Vakje BOVAG garantie is aangekruist op de koopovereenkomst, maar dit kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring dat de consument heeft afgezien van BOVAG garantie

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE07-0232

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 november 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] van 1999, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.399,–. De levering vond plaats op of omstreeks 9 december 2006. De consument heeft op 13 maart 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De kilometerteller werkte niet en de motor maakte een tikkend geluid. De ondernemer heeft toen de klepstoters vervangen. Navraag leerde mij, dat het hier om een kantelende zuiger gaat.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik kom steeds voor niets bij de ondernemer, want hij doet niets aan mijn klachten. Om de auto APK goedgekeurd te krijgen, heb ik op eigen kosten de defecte kilometerteller door derden laten herstellen.   De consument verlangt dat de ondernemer de auto repareert onder de BOVAG garantievoorwaarden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft uitsluitend verweer gevoerd tegen de bevoegdheid van de commissie. Hoewel de ondernemer, nadat de bevoegdverklaring aan partijen was gezonden, in de gelegenheid werd gesteld inhoudelijk verweer te voeren, heeft de ondernemer geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Keurig net voertuig, is verder in goede conditie en staat van onderhoud. Na inspectie en uitluisteren van voertuig waargenomen dat de tik nog duidelijk aanwezig is. Deze tik wordt veroorzaakt door ruimte op de bovenste lager drijfstang (pistonpen). Bij stationair toerental is het geluid sterk hoorbaar en bij meer toeren minder. Bij een hoger toerental komt er meer smeerolie en een hogere druk zodat de ruimte die aanwezig is tussen lager en pen beter opgevuld gaat worden met een betere oliefilm en enigszins werkt als een pleister op de technische wond. In dit geval is het de eerste cilinder als men voor het voertuig staat aan de linkerzijde (niet de stuurkant). Het is bekend dat licht tikken inherent aan het type voertuig is. Men heeft de klepstoters in het verleden al vernieuwd, zonder resultaat. Het bleek ook niet de veroorzaker te zijn van het tikken. Van een kantelende zuiger kan men ook nog niet spreken. Direct gevaar voor het stuk draaien van de motor is niet aanwezig, echter naar gelang er meer kilometers worden gereden, zal het ingezette slijtagetraject zich verergeren en komen de kosten er aan.   De kosten zijn nu nog te overzien, het is beter te voorkomen dan te genezen. Motor valt niet binnen de tolerantie en reparatie is op kort termijn aan te bevelen. Direct contact ten opzichte van de ondernemer loopt via [een externe reparateur].   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is, met de consument, van oordeel dat het gebrek aan de motor moet worden aangemerkt als een binnen de garantie vallend gebrek, dat onder de garantiebepalingen (gratis) dient te worden hersteld ten laste van de ondernemer. Het oordeel van de commissie is met name mede gebaseerd op de opmerking van de deskundige, inhoudende dat de motor niet binnen de tolerantie valt. De commissie stelt daarom vast dat de klacht als niet aanvaardbaar moet worden aangemerkt en mitsdien dient te worden opgeheven.   De commissie deelt de mening van de consument, dat van de ondernemer – gelet op het steeds niet nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen – niet kan worden verwacht dat deze te goeder trouw aan deze verplichting zal voldoen, zulks geldt te meer omdat de consument al eerder (onder de garantie vallende) klachten op eigen kosten heeft laten herstellen.   De commissie zal daarom, nu immers het bedrag van de reparatie door de deskundige is begroot op een bedrag van € 1.082,90, beslissen dat dit bedrag aan de consument zal worden betaald, opdat de consument zelf kan kiezen of en eventueel door wie de consument de reparatie zal laten verrichten.   Het meer of anders verzochte zal de commissie afwijzen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Derhalve wordt als volgt beslist.   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.082,90. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 112,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 8 mei 2008.