Trouwringen voldoen niet

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124144

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument is niet tevreden met de door de ondernemer geleverde trouwringen. De commissie het daarmee eens. De ondernemer heeft aangeboden alsnog nieuwe ringen te leveren, maar omdat niet gegarandeerd kan worden dat de ringen identiek zouden zijn, vindt de commissie dat aanbod onvoldoende. De koop wordt ontbonden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 3 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee trouwringen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.440,–. De levering vond plaats op of omstreeks 18 augustus 2018.

Het geschil betreft de vraag of de ringen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.

De consument heeft op 18 augustus 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ringen zijn niet in orde. De zetting van de steentjes is te ruim ten opzichte van de grote steen, het buitenste steentje is scheef gezet, de banden op de ringen zijn niet even breed, de herenring is te klein.

De consument heeft begrepen dat de ringen ook bij herstel niet zo zullen worden als afgesproken is. De ondernemer heeft aangeboden een nieuwe damesring te willen vervaardigen, maar daarbij heeft hij aangegeven dat niet gegarandeerd kan worden dat die hetzelfde zal zijn als de herenring.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Naar gebleken is zijn de trouwringen, anders dan de ondernemer heeft aangegeven, geen eigen fabricaat. Hetgeen de ondernemer geleverd heeft is technisch niet in orde en voldoet helemaal niet aan hetgeen is afgesproken. Later heeft de ondernemer aangegeven alsnog ringen te willen leveren, waarbij alleen niet te garanderen is dat beide ringen hetzelfde zijn. Dat zou wel eens technisch niet te realiseren zijn.

Al met al heeft de consument geen vertrouwen meer in de ondernemer.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een aantal modellen bekeken, die samen de basis voor hun trouwringen zouden moeten vormen. De ondernemer heeft samen met de consumenten de orderbon ingevuld. De consument heeft de helft aanbetaald.

De consument heeft de ringen op 18 augustus 2018 gepast en opgehaald. Daarbij werd opgemerkt dat de verwachting was dat de briljanten dichter op de middensteen zouden staan. De ondernemer heeft aangegeven dat ongeveer 1 mm was afgesproken. De consument heeft vervolgens de maat goedgekeurd en het restant betaald.

De consument heeft op 22 augustus 2018 per mail aangegeven dat de ringen toch niet naar tevredenheid waren. De maat van de herenring zou bij nader inzien niet goed zijn. De ondernemer heeft aangeboden dat kosteloos op te zullen lossen. De afmetingen van de briljanten zouden niet goed zijn, de kleinere steentjes waren groter dan verwacht. De afstand van de kleine steentjes tot de steen in het midden was te groot. De drie banen waren bij de damesring niet even breed. Alle banen hebben een andere breedte en de middelste baan zit niet in het midden.

De ondernemer heeft aangeboden de herenring in orde te maken. De consument wilde de ringen echter niet achterlaten. De ondernemer heeft ook aangeboden de damesring opnieuw te willen maken. Dat is voor de consument niet aan de orde, de enige mogelijkheid is ontbinding van de overeenkomst.

De ondernemer is van mening dat hij in ieder geval in de gelegenheid gesteld moet worden om alsnog door herstel of vervanging aan de overeenkomst te voldoen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ringen zijn van 8 karaat, de ondernemer prijst de ringen aan als 8 karaat goud.

De ringen zijn afkomstig van [naam van de fabrikant]. [fabrikant] heeft ook de steentjes gezet.

Bij de aankoop heeft de ondernemer niet een exact voorbeeld van de ringen laten zien. De ringen zijn niet helemaal identiek, maar dat is ook zo afgesproken. De contacten met de consument zijn altijd goed verlopen en ook de oorspronkelijke opdracht is netjes besproken.

De ondernemer heeft een herenring geleverd maat 57. Dat zou maat 59 moeten worden. De bestaande ring kan daarvoor niet aangepast worden, zodat de ondernemer een nieuwe ring wil leveren. De ondernemer heeft al eerder aangeboden om de damesring opnieuw te maken, maar dan in eigen atelier.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft de door de ondernemer geleverde ringen beoordeeld. Daarbij heeft de commissie aangegeven dat het in Nederland verboden is om producten van acht karaat als gouden producten aan te prijzen; dit is in strijd met de Waarborgwet.

De commissie heeft ter zitting bij beoordeling van de ringen het volgende vastgesteld.
• De diamanten zijn niet binnen de acht karaat rosékleur middenbaan gezet, hetgeen esthetisch onjuist is
• Niet alle diamanten zijn strak gezet.
• In de railzetting is de laatste diamant afwijkend van maat, kleiner dan de andere.
• De banen wit van acht karaat zijn niet even breed.
• De kleurovergangen van rosé acht karaat naar wit acht karaat zijn niet strak, de kleuren lopen onregelmatig in elkaar over.
• De algehele indruk van de kwaliteit van deze ringen is dat die beneden de norm is.

Naar het oordeel van de commissie voldoen de ringen daarmee niet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen. De ondernemer is derhalve tekort geschoten bij de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer heeft aangeboden alsnog nieuwe ringen te leveren, die wel voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
De consument heeft zich met de klachten tot de ondernemer gewend. In die situatie heeft de ondernemer uiteindelijk aangeboden om een nieuwe damesring te vervaardigen en de herenring groter te maken, waarbij niet gegarandeerd zou kunnen worden dat de ringen identiek zouden zijn.

Naar het oordeel van de commissie was dat aanbod onvoldoende. Immers, juist bij trouwringen is het van wezenlijk belang dat de ringen identiek zijn, althans duidelijk bij elkaar behorend zijn.

De commissie kan zich ook voorstellen dat de consument in de gegeven situatie geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer.

Daarom acht de commissie herstel of vervanging van de geleverde producten niet aan de orde. De commissie zal derhalve de koopovereenkomst ontbinden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 3 juni 2018 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de ringen teruggeeft aan de ondernemer en dat de ondernemer de koopprijs ad € 1.440,– aan de consument terugbetaalt.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De consument geeft de ringen binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies terug aan de ondernemer, waarbij dat niet eerder hoeft te gebeuren dan na of gelijktijdig met de terugbetaling van de koopprijs door de ondernemer.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.A. Muhring en mr. P. Rijpstra, leden, op 15 mei 2019.