Toetsingskader commissie bij taxatiegeschil

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 209387/235387

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over (de kwaliteit van) het door de makelaar opgemaakte (her)taxatierapport betreffende de woning van de consument. De consument stelt veel kosten te hebben moeten maken door het taxatierapport van de makelaar. De makelaar heeft ter zitting gesteld zijn taak naar eer en geweten te hebben uitgevoerd. De commissie heeft de consument uitgelegd dat de commissie kan beoordelen of de makelaar zijn taak conform de opdracht heeft verricht. Om de consument de mogelijkheid haar klacht elders voor te leggen niet te ontzeggen, is zij niet-ontvankelijk verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Makelaardij (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 8 februari 2024 te Den Haag.

De consument is in persoon ter zitting verschenen. De makelaar is digitaal via een zogenaamde Zoomverbinding gehoord.

Onderwerp van het geschil
De klacht ziet op de kwaliteit, in het bijzonder de onjuistheid van een door de makelaar uitgebracht (her)taxatierapport.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Mijn woning is in 2016 getaxeerd door een NVM-makelaar. De taxatiewaarde was € 120.000.–. Na overlijden van mijn vader en de afwikkeling van de erfenis, heeft mijn broer na een aantal jaren een rechtszaak aangespannen. Inmiddels is de woning in 2019 geheel gerenoveerd en is er niets meer van de oude staat te zien. Doordat mijn broer bezwaar heeft gemaakt tegen het aanvankelijk uitgebrachte rapport moest de woning opnieuw getaxeerd worden. Er zijn een aantal makelaars geweest. De woning blijkt niet of nauwelijks te taxeren en uiteindelijk komen we uit bij makelaar 4 of 5, die de woning taxeert. Deze gang van zaken is vreemd, temeer omdat deze makelaar aangeeft het zijne ervan te denken. De rechter heeft in een vonnis bepaald dat mijn broer en ik beiden de opdracht aan deze makelaar dienden te geven en dat zijn taxatie bindend zou zijn.

Deze makelaar heeft evenwel geen relevante gegevens opgevraagd, de meting klopt niet en bouwkundige staat wordt genegeerd een en ander aan de hand van foto’s te zien. Maakt vergelijkingen met woningen in de buurt die niet te vergelijken zijn en zijn bedrag is toevallig vrijwel gelijk aan het bedrag dat mijn broer in 2018 aan de belastingdienst heeft opgegeven.

Het bedrag waarop de woning met terugwerkende kracht is getaxeerd ligt bijna 50% hoger dan de taxatie van de woning in 2016 (ook de taxatiedatum terugwerkende kracht). Ik heb de makelaar gevraagd zijn concept aan te passen en dit weigert hij. Tevens geeft hij aan dat bij het achteraf horen dat er reeds een taxatie is uit 2016, wij deze hadden moeten gebruiken in plaats van zijn taxatie. Overal heb ik bewijs van. Het maakt wel dat ik enorme kosten maak en een hypotheek af moet sluiten door deze exorbitante taxatie.

Standpunt van de makelaar
De makelaar heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om schriftelijk op de klacht te reageren.

Ter zitting heeft de makelaar gesteld zijn taak naar eer en geweten te hebben vervuld. Bij vonnis van de rechter is hij tot makelaar benoemd en krachtens dat vonnis was zijn taxatie bindend.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het behoort tot de taak van de commissie om in een voorkomend geval te beoordelen of een makelaar zijn taak heeft verricht overeenkomstig de opdracht en datgene dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar mag worden verwacht. Als regel geldt dit ook voor taxaties, doch daarbij doet zich de omstandigheid voor dat de commissie – niet bekend met de situatie ter plaatse en de aldaar gangbare marktwaarden en niet bekend met de te taxeren objecten – haar oordeel niet voor dat van de makelaar kan stellen.

Ter zitting is dat aan de consument uitgelegd. De consument reageerde daarop teleurgesteld. Zij voelt zich onbegrepen en van het kastje naar de muur gestuurd. Zij had dat graag van de commissie bij de indiening van haar klacht vernomen.

De commissie heeft de consument gewezen op de mogelijkheid haar klacht omtrent de taxatie in te dienen bij de tuchtcommissie van de NRVT (Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs), een commissie die zich wel inhoudelijk over taxaties uitlaat.

De makelaar heeft ter zitting toegezegd de advocaat van de consument, die haar in het geschil bij de rechtbank bijstaat, telefonisch te woord te willen staan.

De commissie zal de klacht niet afwijzen, maar de consument niet-ontvankelijk verklaren, zodat zij de mogelijkheid behoudt haar klachten omtrent de taxatie aan bovengenoemde tuchtcommissie voor te leggen.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de consument niet ontvankelijk in haar klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. D. van den Brink, voorzitter, de heer E.H. Jansen, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 8 februari 2024.