Uitval hoofdverzekering, partijen komen tot schikking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 158754/170253

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Consument en ondernemer hebben een overeenkomst tot het vervangen van de hoofdverdeelkast. Vervolgens is binnen een periode van anderhalf jaar de hoofdverzekering drie keer uitgevallen, telkens op een andere fase.  De consument wil nu dat de verdeling tussen de fasen kosteloos gecontroleerd en herverdeeld wordt als dat nodig is. De ondernemer meent dat er geen sprake is van structurele overbelasting, maar van incidentele piekbelasting door de consument zelf. Dit zou komen door het gebruik van de consument zelf. De ondernemer wil wel een controle en nameting van de verdeling tussen de fasen uitvoeren, maar wel op kosten van de consument als blijkt dat de ondernemer gelijk heeft. De deskundige is van oordeel dat de ondernemer een betere inschatting had moeten maken en dit met de consument had moeten bespreken. Door het oordeel van de deskundige en het feit dat consument en ondernemer een mondelinge overeenstemming bereiken, komt de commissie niet toe aan een verdere beoordeling van het geschil. De commissie beslist wel dat de partijen binnen vier weken de schikking dienen uit te voeren.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door (naam).

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een in maart 2021 tussen partijen gesloten overeenkomst tot het in opdracht van de consument vervangen van de hoofdverdeelkast in de woning van de consument in verband met de overgang van één naar drie fasen (3 x 25A).

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In maart 2021 is de hoofdverdeelkast vernieuwd door de onderneming in verband met de overgang naar drie fasen (3 x 25A), zulks in verband met de aanleg van een (auto)oplaadstation. In de zomer van 2021 is de hoofdzekering uitgevallen vanwege overbelasting op een fase. De ondernemer heeft vervolgens de belasting herverdeeld naar aanleiding van die uitval. Daarna is in februari 2022 respectievelijk september 2022 wederom de hoofdzekering uitgevallen, telkens op een andere fase. De consument wenst dat de ondernemer kosteloos de verdeling tussen de fasen controleert en waar nodig herverdeelt, zodat uitval van de hoofdzekering niet meer voorkomt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is geen sprake van structurele overbelasting, maar van incidentele piekbelasting door toedoen van het gelijktijdig gebruiken van apparaten met een groot vermogen. Dit is niet aan de ondernemer te verwijten maar aan het gebruik door de consument. De ondernemer is bereid tot controle en nameting van de verdeling tussen de fasen, zulks op kosten van de consument als blijkt dat de ondernemer geen verwijt treft.

Het deskundigenonderzoek
Op 29 september 2022 heeft [de deskundige] de betreffende installatie onderzocht in aanwezigheid van beide partijen. Hij acht het zeer aannemelijk dat op sommige momenten de belasting zeer hoog wordt waardoor de hoofdzekering uitvalt, zulks bij gelijktijdig gebruik van apparaten met een groot vermogen. Hij is van oordeel dat de ondernemer een betere inschatting had moeten maken van de te verwachten belasting van de elektrische installatie bij het ombouwen daarvan van één naar drie fasen. Hij had dit met de consument moeten communiceren, zodat in overleg een keuze gemaakt had kunnen worden voor het verzwaren van de hoofdzekeringen naar 3 x 35A. De deskundige geeft voorts enkele suggesties voor een oplossing van het probleem met kostenramingen.

Beoordeling van het geschil
Namens de commissie is aan partijen voorgehouden dat – gelet op de veelheid van op de installatie aangesloten apparaten met een groot vermogen – nooit geheel uit te sluiten zal zijn dat bij gelijktijdig gebruik van die apparaten de hoofdzekering zal uitvallen.

Mede naar aanleiding daarvan en van de suggesties van de deskundige hebben partijen tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een verdere inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De schikking houdt het volgende in:
– de consument zal het vermogen van het (auto)oplaadstation doen verminderen met 2 Amp;
– in nauw overleg met de consument zal de ondernemer de belasting in de drie fasen herverdelen en de ondernemer zal aan de consument een duidelijke tekening verschaffen van de herverdeling, waarvoor de ondernemer geen kosten aan de consument in rekening zal brengen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Binnen vier weken na de verzendatum van dit bindend advies dragen partijen zorg voor het volgende:
– de consument zal het vermogen van het (auto)oplaadstation doen verminderen met 2 Amp;
– in nauw overleg met de consument zal de ondernemer de belasting in de drie fasen herverdelen en de ondernemer zal aan de consument een duidelijke tekening verschaffen van de herverdeling, waarvoor de ondernemer geen kosten aan de consument in rekening zal brengen.

Na uitvoering van een en ander verlenen partijen elkaar kwijting.

Iedere partij draagt de eigen kosten.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 17 januari 2023.