Tweede woning heeft recreatieve bestemming; geen postbezorging.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS05-0162

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   TPG bezorgt vanaf 5 december 2005 niet langer de post aan huis in onze tweede woning. Deze is gelegen aan [het park]. Wij menen dat het hier niet gaat om een woning op een recreatieterrein, zoals bedoeld in de regelgeving over brievenbussen. Er is geen afzonderlijke ingang op het park en het terrein is niet afgesloten. De bewoning is gemengd permanent en tijdelijk. De huizen liggen aan een openbare weg. Er is geen beheerder of vereniging van eigenaren.   De consument verlangt dat de postbezorging aan huis wordt voortgezet.   Standpunt van TPG   Het standpunt van de TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   Het gaat bij de woning van consument om recreatief verblijf. Dat blijkt uit het bestemmingsplan en wordt bevestigd door een medewerker van de gemeente.   Zaken als de afsluitbaarheid van een terrein en de aanwezigheid van een beheerder zijn voor de hoedanigheid van een recreatieterrein niet uitsluitend van belang. Ook de openbaarheid van de weg is geen doorslaggevend criterium.   Wij zijn daarom van mening dat de woning van de consument op een recreatieterrein staat en zullen dus niet aan huis bezorgen. Er zijn door ons diverse alternatieven aangedragen waarover wij graag met de consument en haar medebewoners spreken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het Besluit brievenbussen ontbeert een definitie van en een toelichting op de daarin gebruikte term ‘recreatieterreinen’. De in het besluit genoemde afsluitbaarheid, de aanwezigheid van een beheerder en dergelijke beogen naar het oordeel van de commissie geen limitatieve opsomming te geven van elementen bij gebreke waaraan geen sprake zou kunnen zijn van een recreatieterrein.   Kennelijk heeft de regelgever beoogd groepsgewijs verblijf voor recreatieve doeleinden uit te sluiten van individuele postbezorging. Een en ander sluit aan bij de overige bepalingen van het Besluit, welke alle gericht zijn op een doelmatige postbezorging. In dat verband wordt bijvoorbeeld de omvang van bezorgroutes (looproutes) zo beperkt mogelijk gehouden door aan te geven tot welke afstand van de openbare weg bestelling plaatsvindt en door de bezorging bij flats en collectieve gebouwen te reglementeren.   De woningen gelegen aan [het park] hebben -in ieder geval in overwegende mate en zeker voor het deel waar de consument zijn tweede woning heeft- een recreatieve bestemming, waarbij permanente bewoning niet is toegestaan. De commissie is verder van oordeel dat het hier gaat om een grotere aaneenschakeling van recreatiewoningen, zodat deze woningen gezamenlijk als een recreatieterrein in de zin van het Besluit moeten worden beschouwd. Dat [het park] een openbare weg is staat aan dit oordeel niet in de weg.   Overigens weegt de commissie nog mee, dat er door TPG diverse mogelijkheden zijn voorgesteld om enige vorm van postbezorging ter plaatse mogelijk te maken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 2 februari 2006.