Twijfel verhuisdatum; ondernemer contact opnemen met consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 39254

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de administratieve verwerking door de ondernemer van het verhuisbericht van de consument van 9 augustus 2008.   De consument heeft op 14 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft vanaf 15 september 2007 aan het adres (adresgegevens) gewoond. Op 9 augustus 2008 heeft de consument haar verhuizing aan de ondernemer gemeld. Als verhuisdatum werd 18 augustus 2008 aangegeven. Vervolgens heeft de consument van de ondernemer een verhuisformulier ontvangen dat door haar is ingevuld en opgestuurd naar de ondernemer.   De consument ontvangt in april 2009 een factuur van de ondernemer gedateerd op 6 april 2009 waarbij aan haar een bedrag van € 856,71 in rekening wordt gebracht over de periode 16 oktober 2008 tot 24 januari 2009.   De consument is bereid eventuele openstaande bedragen van voor 18 augustus 2008 te voldoen, maar is niet bereid bedragen die op de periode daarna betrekking hebben te voldoen. De consument is evenmin bereid een factuur te betalen die is gedateerd op 5 maart 2006 aangezien zij op dat moment – nog – geen klant van de ondernemer was. Ook deze factuur is kennelijk gebaseerd op een administratieve fout van de ondernemer.   De consument verlangt dat de vordering van de ondernemer wordt ingetrokken en aan haar een vergoeding van de gemaakte kosten wordt gegeven.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de ondernemer per email van 9 augustus 2008 verzocht haar aan te melden voor haar nieuwe adres te (plaatsnaam). In dezelfde email geeft de consument aan dat ze nog laat weten wanneer ze haar oude adres gaat verlaten, ze geeft aan dat dit waarschijnlijk 18 augustus 2008 zal zijn. De consument heeft echter verzuimd aan de tegen wat de feitelijke vertrekdatum zal zijn en heeft evenmin de verhuisstanden doorgegeven.   De consument heeft niet volgens de algemene voorwaarden van de ondernemer opgezegd.   In september 2008 werd geconstateerd dat de consument zich niet hield aan de met haar in juli 2008 getroffen betalingsregeling voor drie termijnen van € 165,14. De consument heeft slechts één termijn betaald.   In december 2008 heeft de ondernemer de zaak overgedragen aan haar incassobureau.   De consument is uiteindelijk automatisch uitgehuisd op 25 januari 2009 doordat de nieuwe bewoner van het oude adres zich heeft aangemeld bij een leverancier. Hierna is de eindnota opgemaakt, met een creditsaldo van € 36,93. Het totale openstaande saldo bedraagt € 856,78.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie volgt in dit geschil het standpunt van de consument. De ondernemer stelt weliswaar dat de consument niet op juiste wijze heeft opgezegd, maar dit standpunt wordt door de commissie niet gevolgd.   In de betreffende email wordt met zoveel woorden aangegeven dat de feitelijke verhuizing op 18 augustus 2008 zal plaatsvinden. De ondernemer heeft niet betwist aan de consument een verhuisformulier te hebben gestuurd. Wel heeft de ondernemer betwist de verhuisstanden te hebben ontvangen.   De commissie is van oordeel dat indien er voor de ondernemer enige twijfel had bestaan over het juiste tijdstip van de verhuizing het gelet op een en ander op de weg van de ondernemer had gelegen om contact op te nemen met de consument over de juiste verhuisdatum. Deze zal immers gelet op de tekst van de email hoogstens enkele dagen van de genoemde datum van 18 augustus 2008 hebben kunnen afwijken. Ook is niet gebleken dat de ondernemer een rappel heeft gestuurd toen het verhuisformulier door haar niet werd ontvangen. Ook staat vast dat de ondernemer al was begonnen met de energielevering op het nieuwe adres van de consument. Van een aanwijzing dat de consument op beide adressen energie van de ondernemer geleverd zou willen hebben, anders dan de korte overlap van 14 tot 19 augustus 2008 is niet gebleken.   De commissie is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de klacht van de consument terecht is. Een en ander brengt mee dat de ondernemer aan de consument de kosten van energie vanaf 6 oktober 2007, het begin van het contract, tot 19 augustus 2008, de einddatum, in rekening mag brengen. De consument is niet gehouden om kosten van verbruikte energie met betrekking tot een eerdere dan wel een latere periode aan de ondernemer te vergoeden.   De door de consument verlangde vergoeding komt niet voor vergoeding in aanmerking bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Verklaart voor recht dat de ondernemer de kosten van door de consument verbruikte energie vanaf 6 oktober 2007 tot 19 oktober 2008 met betrekking tot het adres (adresgegevens) in rekening mag brengen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 16 december 2010.