Tussentijdse opzegging heeft rechtsgeldig plaatsgevonden, gezien de vele incidenten die hebben plaatsgehad.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC07-0047

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt sinds 2004 een vaste standplaats bij de ondernemer. Met de ondernemer is een conflict gerezen over het kappen van twee bomen door de consument. In overeenstemming met het reglement van de ondernemer waarin staat dat groot snoeiwerk in overleg dient plaats te vinden, heeft de consument twee bomen voor zijn standplaats gekapt nadat hij daarvoor toestemming had gevraagd en gekregen van de ondernemer. Terwijl de consument bezig was met het kappen was de ondernemer in de buurt aanwezig en had hij zicht op de werkzaamheden van de consument. De ondernemer heeft toen niet op het kappen gereageerd waaruit kan worden afgeleid dat hij (tevens stilzwijgend) toestemming gaf. Desalniettemin is het kappen van de bomen voor de ondernemer aanleiding geweest de overeenkomst per schrijven van 27 april 2007 met onmiddellijke ingang te beëindigen. De consument vat dit op als een tussentijdse beëindiging in de zin van artikel 12 van de toepasselijke Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. In een volgende brief heeft de ondernemer de consument er op gewezen dat hij bezwaar kan maken tegen de opzegging en een klacht kan indienen bij de commissie. Op 11 mei 2007 heeft de consument schriftelijk bezwaar gemaakt bij de ondernemer. De consument meent dat de opzegging op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden en verzoekt derhalve de commissie de opzegging nietig te verklaren. De consument heeft kort voor de zitting via zijn raadsman laten weten dat hij wegens ziekte niet op de zitting aanwezig zou kunnen zijn en heeft verzocht om een nieuwe zittingsdatum, mede in verband met het horen van getuigen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op verzoek van de ouders van de consument heeft de ondernemer er in toegestemd dat de consument tijdelijk op de camping zou verblijven. Helaas zijn er sindsdien vele incidenten geweest, zoals het dealen van hasj, het uitbreiden van zijn terras en schuttingen zonder toestemming, het hebben van een nest honden in strijd met de kampregels, het dumpen van rommel van derden op de camping en stankoverlast. De ondernemer heeft de consument hierover herhaaldelijk aangesproken en hem meerdere schriftelijke waarschuwingen doen toekomen. De ondernemer verwijst naar de bijlagen. In april 2007 ontdekte de ondernemer tot zijn verbijstering dat de consument zonder toestemming twee dikke eikenbomen die voor zijn standplaats stonden heeft omgekapt. Van dit feit is een proces-verbaal opgemaakt, aangezien het kappen van bomen zonder vergunning niet is toegestaan. Het is absoluut niet waar dat de consument hierover met de ondernemer zou hebben overlegd en dat de ondernemer zou hebben gezien dat de consument bezig was met kappen en stilzwijgend toestemming hiervoor gaf. Indien de ondernemer dit van te voren had geweten of het kappen had gezien, zou hij dat nooit hebben goedgevonden. De ondernemer heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds beëindigd op grond van artikel 12 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. Na alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en de vele waarschuwingen die aan de consument zijn gegeven, is de maat voor de ondernemer vol. Bovendien moet de ondernemer ook rekening houden met de belangen van zijn andere recreanten. Het gedrag van de consument veroorzaakt problemen voor de andere recreanten die hierover hun beklag doen bij de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft de zitting laten doorgaan buiten aanwezigheid van de consument omdat de consument zich door een raadsman of andere gemachtigde had kunnen laten vertegenwoordigen. Bovendien heeftde consument niet gemeld getuigen te zullen meenemen. Volgens het reglement van de commissie had de consument indien hij getuigen had willen meebrengen naar de zitting dit uiterlijk één week voor de zitting moeten opgeven aan de commissie onder vermelding van de namen en adressen van de getuigen. De commissie is van oordeel dat het volledig kappen van bomen niet beschouwd kan worden als groot snoeiwerk. Op grond van artikel 15 lid 3 van de toepasselijke Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen is het een recreant niet toegestaan op het terrein van de ondernemer ondermeer bomen te kappen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. Aangezien er van schriftelijke toestemming geen sprake is en overigens door de consument ook geen bewijs is geleverd dat de ondernemer hem mondeling toestemming heeft verleend, is de commissie van oordeel dat vaststaat dat de consument heeft gehandeld in strijd met de verplichtingen uit de overeenkomst. Op grond van artikel 12 van de Recron-voorwaarden kan de ondernemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen ondermeer indien de recreant de verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft ondanks voorafgaande waarschuwing en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet. De commissie heeft geconstateerd dat er in het verleden al meerdere incidenten zijn geweest wegens het niet naleven van de verplichtingen uit de overeenkomst waarvoor de ondernemer de consument meermalen schriftelijk heeft gewaarschuwd. De commissie is van oordeel dat zowel op grond van de ernst van het feit van het zonder toestemming omkappen van twee grote aan de ondernemer toebehorende eikenbomen als op grond van de vele incidenten in het verleden, niet van de ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst met de consument voortzet. De commissie is dan ook van mening dat de opzegging rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. De commissie bepaalt dat de consument binnen vier weken na verzending van dit advies zijn standplaats leeg en opgeruimd dient op te leveren overeenkomstig artikel 13 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   De opzegging door de ondernemer heeft rechtsgeldig plaatsgevonden. De consument dient binnen vier weken na de verzenddatum van dit advies zijn standplaats leeg en volledig opgeruimd op te leveren aan de ondernemer.     Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 1 november 2007.