Trouwjurk onverschuldigd betaald door consument, ondernemer moet terugbetalen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Onverschuldigde betaling    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 187237/194190

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een trouwjurk bij de ondernemer. De jurk was echter in een te grote maat besteld, waardoor vermaakkosten zijn gerekend. De consument verlangt gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer betwist het verhaal van de consument en stelt dat de consument bewust heeft gekozen voor een te grote maat, welke toen voorradig was. De commissie is van oordeel dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de jurk, zodat er sprake is van een onverschuldigde betaling. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 22 december 2022.

Het geschil is inhoudelijk behandeld op 22 december 2022 en wel buiten tegenwoordigheid van partijen. Dit omdat geen van partijen de wens te kennen heeft gegeven om mondeling te worden gehoord en ook de commissie een mondelinge behandeling met partijen niet nodig heeft geacht.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een medio 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, zoals hierna in de overwegingen zal worden aangeduid.

De consument heeft op 4 augustus 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb bij de ondernemer een trouwjurk maat 36 gepast, deze paste echter net niet. De ondernemer heeft later verklaard dat een grotere trouwjurk kleiner gemaakt kon worden. De maat werd toen niet gecommuniceerd en bij het afspelden bleek dit maat 48 te zijn. Ik ben 1.64m en 60kg, dus die trouwjurk paste totaal niet. De vermaakkosten werden bepaald op € 550,–. Zelfs de fabrikant van die trouwjurk geeft aan dat deze jurk niet 3 maten kleiner gemaakt kan worden.

Ik heb dus nooit de juiste maat gepast, ook niet de eerste keer. Ze hadden zowel in maart als april maat 36 en een veel te grote (48 blijkt dus) in de winkel. Ik had heel wat mensen bij me op 19 maart en 30 april, die dit allemaal kunnen bevestigen. Verder scheelt van 42 naar 48 geen 2, maar 3 maten. En is mij nooit verteld welke maat ik zou moeten hebben en wat dit scheelde met de maat die er hing. Überhaupt koop je niet dagelijks een trouwjurk en geloof je gewoon wat er gezegd wordt. Zij hebben wel gezegd dat de sluier ter compensatie was van het ongemak en dat ze alles konden vermaken. Pas toen ik bij de eerste pasafspraak was en ze gingen afspelden, zag ik pas hoeveel er daadwerkelijk vermaakt moest worden en ook dat de rok heel veel lager hing dan bij de 36.

Het klopt dat ik akkoord ben gegaan met die € 550, — aan vermaakkosten. Ik was overdonderd. Ik had geen idee van wat zoiets moest kosten en was sowieso overdonderd door het grote verschil in maat, de extra naden die er nog moesten komen etc. Ik heb later, toen ik wist welke maat ik daadwerkelijk had gekocht en welke ik had moeten hebben (dat wist ik pas 4 dagen na de eerste doorpas), gevraagd aan andere winkels en het merk zelf wat zij ervan vonden om een jurk 3 maten te vermaken en zij gaven allemaal aan dat het een lastig verhaal was om het perfect te krijgen.

Op die garantie is nooit gewezen en dan zou ik heel kort voor mijn bruiloft een jurk hebben die mogelijk niet goed was. Dat vond ik te risicovol. De sluier heb ik op aanraden van de ondernemer afgenomen. Ik zou hem namelijk nodig hebben bij mijn proefkapsel.

Ik heb de jurk niet opgehaald omdat ik de gedachte had dat we hier wel uit zouden komen. Fouten maken is immers menselijk, het gaat er meer om hoe dit verder opgelost wordt.

We hebben van de geschillencommissie bericht ontvangen dat de jurk dient te worden bekeken. De jurk was niet in ons bezit, dus hebben we de ondernemer verzocht deze op te sturen. Dit weigerden ze. Hierop hebben we zelf de jurk opgehaald wat ons 2 uur reistijd heeft gekost. Kunt u in de proceskosten meenemen 2 uur reistijd a € 100,– per uur en 113 km rijden a 19 cent per km: € 21,47; totaal: € 221,47.

De consument verlangt partiele ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van het bedrag van de jurk minus de kosten van de sluier en minus € 50,– voor kosten van de eerste pas, en te vermeerderen met genoemde reiskosten.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klachtomschrijving en voorstelling van zaken die de consument doet m.b.t. het verloop naar de aankoop van haar japon is onvolledig en onjuist. De 1e pasafspraak in onze winkel met consument was op 19 maart 2022. Tijdens deze passessie heeft zij het model japon [MODEL] gepast waarvoor zij uiteindelijk heeft gekozen. Op dit moment waren er 2 maten van deze japon aanwezig in de winkel waarvan één direct goed passend was tijdens deze passessie. Echter heeft consument in de eerste passessie nog niet besloten tot aankoop, dit gebeurde tijdens een 2e pasafspraak welke voor een latere datum is gemaakt, te weten op 30 april 2022. De consument kwam speciaal terug voor de japon [MODEL] om deze nogmaals te passen om een uiteindelijke keuze te maken.

Echter was het passende model toen reeds verkocht en was er alleen nog een model met een grotere maat aanwezig. Met het opnemen van de maten kwam consument uit op een maat 42 voor een japon van dit merk [MERK]. De consument was zich bewust van het feit dat de japon welke op dit moment gepast werd een groter model was (verschil 2 maten) en op maat gemaakt diende worden. Bij de fabrikant was op dit moment geen andere japon voorradig en er is toen voorgesteld de aanwezige japon te vermaken, en omdat dit een grotere vermaak betrof, is toen aangeboden de voor consument speciaal bestelde bruidssluier bijpassend bij de door haar gekozen japon t.w.v. € 189,– gratis mee te leveren ter compensatie van de hogere vermaak kosten. In de praktijk moet sowieso 99% van de verkochte japonnen altijd exact op maat worden gemaakt, net zoals bij deze japon is dit dus geen uitzondering maar iets dat bij de aanschaf van een japon behoord.

Resumé: de consument heeft bij de 2e passessie bewust gekozen voor de aankoop van de grotere maat japon welke toen nog op voorraad was. Ook was zij zich bewust van de hogere vermaakkosten; hiervoor heeft zij een compensatie gekregen d.m.v. de bruidssluier t.w.v. €189,-. De 1e afpas afspraak bij het atelier was op 29 juli 2022. Op deze dag is de japon afgespeld bij de consument en betroffen de vermaakkosten in totaal € 550,–. Ook hiermee is consument akkoord gegaan en is het bedrag door haar betaald. Vlak daarna heeft consument contact gezocht met het atelier omdat zij het reeds betaalde bedrag voor de vermaakkosten te hoog vond. Na overleg intern zij wij toen nogmaals de consument tegemoetgekomen door het bedrag van de vermaak te verlagen naar 400 euro. Dit naast de reeds in korting gebrachte bruidssluier t.w.v. 189 euro. Wij menen dan ook zeer coulant te zijn geweest m.b.t. de vermaakkosten voor deze japon.

Echter gaf consument zelf aan zelfs hier nog over te willen nadenken. Vervolgens heeft onze styliste contact met consument opgenomen of de vermaak nu doorgang kan vinden. Op dat moment gaf de consument aan inmiddels elders reeds dezelfde japon te hebben aangekocht, en de reeds aangekochte japon bij ons zelf weer te gaan verkopen. Opnieuw alle coulance van ons door consument de complete reeds betaalde kosten voor de vermaak te crediteren en het bedrag van
€ 550,– aan haar terug te storten.

Resumé: de consument besluit volledig buiten ons medeweten om niet gebruik te maken van onze diensten voor het vermaken van haar japon, waarvoor zelfs al de eerste werkzaamheden zijn verricht bij de 1e pas met afspelden e.d. Hiermee geeft zij dan ook ons atelier niet meer de kans om de japon op een juiste manier te vermaken, en heeft aldus onterecht twijfel te hebben m.b.t. de vermaak van deze japon.

Hierbij kunnen wij aanmerken dat het in ons atelier nog nooit is voorgekomen dat een japon niet naar tevredenheid kon worden vermaakt. Hiervoor hanteren wij ook de 100% tevredenheidsgarantie alvorens een japon wordt afgeleverd. Wat de ondernemer bevreemdt is het feit dat de consument niet haar reeds aangeschafte japon meer kwam afhalen, maar wel tijdens de 1e afpas afspraak de bruidssluier heeft meegenomen t.w.v. € 189,– waarmee ze inmiddels ook is getrouwd.

Conclusie: Consument heeft bewust gekozen voor de aanschaf van haar huidige japon, heeft bewust gekozen deze in eerste instantie door ons te laten vermaken en heeft eigenhandig besloten ons niet in de gelegenheid te stellen de japon te vermaken, maar in plaats daarvan inmiddels elders een soortgelijke japon aan te schaffen en haar eigen japon zelf door te verkopen. De conclusie kan ons inziens dan niet anders zijn dan dat wij op een correcte manier gehandeld hebben, en consument gebonden blijft aan haar eigen bewuste keuzes en aanschaf van de japon.

Omdat wij slechte ervaringen hebben met het verzenden van japonnen als pakket via PostNL (deze vergoedt slechts bij vermissing een bedrag per gewicht welke de kosten van een japon bij lange na niet dekt), hebben wij dit gemeld bij consument via de e-mail en bij haar man via whatsapp. Zij hebben zelf hierna aangeven de japon op te zullen halen omdat afhalen door een door hen aangewezen vervoersdienst te kostbaar zij zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan kort zijn.

Niet is naar het oordeel van de commissie komen vast te staan dat de consument – uiteindelijk op 29 juli 2022 of later toch nog – akkoord is gegaan met de aanschaf van de te vermaken japon “[MERK]”, zoals die door de commissie ter zitting in ogenschouw is genomen.

Op het laatste moment is door haar (toch) geen opdracht tot het vermaken van die japon verstrekt. De consument had geen vertrouwen in een goede afloop van dat vermaken en heeft dat op het laatste moment niet meer aangedurfd. Het is niet voor niets dat de ondernemer de reeds door hem ontvangen vermaakkosten ad € 550,– (tevergeefs) heeft willen verlagen tot € 400,– om de consument alsnog daarmee over de streep te trekken, en later dat eerstgenoemde bedrag alsnog heeft terugbetaald aan de consument omdat de japon niet zou worden afgenomen.

De consument heeft de japon ook niet door levering in eigendom verkregen. Immers heeft de consument geweigerd de japon af te nemen, wat strookt met voormelde conclusie dat partijen ten aanzien van voormelde japon geen juridisch perfecte koopovereenkomst hebben gesloten wegens het ontbreken van wilsovereenstemming. Dat de consument deze japon bij de ondernemer heeft moeten afhalen om deze desgevraagd bij de geschillencommissie af te leveren – omdat de ondernemer daartoe niet bereid en/of in staat was – levert geen juridische levering van die japon aan de consument op, omdat toen (ook) de zakenrechtelijke wil bij de consument ontbrak om alsnog de eigendom van die japon te verkrijgen.

Dat de consument zou hebben gezegd deze japon te willen verkopen, is alleen bij de ondernemer te beluisteren, en zo dit al is gezegd door de consument, dan moet dat worden beschouwd als een misbegrip van de consument van haar rechtspositie.

Dit leidt tot de conclusie dat de koopsom ad € 899,– zonder rechtsgrond en daarmee onverschuldigd is betaald aan de ondernemer. Op de ondernemer rust de wettelijke verplichting om dat bedrag aan de consument terug te betalen.

Wel is een perfecte koop gesloten met betrekking tot de door de consument afgenomen sluier, die wegens het ontbreken van een koopovereenkomst van de jurk dus is aangeschaft voor het bedrag van € 189,–. Ook heeft de consument zich verplicht tot betaling van € 50,– voor kosten van de eerste pas. Voor de tweede pas zijn door de ondernemer geen kosten in rekening gebracht c.q. wordt niets gevorderd.

Dit betekent dat de ondernemer gehouden is aan de consument te betalen € 899,– minus € 189,– en minus € 50,– = € 660,–.

De japon is dus eigendom gebleven van de ondernemer, die dus zorg heeft te dragen dat de japon door het secretariaat van de commissie aan hem wordt geretourneerd.

De slotsom luidt dan ook dat de consument grotendeels terecht heeft geklaagd. Op basis van het reglement van deze commissie is de ondernemer daarom gehouden het klachtengeld te betalen aan de consument, en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.

Ingevolge artikel 22 van het reglement van de commissie worden slechts in bijzondere gevallen kosten vergoed, die verband houden met de behandeling van het geschil door de commissie. De commissie acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig om een vergoeding voor deze kosten toe te kennen aan de consument voor reiskosten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

Verplicht de ondernemer tot betaling aan de consument van voormeld bedrag van € 660,–. Betaling daarvan dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Verstaat dat de zich bij het secretariaat van de commissie bevindende japon in eigendom toebehoort aan de ondernemer, en daarom door dat secretariaat aan de ondernemer moet worden afgegeven/toegezonden op een wijze in samenspraak met de ondernemer te bepalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 660,–.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer P. Speksnijder en mr. B.W. Weilers, leden, op 22 december 2022.