Van de ondernemer als specialist mag worden verwacht dat hij afspraken schriftelijk vastlegt en duidelijk communiceert met de klant over wijzigingen.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Informatie ondernemer    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63340

De uitspraak:

Nader standpunt van de consument

De consument heeft ter zitting nog het volgende verklaard.   De consument heeft ter zitting gesteld dat zij vanaf het allereerste begin heeft aangegeven dat zij de sleep korter wilde en dat de ondernemer op geen enkel moment heeft verteld dat dit een modelwijziging zou betekenen, waar kosten aan verbonden zouden zijn. De consument bevestigt dat zij het bordje in de paskamer heeft gezien, maar is van mening dat in dit geval geen sprake is van een modelwijziging. De jurk moest worden aangepast op haar lengte (korter worden gemaakt), daar waren geen kosten aan verbonden, de sleep zit aan de jurk vast en moest daarom ook worden ingekort. De consument werd uiteindelijk op een zeer laat tijdstip, vier dagen voor de bruiloft, voor het eerst in kennis gesteld van het feit dat er openstaande vermaakkosten waren. De consument heeft deze kosten (€ 175,–) onder protest betaald omdat zij anders haar jurk niet mee zou krijgen. Vervolgens ontving de consument circa zes weken na de bruiloft een rekening voor een petticoatsleep (€ 179,–). De consument was er niet van op de hoogte dat die nog betaald moest worden. Tijdens het passen van de jurk was steeds een petticoatsleep aangebracht, dit was noodzakelijk voor het goed vallen van de sleep, maar de consument was er niet van op de hoogte dat de bij het passen gebruikte petticoatsleep geen onderdeel was van haar bruidskleding en dat haar eigen petticoatsleep nog besteld en betaald moest worden. De consument had steeds de rekeningen direct betaald en had steeds, ook bij de laatste betaling, nog uitdrukkelijk gevraagd of nu alles was betaald. Daarop werd steeds bevestigend gereageerd door de medewerksters van de ondernemer. De consument is van mening dat zij ervan uit mocht gaan dat zij alles had betaald en niet voor verrassingen zou komen te staan.   Nader standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft ter zitting nog het volgende verklaard.   Toen de consument, nadat zij de bruidsjapon had gekocht, verzocht om de sleep in te korten, is zij er uitdrukkelijk op gewezen dat hiervoor extra kosten zouden worden doorberekend, op basis van nacalculatie. De consument is daarmee uitdrukkelijk accoord gegaan. Het inkorten van een sleep heeft niets te maken met het passend maken van een japon, het is een modelwijziging. Het inkorten van de sleep was veel werk en de doorberekende kosten bedroegen 5 uur à € 35,–, totaal € 175,–. In de paskamer hangt een bord waarop is vermeld dat modelwijzigingen niet gratis zijn, tenzij vooraf bij de verkoop afgesproken. De petticoatsleep is pas besteld toen duidelijk was hoe lang de sleep uiteindelijk zou worden. Daarom is dit onderdeel niet op eerdere bonnen vermeld. De petticoatsleep is op uitdrukkelijk verzoek van de consument besteld. De ondernemer is van mening dat voor door een consument verlangde modelwijzigingen en voor op verzoek van een consument bestelde extra leveringen moet worden betaald.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken en de aanvullende verklaringen van partijen ter zitting. Voorts heeft de commissie het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De commissie stelt vast dat partijen elk een ander beeld schetsen van hetgeen tijdens de aanschaf van de bruidskleding en de daarop volgende pasafspraken precies is besproken en afgesproken. Beide partijen beroepen zich op getuigen. De commissie is er niet bij geweest en kan derhalve over deze mondelinge afspraken slechts zeer beperkt oordelen. Voorts stelt de commissie vast dat op de door partijen overgelegde nota’s die voor 23 augustus 2011 zijn gedateerd, de beide posten (de petticoatsleep en de vermaakkosten van de sleep) niet voorkomen. En tenslotte stelt de commissie vast dat de stelling van de consument dat haar door medewerkers van de ondernemer bij diverse gelegenheden is verzekerd dat alles was betaald, niet door de ondernemer is weersproken. Dit feit staat daarmee vast.   De commissie neemt voorts in overweging dat de aanschaf van bruidskleding voor een consument geen alledaagse gebeurtenis is. De ondernemer die is gespecialiseerd in bruidskleding mag daarentegen gelden als zeer ervaren en een specialist bij uitstek. Dit legt de ondernemer verplichtingen op, met name waar het betreft de communicatie bij de aanschaf en aanpassing van de diverse onderdelen van de bruidskleding. Gezien de ongelijke posities heeft de ondernemer in bruidskleding de plicht om heel duidelijk te zijn in de communicatie met klanten. Daarnaast is het van belang afspraken schriftelijk vast te leggen, zodat de consument weet waar zij aan toe is en er later geen discussie kan ontstaan. De commissie twijfelt niet aan het inhoudelijk vakmanschap van de ondernemer, echter de commissie sluit niet uit dat de ondernemer is tekortgeschoten in de communicatie met de consument. Voorts is de commissie van oordeel dat de ondernemer de gewraakte afspraken met betrekking tot het korter maken van de sleep en de bestelling van de petticoatsleep ten onrechte niet schriftelijk heeft vastgelegd, waardoor het kon voorkomen dat zowel de consument als de medewerkers van de ondernemer het overzicht verloren. Dat de kosten niet vooraf vastlagen doet daaraan niet af. Nu er betreffende de kosten van het vermaken van de sleep en de kosten van de petticoatsleep geen afspraken kenbaar waren en de consument steeds van de medewerkers van de ondernemer de bevestiging ontving dat alles was betaald, mocht de consument er bij het ophalen van haar bruidskleding op 23 augustus 2011 vanuit gaan dat zij aan haar verplichtingen had voldaan. De commissie is van oordeel dat de ondernemer op dat moment in redelijkheid geen aanspraak meer kon maken op verdere betaling. De ondernemer dient derhalve het op 23 augustus 2011 door de consument betaalde bedrag (€ 175,–) aan de consument terug te betalen en het bedrag dat de consument bij de commissie in depot had gestort (€ 179,– voor de petticoatsleep) komt ook de consument weer toe.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht is gegrond.   De ondernemer betaalt een bedrag van € 175,– aan de consument. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–. Met inachtneming van het bovenstaande komt het depotbedrag de consument toe.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 31 augustus 2012.