“De ondernemer saldeert per kwartaal. Dit is anders als dat ik als consument kon verwachten op het moment dat het contract is afgesloten waardoor ik te veel heb betaald de afgelopen jaren en ga betalen de komende jaren. Ik wil dat de ondernemer zijn berekeningen aanpast zodat het salderen per jaar gaat.”

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

“Wij lezen in de klacht het volgende: de consument is het oneens met de toegepaste salderingsmethodiek.
De wet is duidelijk over het salderen van de energiebelastingen: dit moet per jaar uitgevoerd worden en dit is ook zo toegepast op de jaarnota. Voor de variabele leveringskosten stelt de wet deze eis voor variabele (half jaar, kwartaal, maand, uur) contracten niet. Er wordt gesteld dat bij salderen hetzelfde tarief voor invoeding gegeven moet worden als voor afname (tot het maximum van afname). Er wordt niet voorgeschreven over welke periode invoeding gesaldeerd moet worden met afname.
Wij hebben hierover contact gehad met de ACM.
Op 31 maart 2022 geven zij per e-mail aan ons aan: “De huidige regeling, opgenomen in artikel 31c Elektriciteitswet 1998, geeft geen mogelijkheden voor salderen met variabele tarieven. Wij hebben dit voorgelegd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).” Inmiddels zijn er hierover ook in de politiek door Tweede Kamer lid Henri Bontenbal vragen aan minister Jetten gesteld (https://www.openkamer.org/kamervraag/2022Z13495/).

De ondernemer heeft zich vooralsnog gericht op de wettekst dat de tarieven voor invoeding hetzelfde moeten zijn als voor afname. Voor de ingevoede stroom geven wij dezelfde prijs als voor de afgenomen stroom (tot het maximum van afname). Als de consument kiest voor een variabel kwartaal contract dan ontvangt zij de prijs per kwartaal.

Salderingsmethodiek in de markt
In de markt zijn er meerdere leveranciers (onder andere [leverancier A], [leverancier B], [leverancier C]) die de methodiek hanteren van het salderen per tariefperiode. Dit is bij variabele contracten een geaccepteerde methode. Op de website over dynamisch tariferen (variabel uurcontract) staat dat de ACM heeft samengewerkt met Energie-Nederland om tot een gedragscode te komen.

Samen met Energie-Nederland en de Autoriteit Consument&Markt (ACM) is er gewerkt aan de uitwerking van een aanvullende verklaring bij de Gedragscode Consument en Energieleverancier. In deze aanvullende verklaring is opgenomen hoe energieleveranciers klanten kunnen voorlichten over dynamische uurprijzen. Lees hieronder het nieuwsbericht en bekijk de afspraken die gemaakt zijn tussen Energie-Nederland en de ACM.

In deze aanvullende verklaring staat vermeld dat de inhoud van de website wordt onderschreven door Energie-Nederland. En alle leveranciers die op deze website genoemd worden, salderen – het variabele leveringstarief – niet per jaar maar per tariefperiode.”

Om invulling te geven aan de algemene informatiebehoefte van de consument is een website ingericht waarop objectieve, niet-commerciele informatie te vinden is over dynamische energieprijzen. Deze website www.dynamische-energieprijzen.nl wordt momenteel beheerd door energieleveranciers die met dynamische prijzen aanbieder en wordt de inhoud door Energie-Nederland onderschreven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat de ondernemer een jaarfactuur aan de consument heeft gestuurd, waarin per kwartaal het verbruik, de invoeding en de per kwartaal wisselende prijs worden vermeld. De ondernemer saldeert dus per kwartaal de invoeding en het verbruik. De consument betoogt dat dit niet zo mag. Hieromtrent merkt de commissie het volgende op.

Op 23 september 2022 heeft de minister de door de ondernemer bedoelde Kamervragen beantwoord. Daarin staat, kort gezegd, dat ook voor overeenkomsten als de onderhavige het gehele jaarverbruik met de in dat jaar ingevoede stroom gesaldeerd moet worden. Dat blijkt volgens de minister niet uit de wet, maar was wel de intentie. De minister zal een verduidelijking van de wettekst bevorderen. In een gelijk geschil (170327/173374 d.d. 26 september 2022) heeft de ondernemer ter zitting verklaard dat hij zich neerlegt bij de visie van de minister. Daarbij verklaarde hij dat het de bedoeling was eerst de mening van de minister af te wachten en zich daarbij neer te leggen. Aangenomen mag worden dat de ondernemer consequent wil handelen, zodat het voorgaande betekent dat ook in onderhavige zaak de consument in het gelijk moet worden gesteld.

De volgende vraag zou kunnen zijn hoe er dan afgerekend moet worden. Gelet op het antwoord van de minister dient eérst de op jaarbasis de hoeveelheid ingevoede en de hoeveelheid onttrokken elektriciteit tegen elkaar weggestreept te worden.
Het aantal kWh dat resteert, onttrokken dan wel ingevoed wordt, wordt gefactureerd. Op dit moment is niet wettelijk vastgelegd op welke wijze dit dient te gebeuren in een situatie waarbij het tarief in de factuurperiode varieert. In afwachting van nadere regelgeving op dit punt zal de commissie aanwijzingen aan de ondernemer geven hoe het aantal kWh dat resteert, onttrokken dan wel ingevoed, dient te worden gefactureerd in het geval partijen dat niet nader met elkaar zijn overeengekomen.

Het komt de commissie redelijk en billijk voor dat het aantal kWh dat resteert nadat de op jaarbasis de hoeveelheid ingevoede en de hoeveelheid onttrokken elektriciteit tegen elkaar zijn weggestreept voor zover niet voor alle kwartalen eenzelfde invoedingstarief geldt wordt berekend aan de hand van de formule:
• Voor het geval er meer verbruik is dan teruglevering op jaarbasis: het verbruik van een kwartaal, gedeeld door het totale verbruik op jaarbasis, vermenigvuldigd met het saldo na verrekening op jaarbasis (= resultaat van de saldering). Het aldus aan een kwartaal toegerekend verbruik wordt afgerekend tegen het tarief van het betreffende kwartaal;
• Voor het geval er minder verbruik is dan teruglevering op jaarbasis: de ingevoede stroom van een kwartaal, gedeeld door het totaal van de ingevoede stroom op jaarbasis, vermenigvuldigd met het saldo na verrekening op jaarbasis (=resultaat van de saldering). De aldus aan een bepaald kwartaal toegerekende invoeding wordt afgerekend tegen het invoedingstarief van dat kwartaal.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat dit onderdeel van de klacht gegrond is. Aan consument dient als de grotendeels in het gelijk gestelde partij het klachtengeld vergoed te worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer stelt een nieuwe jaarnota voor de consument op langs de lijnen als hiervoor uiteengezet.
Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer R.A. Timmer, de heer drs. L. van Rootselaar, leden, op 28 november 2022.