Track en trace brengt niet mee dat sprake is van een verzekering; ondernemer niet aansprakelijk wegens vermissing pakket.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 99047

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk.

De consument heeft op 22 september 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 14 september 2015 heeft de consument een pakket met daarin een horloge verstuurd met track en trace om het pakket te volgen. De consument heeft hiervoor extra betaald. Het pakket is vermist geraakt. Wanneer PostNL extra laat betalen om het pakket te volgen, maar geen actie onderneemt wanneer het pakket vermist is komt dat bij de consument over als beduvelen. Ook vindt de consument het jammer dat bij pakketverpakking van PostNL geen informatie zit dat men het pakket verzekerd kan versturen. De postagentschappen zijn niet meer bemand met deskundig personeel.

De consument verlangt een vergoeding voor het horloge van € 500,–.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een standaard pakket verzonden met daarin een horloge. Bij een standaard pakket accepteert PostNL geen aansprakelijkheid. De consument geeft aan dat zij naar haar mening niet adequaat door PostNL zou zijn geïnformeerd over de mogelijkheid en/of wenselijkheid om een pakket te verzekeren, maar gaat daarbij voorbij aan het gegeven dat er tarieffolders in de foldermolen op/bij de balies van PostNL servicepunten aanwezig zijn. Het behoort overigens nadrukkelijk niet tot de taak van het personeel dat postzendingen aanneemt om ongevraagd de mogelijkheid tot verzekeren onder de aandacht van een klant te brengen. Nu de consument haar pakket zonder één van de services aangetekend of verzekerservice heeft verzonden, is PostNL niet aansprakelijk voor de schade wegens vermissing.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De aansprakelijkheid van PostNL voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet 2009 en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene voorwaarden voor de universele Postdienst 2014 (AVP). Voor een standaard pakket accepteert PostNL geen aansprakelijkheid indien er geen aanvullende service (aangetekend of verzekerservice) wordt verlangd. Vast staat dat het hier een standaard pakket betreft. Track en trace geldt voor verstuurde standaard pakketten die groter zijn dan brievenbusformaat. Track en trace brengt echter niet mee dat sprake is van een verzekering.
Voor zover het geschil ziet op de vraag of PostNL in gebreke was tegenover de consument ten aanzien van het verschaffen van informatie over de verschillende mogelijkheden van het versturen van poststukken oordeelt de commissie dat niet van PostNL-medewerkers verwacht mag worden ongevraagd advies te geven.
De commissie begrijpt de frustratie van de consument dat het pakket vermist is geraakt. De commissie kan echter niet anders oordelen dan dat PostNL op grond van de vervoersovereenkomst niet aansprakelijk is voor de schade wegens de vermissing van het pakket omdat het pakket als standaardpakket is verstuurd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 27 januari 2016.