Tweede oplevering van de grafsteen getuigt niet van goedkeuring consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Natuursteen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 27899/32579

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Met de ondernemer is afgesproken een grafsteen te leveren aan de consument in een bepaalde afmeting en kleur. Bij de eerste oplevering bleek de grafsteen qua kleur perfect, maar te klein qua afmeting. Volgens de ondernemer is conform afspraak, geleverd. Wel werd afgesproken het graf te vergroten door langere leistenen banden te gebruiken. De banden van deze tweede levering wijken qua kleur af van de eerste levering. Na inschakeling van een deskundige constateert de commissie dat de ondernemer de overeenkomst qua maatvoering en kleurstelling overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd. Het resultaat van de tweede levering is echter volgens de commissie niet acceptabel en getuigt niet van een goede uitvoering van de nadere afspraak. Het is aan de consument om te bezien of de door de deskundige genoemde alternatieve levering met de grotere maatvoering tot een wenselijk resultaat zou kunnen leiden. De klacht wordt ten dele gegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op een grafmonument.

De consument heeft een bedrag van € 3.588,00 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Vanaf het eerste moment is communiceren met de leverancier van het gedenkmonument van mijn zus zeer lastig. Dit heeft als eerste geresulteerd in een oplevering waar we niet tevreden over waren. Het graf was in onze ogen te klein en in tegenstelling tot wat was beloofd was er geen ruimte voor het plaatsen van een bloemetje. In een gesprek met de leverancier kwamen we er op uit dat het miscommunicatie was en spraken we af dat [naam ondernemer] het graf zou vergroten, door langere leistenen banden te gebruiken. Wij hebben duidelijk afgesproken dat dezelfde kleur leisteen gebruikt zou worden omdat de kleur perfect paste bij de gedenksteen. In een telefoongesprek met [naam ondernemer] heeft hij aangegeven dat het precies dezelfde leistenen banden waren dan eerder gebruikt. [Naam ondernemer] heeft het graf echter opgeleverd met een andere kleur leistenen banden dan eerder gebruikt. Waardoor de huidige situatie geen passend geheel is en niet naar wens. Wij hebben verzocht om een gesprek, maar [naam ondernemer] is niet verschenen op onze afspraak. Toen [naam ondernemer] ons sommeerde om de factuur te betalen hebben wij per mail onze klacht nogmaals uitgelegd en gevraagd om een reactie. Deze reactie is er niet gekomen. Omdat wij niet in gesprek met [naam ondernemer] tot een oplossing kunnen komen, willen we de zaak graag voorleggen aan een onafhankelijke partij om zo hopelijk tot een oplossing te komen zodat wij met een goed gevoel naar het graf van mijn zus kunnen kijken.

Het graf zoals de eerste keer opgeleverd vonden wij te klein, maar perfect qua kleur. Het graf is nu qua formaat goed, maar er is gebruik gemaakt van een kleur leisteen die niet past bij de gedenksteen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 24 september 2019 is door de rechthebbende van het graf mondeling akkoord gegeven t.a.v. de geleverde gedenksteen aan 2 van onze medewerkers. De kei, in het midden is door de consument geleverd en niet door [naam ondernemer].

Rapport van de deskundige
De bevindingen van de deskundige zijn neergelegd in het rapport waarvan de inhoud – voorzover thans van belang – als volgt luidt.

Op basis van de offerte met datum 27 mei 2019 heeft op 5 juli 2019 een levering plaatsgevonden welke wij als levering nummer 01 zullen betitelen.

Vervolgens heeft op basis van de offerte met datum 29 augustus 2019 en een orderbevestiging met datum 2 september 2019 er op 24 september 2019 een levering plaatsgevonden welke wij als levering nummer 02 zullen betitelen.

Levering 01 betreft;
• 1 leisteen band met afmeting 1000x120x60 mm
• 1 leisteen band met afmeting 1000x120x60 mm
• 1 leisteen band met afmeting 860x120x60 mm
• 1 leisteen band met afmeting 860x120x60 mm

Levering 02 betreft;
• 1 leisteen band met afmeting 1000x120x60 mm
• 1 leisteen band met afmeting 1000x120x60 mm
• 1 leisteen band met afmeting 1860x120x60 mm
• 1 leisteen band met afmeting 1860x120x60 mm

Gezien het feit dat levering 01 niet meer ter plaatse aanwezig is, hebben wij alleen levering 02 in het werk kunnen controleren op de maatvoering. De maatvoering komt overeen met wat beoogd was om te leveren.

De klacht van de consument over de kleur van de geleverde leisteen omvat 2 soorten kleurverschillen.

KLEURVERSCHIL 1

Levering 02 wijkt qua kleur af van levering 01. D.w.z. dat levering 01 geheel geleverd is volgens wat besproken en afgesproken is tijdens het showroomgesprek op 27 mei 2019. Hierbij is de kleurreferentie de gedenksteen geweest en deze is qua kleur goed bevonden (op 6 juni 2019 showroom bezoek). Zoals optisch waar te nemen is, wijkt de kleur van levering 02 af t.o.v. de leistenen banden van levering 01.

KLEURVERSCHIL 2

Levering 02 wijkt qua kleur af van de gedenksteen. D.w.z. dat levering 02 niet volgens wat besproken en afgesproken is tijdens het showroomgesprek op 27 mei 2019. Hierbij is de kleurreferentie de gedenksteen geweest. Hier heeft geen kleurbepaling plaatsgevonden tussen de consument en ondernemer maar enkel tussen leverancier natuursteen en de ondernemer. Op basis van de gegevens van de leverancier heeft de ondernemer het akkoord gegeven voor het leveren m.b.t. de kleur.

Zoals optisch duidelijk waar te nemen is, wijkt de kleur van levering 02 af t.o.v. de gedenksteen.
Herstel is technisch niet mogelijk. Het kleurverschil tussen de eerste en tweede levering is onoverbrugbaar. Men kan bijvoorbeeld proberen om de leisteen te laten roesten met behulp van een bewerking met staalwol zodat de bruin oker nuance achteraf aangebracht kan worden. Een andere bewerking zou kunnen zijn om de natuursteen te patineren (aanbrengen van een kleurstof op de natuursteen). Dit zullen handelingen zijn waarbij het effect pas na uitvoering bepaald kan worden. Qua onderhoud zal dit ook het nodige vragen waarmee ook rekening gehouden zal moeten worden en men weet niet de duurzaamheid hiervan.

Zoals reeds door ons is gesteld, heeft het natuursteenbedrijf bij levering 01 haar uiterste best gedaan en een buitengewoon goede kleur geleverd. Gezien het bruin oker karakter van de leisteen (veroorzaakt door de aan de lucht blootgestelde Marcaziet deeltjes in de leisteen) lijkt het erop dat de natuursteen nog een oudere delving betreft en richting een Pillarguri gaat. Vandaag de dag is het buitengewoon moeilijk en kostbaar om soortgelijke kleuren te krijgen. Dit komt vooral omdat mede in Portugal een hoog aandeel Marcaziet als “vervuiling” wordt gezien en daardoor monsters met een te hoog aandeel bruin oker (ofwel Marcaziet) gehalte direct afgekeurd worden. Daarom omvat een goedgekeurd stuk leisteen uit Portugal dan ook veelal de grijze (originele en “schone”) kleur van leisteen.

Aangezien leisteen veel splijtlagen kan bezitten en haaks gelaagd is, is het tevens moeilijk om in Pillarguri of bijvoorbeeld Schotse leisteen grotere lengtes te krijgen. Hier rusten weliswaar de banden op een betonnen onderplaat, maar deze blijven wel iets gevoeliger voor splijt en breuk dan de grijze leisteen simpelweg door de mate van gelaagdheid in combinatie tot het Marcaziet dat op den duur door blootstelling aan lucht kan afbrokkelen, splijten, enz. en daardoor haar samenhang (monoliet of consistentie) verliest.

Indien het bedrijf aangeeft dat het alsnog de mogelijkheid heeft om een levering te verzorgen waarbij de esthetische uitstraling dicht naar de huidige gedenksteen c.q. lettersteen toe komt, dan is dit zeker te adviseren om dit als mogelijkheid te zien om het huidige kleurverschil op te heffen c.q. te minimaliseren. Daar het vinden van de juiste kleurstelling in combinatie met de afmetingen een behoorlijk lang, kostbaar en moeizaam proces zal kunnen worden (zeker ook bij andere partijen aangezien deze voor hetzelfde dilemma staan als de ondernemer) is dit naar onze mening de moeite waard om deze mogelijkheid nader te beoordelen en te toetsen of deze levering een acceptabel alternatief is. Indien dit zo is, dan zal wel informatie verschaft moeten worden wat voor soort leisteen het betreft en zal er eerst een kleurbepaling moeten worden uitgevoerd. Op basis van de kleurbepaling (waarbij zowel de gedenksteen als de eerste levering als uitgangspunt kunnen dienen) kan dan bepaald worden of de te leveren kleur (nader te noemen levering 03) acceptabel is.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat de zaak alleen maar verliezers kent. Op grond van de stukken en met name het rapport van de deskundige moet worden geoordeeld dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst qua maatvoering en kleurstelling overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd. Daarom heeft de ondernemer in ieder geval recht op de oorspronkelijke koopsom die dan ook vanuit het depot aan de ondernemer zal worden overgemaakt.
Problematisch is de tweede levering, vooral omdat de ondernemer heeft nagelaten de kleurstelling vooraf aan de consument ter goedkeuring voor te leggen. Het resultaat van de tweede oplevering is naar het oordeel van de commissie niet acceptabel en getuigt niet van een goede uitvoering van de nadere afspraak. Het resterende bedrag van het depot zal dan ook aan de consument worden gerestitueerd.
Het is aan de consument om te bezien of de door de deskundige genoemde alternatieve levering met de grotere maatvoering tot een wenselijk resultaat zou kunnen leiden. Dat zou dan met de ondernemer nader onderzocht moeten worden. Voor het geval de consument dit niet mocht wensen, zou wellicht te prefereren zijn dat de ondernemer de oorspronkelijke staat herstelt, tenminste wanneer de ondernemer nog beschikt over de leistenen in de oorspronkelijke maatvoering.

Uit het vorenstaande volgt dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het in depot gestorte bedrag wordt als volgt verrekend. Aan de consument wordt een bedrag van € 1.628,– gerestitueerd. Aan de ondernemer wordt een bedrag van € 1.960,– overgemaakt.

Bovendien dient de ondernemer ingevolge het reglement van de commissie klachtengeld van € 125,00 aan de consument te vergoeden.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Natuursteen, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer mr. A.B. van Kruistum, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 8 april 2021.