Uitgebreide waterfaciliteiten afwezig door laagseizoen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38758

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tweetal op 15 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Turkije voor negen personen totaal, met verblijf in Hotel Royal Wings te Lara op basis van all inclusive, van 3 tot en met 10 november 2009, voor een reissom van € 3.859,– totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft bij het boeken van de reis uit de wintergids van de reisorganisator bewust gekeken naar de faciliteiten voor kinderen. Vanwege het aquapark viel de keuze op dit hotel. Toen op de tweede of derde dag het weer goed werd, bleek dat het aquapark was gesloten omdat het seizoen was afgelopen. Dit was klager bij het boeken van de reis niet verteld en na terugkomst bleek dit ook niet bekend te zijn bij het reisbureau. Het vakantieplezier is zeer duidelijk minder geweest dan het had kunnen zijn. Klager voelt zich misleid.   Klager heeft extra kosten moeten maken om de (zes) kinderen te vermaken en stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator eind december 2009 gedane aanbod ten bedrage van € 25,– per persoon, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft geboekt uit de zomerbrochure 2009 met een geldigheid tot 23 november 2009. Door weersomstandigheden waren de waterglijbanen gesloten. Dit voorbehoud wordt in de brochure gemaakt. Klager heeft hierover niet eerder dan één dag voor vertrek telefonisch contact opgenomen met de reisleiding en heeft daarmee ten onrechte de in de ANVR Reisvoorwaarden voorgeschreven klachtenprocedure niet gevolgd. Daarmee heeft zij de reisorganisator de mogelijkheid ontnomen de klacht tijdig te onderzoeken en bij gegrond bevinding oplossingen aan te bieden om de schade weg te nemen of te beperken. Uit het rapport van de reisleiding en uit het reisaanbod blijkt dat er meer all inclusive hotels in de omgeving waren met waterglijbanen en dat omboeken naar een ander hotel tot de mogelijkheden had behoord. Hoewel klager niet heeft gehandeld conform de ANVR Reisvoorwaarden is aan klager coulancehalve € 25,– per persoon betaald.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie kan zich voorstellen dat de aanwezigheid van uitgebreide waterfaciliteiten een belangrijke reden is geweest voor de keuze van dit hotel. Echter, de in de brochure van de reisorganisator opgenomen Algemene Verblijfsinformatie vermeldt ook dat men er rekening mee moet houden dat de mogelijkheid bestaat dat faciliteiten in het laagseizoen slechts in beperkte mate aanwezig zijn en dat daarbij ook weersomstandigheden en het aantal gasten een rol kan spelen. Gelet op de periode waarin de vakantie plaatsvond, van 3-10 november, dat wil zeggen diep in het najaar en buiten alle schoolvakanties, en gelet op het ook door klager beaamde feit dat er weinig kinderen aanwezig waren, kan de commissie zich voorstellen dat de accommodatieverschaffer na een aantal stormachtige dagen begin november heeft besloten de waterglijbanen voor de winter te sluiten. Dat dit voor klager en haar reisgezelschap een tegenvaller was begrijpt de commissie. De commissie begrijpt echter niet dat klager haar onvrede hierover niet eerder dan de dag voor vertrek aan de reisleiding heeft gemeld. Op dat moment was het niet meer mogelijk een oplossing aan te bieden.   Met de prominente aanwezigheid van de waterfaciliteiten in het reisaanbod (ook in de Zomergids 2009 is een foto afgedrukt van heel grote glijbanen) worden verwachtingen gewekt. De reisorganisator had er beter aan gedaan ook in de accommodatie-informatie een waarschuwing op te nemen dat deze faciliteit in het laagseizoen (mogelijk) niet of minder beschikbaar is. Klager daarentegen had ook de verblijfsinformatie moeten lezen en zich moeten realiseren dat tijdens een vakantie in november de glijbanen mogelijk dicht zouden zijn. En belangrijker nog: klager had direct nadat zij opmerkte dat de glijbanen voor de winter waren gesloten, contact moeten opnemen met de reisleiding en om een oplossing moeten vragen.   Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende vindt de commissie het aanbod dat de reisorganisator heeft gedaan ter oplossing van de klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. Klager is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De reisorganisator is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Derhalve wordt als volgt beslist   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan, en betaalt aan klager € 225,– totaal.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 6 juli 2010.