Tolkkosten bij tekenen notariële akte voor rekening van cliënt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Declaratie    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 13514/23692

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt is het niet eens met een nota voor het opmaken van een notariële akte, waar een bedrag voor de vergoeding van een tolk is opgenomen. Het tekenen van de akte is zonder tolk geweest. De cliënt wil een vergoeding voor de betaalde tolkkosten. Volgens de notaris bleek pas tijdens het tekenen van de akte dat er geen tolk nodig was, daarom vindt hij het redelijk om kosten in rekening te brengen. De tolk had zich voorbereid en was op de afgesproken dag naar kantoor gekomen. Ondanks dat de notaris het niet eens is met de cliënt, heeft hij toch het bedrag aan cliënt terugbetaald. De commissie vindt het redelijk dat de tolkkosten voor rekening van de cliënt komen. De tolk heeft namelijk in verband met de afspraak kosten gemaakt. Het feit dat de notaris deze kosten inmiddels heeft terugbetaald is erg coulant. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de notaris.

Het geschil betreft de declaratie van de notaris.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In maart 2019 heeft de cliënt aan de notaris opdracht gegeven tot het opmaken van de notariële aktes ten behoeve van de overstap van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor zijn woning. Op de nota van afrekening van de notaris d.d. 4 oktober 2019 is een kostenpost ad € 235,95 opgenomen voor de vergoeding van een tolk Engels (ten behoeve van hypotheekakte en erfpachtakte).

De cliënt is van mening dat hij deze kosten niet verschuldigd is. Hij stelt dat het passeren van de aktes is geschied zonder aanwezigheid van de tolk en hij vordert vergoeding van de betaalde tolkkosten. Door de notaris is tijdens het passeren van de aktes immers bevestigd dat de cliënt en zijn echtgenote geen tolk nodig hadden en dat het bedrag € 235,95 zou worden teruggestort.

De cliënt verzoekt de commissie een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding vanwege de door hem geleden schade.

Standpunt van de notaris
Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De notaris acht het niet onredelijk dat de kosten voor de tolk in rekening zijn gebracht, aangezien de tolk tijd had gestoken in het voorbereiden van de aktes en de tolk op de afgesproken dag naar het kantoor was gekomen om te tolken. Pas daar bleek dat de tolk niet nodig was.

Hoewel de notaris het niet eens is met de stelling van de cliënt, heeft hij onder handhaving van zijn standpunt uit oogpunt van tijd- en kostenefficiëntie het bedrag van € 235,95 inmiddels aan de cliënt vergoed.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

Naar het oordeel van de commissie heeft de notaris in deze gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. De commissie zal de klacht ongegrond verklaren en overweegt daarbij het volgende.

De commissie stelt vast dat de notaris schriftelijk aan de cliënt gevraagd heeft te bevestigen of de notaris een tolk Engels moet regelen tijdens de afspraak op het kantoor van de notaris op 9 oktober 2019. Daarbij heeft de notaris de cliënt er expliciet op gewezen dat de kosten van deze tolk voor rekening van de cliënt komen.

De cliënt heeft op 25 september 2019 per e-mail uitdrukkelijk bevestigd dat er een tolk Engels aanwezig moet zijn tijdens de afspraak op het kantoor van de notaris. De cliënt vraagt daarbij tevens naar het uurtarief van die tolk en de duur van zijn of haar werkzaamheden tijdens die afspraak.

De notaris antwoordt per mail op 1 oktober 2019 de duur van die werkzaamheden te schatten op 30 tot 45 minuten en dat hij het uurtarief zal navragen. Op 3 oktober 2019 vraagt de cliënt de notaris de nota van rekening alvast op te sturen inclusief de kosten van de tolk.

Tijdens de afspraak op 9 oktober 2019 is pas naar voren gekomen dat tolken niet nodig was, doch dat de tolk in verband met deze afspraak wel kosten heeft gemaakt. Immers, de tolk heeft zich wat betreft de akte moeten voorbereiden en is verschenen op de afspraak.

Naar het oordeel van de commissie, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het dan ook volstrekt redelijk dat de in rekening gebrachte kosten van de tolk ten laste komen van de cliënt. Het is uitermate coulant dat de notaris deze kosten inmiddels heeft terugbetaald aan de cliënt.

Van schade door toedoen van de notaris is niet dan wel onvoldoende gebleken zodat een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid, zoals door de cliënt verzocht, wordt afgewezen.

Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel zal kunnen leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de cliënt verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. R.J. Holtman, de heer H.W. Zuur, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. A. Rademaker-Neleman, secretaris, op 26 juni 2020.