Uit omstandigheden blijkt afspraak tot het maken van een nieuw en passend luik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT04-0076

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de overeenkomst tot het vervaardigen en monteren van een toegangsluik voor de boot van de consument, welke overeenkomst is gesloten op 30 augustus 2004. Voor de werkzaamheden is een bedrag in rekening gebracht van € 1.548,51.   De consument heeft op 7 oktober 2004 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 748,51 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 30 augustus 2004 heeft de consument de ondernemer de opdracht gegeven om een toegangsluik te maken van zijn boot. Een duidelijke prijs is daarvoor niet afgesproken, maar het aantal uren zou meevallen, omdat de benodigde tijd voornamelijk zou bestaan uit het wachten tot de voorgaande laag droog is. In de veronderstelling dat de ondernemer een ervaren scheepstimmerman is, heeft de consument de opdracht gegeven. Geleidelijk werd het de consument echter duidelijk dat de opdracht werd uitgevoerd door een beginnende leerling. Deze had nog nooit zo’n luik gemaakt, wist zich geen raad met de opdracht en vroeg de consument herhaaldelijk om advies. De leerling kwam ook alleen het luik afhangen en dat is dan ook niet vakkundig gebeurd. Het luik klemt aan alle kanten en is zeer moeilijk te openen en te sluiten. Omdat er ook een enorme kier tussen de deur en het luik zit, is de constructie niet inbraakveilig, terwijl daartoe wel opdracht is gegeven. Bovendien was het kennelijk nodig om zeven keer heen en weer te rijden tussen [de werkplaats van de ondernemer] en [de loods].   Omdat het luik niet vakkundig is gemaakt en de consument geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer, wenst de consument niets meer aan de ondernemer te betalen en het reeds betaalde bedrag (eventueel te verminderen met de kosten van het te dure slot) terug te ontvangen. De ondernemer kan dan het luik komen demonteren, inruil voor het oude, oorspronkelijke luik.   Ter zitting heeft is namens de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De naambordjes zijn geen punt van discussie meer. Over het slot heeft de consument geen klacht. De consument heeft uitsluitend een klacht over het luik. De enige reactie van de ondernemer op de brief van de consument was de mededeling dat bij het niet betalen van de factuur de ondernemer het “uit handen zou geven”.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de ondernemer mondeling opdracht gegeven een toegangsluik te maken voor zijn boot. Daarvoor is toen geen prijsafspraak gemaakt. Voor het passen en meten moest de ondernemer heen en weer rijden tussen [de werkplaats] en [de loods], waar de boot van de consument lag. In eerste instantie had de ondernemer opdracht voor een nieuw schuifluik en twee naambordjes. Het schuifluik was een behoorlijke klus. De luikingang is niet haaks, het geleidesysteem bevindt zich excentrisch van het midden en de uitsparing in de opbouw zit eigelijk ook niet op de goede plaats. Dit resulteerde er in dat het passen en meten meerdere keren nodig was. Toen dit gebeurd was kreeg de ondernemer opdracht om de ingangsdeur van nieuw sluitwerk te voor zien (inkoop € 150,–) en dus ook te monteren. De naambordjes zijn niet in rekening gebracht. Op grond van bovenstaande is de ondernemer van mening dat de consument de rekening moet betalen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft de ondernemer verzocht om het oude luik exact na te maken. Dat heeft de ondernemer gedaan. Om het luik passend en werkend te maken, kon dat overigens ook niet anders. De timmerman die het luik heeft gemaakt, is een ‘niveau 3’ meubelmaker. Deze heeft waar nodig advies gevraagd aan de ondernemer. De consument heeft er zelf voor gekozen om de opdracht te geven aan een ondernemer in [plaats], zodat er nu eenmaal reistijd is, die ook betaald moet worden. De ondernemer heeft geen verzoek gehad om het luik te herstellen. De consument liet slechts weten dat hij de helft van het factuurbedrag zou betalen. Het oude luik staat nog bij de ondernemer. De deskundige heeft het oude luik niet gezien.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het vervaardigde schuifluik bestaat uit éénzijdig gefineerde multiplexplaat welke aan de bovenzijde (buitenzijde) is afgewerkt met teakhouten deeltjes. Het volgende werd vastgesteld: De zijdelingse ruimte op de geleiders is dusdanig ruim dat het luik klem loopt tegen de stalen constructie van de buitenstuurstand; De sponning in het luik ten behoeve van de geleiderails aan voorschipzijde is zichtbaar, hetwelk niet juist is in verband met de waterdichtheid van het luik; Het schuiven zelf gaat moeizaam; het luik klemt indien het niet zuiver midden op de geleiders gehouden wordt; Indien het luik geheel dichtgeschoven wordt, past de aan de binnenzijde gemonteerde vergrendeling niet; De achterste gelijmde stuikverbinding van de teakhouten afwerklatten rond het luik wijken; Meerdere lijfhouten vertonen krassen dwars op de nerf van het hout als gevolg van schuren; In gesloten toestand wijkt het luik boven de deur en er is geen sprake van een overslag tegen regeninslag/inbraakvoorkoming; Het luik is dusdanig gemonteerd dat demontage nu uitsluitend destructief kan plaatsvinden.   Herstel is op verschillende manieren mogelijk, doch visueel zal het luik dan nimmer zijn als van nieuw luik verwacht mag worden. Herstelkosten zullen € 666,40 inclusief BTW bedragen. Het vervaardigen van een nieuw luik bedraagt € 1.275,– inclusief BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat partijen hebben afgesproken dat de ondernemer een nieuw luik zou maken voor het schip van de consument. Niet vast is komen te staan dat afgesproken is dat de ondernemer een exacte kopie zou maken van het oude luik. Niet te begrijpen zou dan zijn dat de ondernemer meermaals naar de boot diende te gaan om het luik passend te maken, terwijl het oude luik aan de ondernemer ter beschikking stond in zijn werkplaats. Daaruit blijkt naar het oordeel van de commissie juist genoegzaam dat opdracht is gegeven voor het vervaardigen van een nieuw en passend luik. Van een vakman als een timmerman zou in dit geval overigens ook zonder een uitdrukkelijke opdracht daartoe verwacht worden dat hij goed passend en functionerend luik maakt en niet slechts een kopie.   Uit de bevindingen van de deskundige maakt de commissie op dat het luik niet goed functioneert. Omdat de commissie geen aanleiding heeft om aan de bevindingen van de deskundige te twijfelen en het gebrek aan het luik aan de ondernemer toe te rekenen is, wordt de klacht gegrond verklaard. Omdat de ondernemer in een eerdere instantie niet heeft aangeboden om het luik te herstellen, hetgeen wel van hem verwacht had mogen worden, en de consument geen vertrouwen meer heeft in herstel of vervanging door de ondernemer, acht de commissie voldoende grond aanwezig om het geschil financieel af te wikkel en het door de consument verlangde toe te wijzen. Dat betekent dat de ondernemer verplichten zal worden het reeds door de consument betaalde bedrag (€ 800,– inclusief BTW) terug te betalen, met uitzondering van de prijs voor het slot (€ 159,55 exclusief BTW, € 189,86 inclusief BTW). Bovendien dient de ondernemer het nieuwe luik te verwijderen en het oude luik terug te geven, indien de consument daarom – met in achtneming van het hiernavolgende – om verzoekt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 610,14. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De ondernemer verwijdert het nieuwe luik en retourneert het oude luik indien de consument daarom binnen een maand na verzending van dit bindend advies verzoekt. Het verwijderen van het nieuwe luik en het retourneren van het oude luik dient vervolgens te geschieden binnen een maand na het verzoek daartoe door de consument. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt overgemaakt aan de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 31 augustus 2005.