Van consument mag niet worden verwacht dat deze wijzigingen in overeenkomst en de gevolgen daarvan begrijpt.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61713

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 april 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.921,–. Daarna hebben voortgezette besprekingen geresulteerd in prijsaanpassingen aan de beoogde keuken. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft een bedrag van € 18.000,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 23 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Aanvankelijk is de aankoop van een keuken overeengekomen in april 2011 onder de voorwaarden die de ondernemer mij voorhield van: 60% korting op alle keukenapparatuur (daar wordt nog steeds mee geadverteerd op de website); 100% korting op de vaatwasser. Wijzigingen aangaande de opstelling en gewenste apparatuur konden in het checklistgesprek worden aangepast. Meerdere checklistgesprekken stonden gepland, enerzijds vanwege de door mij gewenste aanpassingen, anderzijds vanwege de ondernemer om de [merk] apparatuur te vervangen voor een alternatief merk. Voor het laatste checklistgesprek heb ik gevraagd om een specificatie van de meerprijs ten aanzien van het gewijzigde kastwerk. Voordat werd getekend presenteerde de ondernemer een verkoopprijs die afweek van de eerder gestelde voorwaarden van de ondernemer. Ik was bereid om de verkoper tegemoet te komen en een bedrag van € 17.500,– te betalen maar de ondernemer stemde daar niet mee in en dreigde het inmeten op 26 september 2011 te annuleren.   Ter zitting heeft de consument naast het bovenstaande te hebben herhaald, verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij zijn meerdere keren in de showroom geweest, minstens vier keer, en hebben de merken van de apparaten waartussen kon worden gekozen in verband met de verschillende kortingspercentages uitgebreid besproken. Dat wij voor één van de apparaten [merk 1] wilde hebben, was al vanaf het begin bekend. Er is tot een week voor het inmeten van de keuken gewacht met het doen van een prijsopgave door de ondernemer. Toen pas bleek dat de keuken veel duurder zou uitvallen en dat 30% was gehanteerd in plaats van 60%. Dan sta je als consument betrekkelijk met je rug tegen de muur. Wij hebben toen een gesprek gehad waarin een aanbod is gedaan om heet voorstel goed te keuren en te ondertekenen. Als niet zou worden getekend zou worden geleverd conform de eerste afspraken in april. Wij vinden het inmiddels een principezaak geworden en ons vertrouwen in de ondernemer is verdwenen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is het niet eens met de prijs van de keuken. De consument heeft een ander merk uitgezocht dan in de actie viel die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Voor de goede orde verwijzen wij u naar de actie, naar de advertentie en naar het reglement dat gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In de tussenactie staat dat geen korting wordt gegeven op keukenmeubelen, accessoires en bladen.   Onze technische afdeling heeft de volgende kortingen gecommuniceerd met de consument:   Kasten: € 8.298,52, korting 31,68%: € 5.675,– Apparatuur [merk 1]: € 9.496,–, korting 60%: € 6.648,– [merk 2]: € 2.599,–, korting 60%: € 1.039,– [merk 3]: € 4.847,–, korting 60%: € 1.939,– [merk 4]: € 2.090,–, korting 30%: € 1.463,– Werkbladen: € 4.855,38, korting 31.68%: € 3.320,–   De totaalprijs zou € 20.084,– moeten zijn, de consument heeft de keuken uiteindelijk gekocht voor € 18.000,–. Totstandkoming prijs huidige order.   De actieprijs waar de consument naar verwijst is:   Kasten € 7.542,– Apparatuur € 20.280,– -/- 60% korting Werkbladen € 4.935,–   De prijs zou moeten zijn € 20.589,–. Als wij nu ook op [merk 1] apparatuur 60% geven, terwijl [merk 1] eigenlijk buiten de actie valt.   Wij handhaven de prijs van € 17.999,– omdat wij al extra korting hebben gegeven op [merk 1] apparaten. De prijs is exclusief het montagebedrag.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Helaas is het zo dat in de keukenbranche veel wordt geadverteerd met acties. Kortingen zijn schering en inslag en wij hebben daar zelf ook een hekel aan. Dat mag nog liever vandaag zijn afgelopen dan gisteren bij wijze van spreken. Anderhalf jaar terug heeft een reclame van ons een toets door de Reclame Code Commissie weerstaan. Wel is ons toen geadviseerd in het vervolg de voorwaarden duidelijk te communiceren en dat advies is door ons opgevolgd. In dit geval is het kennelijk verkeerd gegaan. Er was sprake van meerdere acties. De actievoorwaarden konden door de consument dan ook worden gepakt in de showroom. Onze werknemer die de prijzen heeft besproken was niet de verkoper maar een technische medewerker. Naar aanleiding van de klacht van de consument hebben wij geprobeerd te achterhalen waar het probleem zat en is onze aanpak gericht geweest op het oplossen van het geschil. Wij hebben naar ons idee een goede prijs afgesproken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Voor de commissie is komen vast te staan dat op 16 april 2011 een overeenkomst is gesloten voor de levering van een keuken tegen een prijs van € 14.921,–, exclusief montagekosten. De consument heeft gesteld, en dat is door de ondernemer niet weersproken , dat ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is afgesproken dat de consument wijzigingen kon aanbrengen met betrekking tot de keukenopstelling en gewenste apparatuur mocht aanpassen in het zogenoemde checklistgesprek. Vast is eveneens komen te staan dat er diverse checklistgesprekken hebben plaatsgevonden en dat van beide zijde gewenste aanpassingen zijn voorgesteld. De door de consument gewenste aanpassing betrof het kastwerk, terwijl de door de ondernemer voorgestelde wijzigingen de merken van diverse apparatuur betrof. De prijs voor de keuken bleek toen een meerprijs te hebben van € 3.500,–. De consument stelt dat de ondernemer 30% korting had berekend in plaats van 60% en dat dit kon worden verrekend door meer in rekening te brengen voor het kastwerk. De ondernemer heeft dit niet weersproken, waardoor dit voor waar wordt aangenomen. Een en ander heeft geleid tot een aanbod van de consument om de keuken af te nemen voor € 17.500,–. De ondernemer heeft zich hier niet in kunnen vinden en heeft zijn definitieve aanbod gehandhaafd om voor € 17.999,– de keuken te leveren zoals is voorgesteld tijdens het laatste checklistgesprek. De vraag die nu beantwoord dient te worden is voor welke prijs de ondernemer de keuken aan de consument dien te leveren. De commissie beantwoordt die ten gunste van de consument. De ondernemer kan de consument niet met succes tegenwerpen dat de actievoorwaarden in de showroom gepakt hadden kunnen worden in het geval een consument op grond van door de ondernemer gecommuniceerde acties in overleg een overeenkomst sluit. Wat er ook zij van het beroep van de ondernemer op het resultaat van de toets door de Reclame Code Commissie, de commissie is van oordeel dat de totstandkoming van de definitieve samenstelling van de keuken, op grond van levering van bepaalde merken apparatuur, voor de consument volstrekt niet inzichtelijk is geweest. Van een consument kan niet worden verwacht op de hoogte te zijn van wat de gevolgen zijn van het maken van keuzes, in samenhang met geldende actievoorwaarden, die kennelijk van apparaat tot apparaat en/of van merk tot merk verschillend zijn geweest. Evenmin hoefde de consument te begrijpen dat, toen de gecommuniceerde kortingpercentages van 60% in de concrete berekening 30% bleken te zijn, de marge voor de ondernemer zou worden verrekend met het verhogen van de geoffreerde prijzen voor het kastwerk. Dat een en ander gecompliceerd was doordat wijzigingen konden worden aangebracht is aan de consument niet toe te rekenen daar dit een voorwaarde is geweest bij het sluiten van de overeenkomst en de ondernemer deze voorwaarden heeft nageleefd, waarvan de diverse checklistgesprekken het bewijs zijn.   Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden, in hun onderlinge samenhang bezien oordeelt de commissie de klacht gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden de keuken te leveren aan de consument voor een bedrag van € 17.500,–.   De consument mag een ander merk vaatwasmachine uit te zoeken dan de gratis [merk] vaatwasmachine uit de actie maar dient een eventueel prijsverschil bij te betalen.   Nadat van beide partijen is vernomen dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt van het in gestorte bedrag à € 17.500,– aan de ondernemer overgemaakt en de resterende € 500,– aan de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 4 januari 2012.