Tussenmeters vervangen voor hoofdmeters; iedere afnemer is op grond van de wet en regelgeving gehouden de periodieke kosten voor een aansluiting te voldoen.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Installatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het verzoek van de afnemer om in door haar verhuurde appartementen de tussenmeters te vervangen voor hoofdmeters.   De afnemer heeft op 21 februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de afnemer   Het standpunt van de afnemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De afnemer verhuurt samen met een ander drie appartementen te [woonplaats]. De energie wordt geleverd via één hoofdmeter op [huisnummer]. De twee andere appartementen hebben geijkte tussenmeters. De afnemer heeft verzocht om de tussenmeters los te koppelen van de hoofdmeter teneinde twee zelfstandige aansluitingen op het net te realiseren. De afnemer kan zich niet verenigen met de door het bedrijf aan haar uitgebrachte offerte van 30 november 2011 ten bedrage van € 3.290,95.   De offerte bevat een aantal onzekerheden, zoals de voorrijdkosten en de eventuele meerwerkkosten. Het bedrijf rekent weliswaar geen bedrag voor het plaatsen van nieuwe meters, maar wel een bedrag voor meetdienst oftewel huurprijs van de meter, opgenomen in de periodieke aansluit- en transporttarieven. Deze jaarlijkse inkomsten moet het bedrijf missen indien de afnemer over eigen meters beschikt en deze niet hoeft te huren. Dit is kennelijk de belangrijkste reden om geen tussenmeters in eigendom van de afnemer te accepteren.   Aan de bestaande meters zijn al EAN-codes toegekend.   Het bedrijf maakt aldus misbruik van zijn monopolie positie.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht van de afnemer betreft een door het bedrijf opgestelde offerte met betrekking tot het tot stand brengen van 4 aansluitingen, tweemaal gas en tweemaal elektriciteit in het pand aan de [straatnaam] te [woonplaats], zodat de huurders van de betreffende appartementen hun eigen energieleverancier kunnen kiezen.   Om het verbruik op een aansluiting vast te stellen is het bedrijf bij wet verplicht een meetinrichting op de installatie te realiseren. Voor deze meetinrichting moet een meetverantwoordelijke bestaan. Ingevolge een besluit van de NMA is het bedrijf verantwoordelijk voor datgene wat tot 1 januari 2012 tot de verantwoordelijkheid van de meetverantwoordelijke behoorde. Na 1 april 2013 hebben afnemers de vrije keuze om een meetverantwoordelijke aan te wijzen.   Met de uitbreiding van de aansluitingen en de meetinrichtingen zijn zowel eenmalige als periodieke kosten gemoeid. De eenmalige kosten zijn gespecificeerd in de offerte. De periodieke kosten zijn vastgelegd in de tariefbladen van het bedrijf. De door het bedrijf voor beide kostensoorten gehanteerde tarieven zijn goedgekeurd door de NMA. De periodieke kosten voor de meetinrichtingen hebben geen betrekking op de huur van de betrokken meters. Voor het plaatsen van nieuwe meters worden geen kosten in rekening gebracht. De periodieke kosten van de meetinrichting zien op de in artikel 30a van de Elektriciteitswet.   Het bedrijf handelt overeenkomstig deze regelgeving.   Ter zitting heeft het bedrijf verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het bedrijft blijft bij het in het verweerschrift ingenomen standpunt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De afnemer klaagt over de aan hem uitgebrachte offerte van het bedrijf voor het realiseren van meerdere zelfstandige aansluitingen in een door de afnemer verhuurd pand.   Naar de commissie begrijpt heeft de klacht met name betrekking op de omstandigheid dat het bedrijf heeft aangeven de bestaande tussenmeters niet te willen overnemen en op het gegeven dat na het realiseren van een zelfstandige aansluiting periodiek kosten voor het in stand houden van de aansluiting en voor het transport van energie zijn verschuldigd.   De commissie is van mening dat nu iedere afnemer op grond van de wet en regelgeving gehouden is periodieke kosten voor een aansluiting te voldoen, van het bedrijf niet kan worden verlangd ten behoeve van de afnemer, die beschikt over tussenmeters, een uitzondering, in strijd met de wet, te maken.   Het handhaven van de bestaande situatie is voor de afnemer de enige mogelijkheid om te voorkomen dat de genoemde periodieke kosten in rekening worden gebracht.   Het is niet aan de commissie om zich uit te spreken over het feit dat het bedrijf krachtens de wet is aangewezen als netbeheerder in de betreffende regio. Van misbruik van het bedrijf van die positie is de commissie in deze zaak niet gebleken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water 29 januari 2013.